Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 57 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
Artikel 57
Het beheerde vermogen van een beleggingsinstelling wordt uitsluitend belegd in:
a. financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1° tot en met 4°, die zijn toegelaten tot of worden verhandeld op een gereglementeerde markt of op een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt in een lidstaat;
b. financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1° tot en met 4°, die zijn toegelaten tot de notering op een effectenbeurs dan wel worden verhandeld op een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt in een staat die geen lidstaat is, voorzover de statuten of het fondsreglement van de beleggingsinstelling voorzien in belegging in deze financiële instrumenten;
c. financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1° en met 3°, waarvan het aannemelijk is dat zij binnen een jaar na emissie zullen worden toegelaten tot de notering op een gereglementeerde markt, een effectenbeurs of ter verhandeling zullen worden aangeboden op een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt, voorzover de statuten of het fondsreglement van de beleggingsinstelling voorzien in belegging in deze financiële instrumenten;
d. rechten van deelneming in beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet waarvoor op grond van artikel 5 van de wet een vergunning is verleend of in beleggingsinstellingen die overeenkomstig de richtlijn in een andere lidstaat zijn toegelaten, mits de betreffende beleggingsinstellingen volgens hun statuten of fondsreglementen niet meer dan tien procent van hun beheerde vermogen beleggen in rechten van deelneming in andere beleggingsinstellingen;
e. rechten van deelneming in beleggingsinstellingen met zetel in een staat die door Onze Minister is aangewezen op grond van artikel 17c van de wet, of in beleggingsinstellingen waarop het toezicht naar het oordeel van het bevoegde gezag in andere lidstaten gelijkwaardig is aan de richtlijn en ten aanzien waarvan de samenwerking tussen de bevoegde gezagen genoegzaam is gewaarborgd, indien:
1°. de rechten van deelneming in de beleggingsinstellingen op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;
2°. het reglementaire of statutaire doel van de beleggingsinstellingen uitsluitend is het beleggen in financiële instrumenten of deposito’s met toepassing van het beginsel van risicospreiding;
3°. de op de beleggingsinstellingen toepasselijke regels inzake scheiding van het vermogen, opnemen en verstrekken van leningen en verkopen van financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1° tot en met 4°, vanuit een ongedekte positie gelijkwaardig zijn aan de voorschriften van de richtlijn; en
4°. de beleggingsinstellingen volgens hun statuten of fondsreglementen niet meer dan tien procent van hun beheerde vermogen beleggen in rechten van deelneming in andere beleggingsinstellingen;
f. deposito’s;
g. financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 6° tot en met 9°, die zijn toegelaten tot of worden verhandeld op een gereglementeerde markt of op een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt in een lidstaat, voor zover de waarde afhankelijk is van de in dit artikel genoemde financiële instrumenten en deposito’s, financiële indices, rentetarieven, wisselkoersen of valuta’s waarin de beleggingsinstelling krachtens haar statuten of reglementen bevoegd is te beleggen;
h. financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 6° tot en met 9°, die zijn toegelaten tot de notering op een effectenbeurs dan wel worden verhandeld op een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt in een staat die geen lidstaat is, voor zover de waarde afhankelijk is van de in dit artikel genoemde financiële instrumenten en deposito’s, financiële indices, rentetarieven, wisselkoersen of valuta’s waarin de beleggingsinstelling krachtens haar statuten of fondsreglement bevoegd is te beleggen;
i. financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 6° tot en met 9°, die buiten een gereglementeerde markt, effectenbeurs, of andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt worden verhandeld, indien:
1°. de waarde afhankelijk is van de in dit artikel genoemde financiële instrumenten en deposito’s, financiële indices, rentetarieven, wisselkoersen of valuta’s waarin beleggingsinstelling krachtens haar statuten of reglementen bevoegd is te beleggen;
2°. de tegenpartij een aan prudentieel toezicht onderworpen instelling is en behoort tot de categorieën die erkend zijn door de toezichthouder of een bevoegd gezag in een andere lidstaat, en
3°. zij aan betrouwbare en verifieerbare dagelijkse waardering onderworpen zijn en te allen tijde tegen hun waarde in het economisch verkeer op initiatief van de beleggingsinstellingen kunnen worden verkocht, te gelde gemaakt of afgesloten door een compenserende transactie; of
j. financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 4°, die buiten een gereglementeerde markt worden verhandeld, indien de emissie of de emittent van deze instrumenten zelf aan regelgeving is onderworpen met het oog op de bescherming van beleggers en spaargelden, en deze instrumenten:
1°. worden uitgegeven of gegarandeerd door een centrale, regionale of plaatselijke overheid, de centrale bank van een lidstaat, de Europese Centrale Bank, de Europese Unie of de Europese Investeringsbank, een staat die geen lidstaat is, een deelstaat van een federale staat, dan wel een internationale publiekrechtelijke instelling waarin een of meer lidstaten deelnemen;
2°. worden uitgegeven door ondernemingen waarvan financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1° tot en met 3°, worden verhandeld op een gereglementeerde markt, een effectenbeurs of een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende en open markt;
3°. worden uitgegeven of gegarandeerd door een instelling die in een lidstaat aan prudentieel toezicht is onderworpen of door een instelling die onderworpen is aan prudentieel toezicht dat in ieder geval gelijkwaardig is aan het ingevolge het gemeenschapsrecht geldende prudentieel toezicht; of
4°. worden uitgegeven door andere instellingen waarvoor een gelijkwaardige bescherming van de belegger geldt als is vastgelegd in dit onderdeel, aanhef en onder 1°, 2° en 3°, indien de uitgevende instelling een onderneming is waarvan het kapitaal en de reserves in totaal ten minste € 10.000.000 bedragen en haar jaarrekeningen presenteert en publiceert overeenkomstig de Vierde richtlijn nr. 78/660/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3 sub g) van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschappen (PbEG L 222), of een rechtspersoon is die binnen een groep ondernemingen waartoe een of meer ter beurze genoteerde ondernemingen behoren, specifiek gericht is op de financiering van de groep, of een rechtspersoon is specifiek gericht op de financiering van effectiseringsinstrumenten waarvoor een bankliquiditeitenlijn bestaat.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
+ § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
+ § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
+ § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
- § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht