Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 60 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
1.
De risicobeheersingprocedure, bedoeld in artikel 8, derde lid, onderdeel i, bevat een procedure voor de waardevaststelling van financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 6° tot en met 9°, die buiten een gereglementeerde markt, effectenbeurs, of andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt worden verhandeld. De beleggingsinstelling doet de toezichthouder regelmatig mededeling van de tot haar activa behorende soorten financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 6° tot en met 9°, de onderliggende risico’s, de kwantitatieve begrenzingen en de methodes die zijn gekozen om de aan transacties in deze financiële instrumenten verbonden risico’s te ramen.
2.
Het totale risico van een beleggingsinstelling bedraagt niet meer dan tweemaal de totale nettowaarde van de activa. Het totale risico van een beleggingsinstelling wordt met niet meer dan tien procent van de totale nettowaarde van haar portefeuille vergroot door het aangaan van kortlopende leningen, in welk geval het totale risico van de beleggingsinstelling niet meer dan 210 procent bedraagt van de totale nettowaarde van haar portefeuille.
3.
Het totale risico van de beleggingsinstelling in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 6° tot en met 9°, overschrijdt niet de totale nettowaarde van de activa. Voor de berekening van het risico worden de dagwaarde van de onderliggende activa, het tegenpartijrisico, toekomstige marktbewegingen en de voor de liquidatie van de posities beschikbare tijd in aanmerking genomen.
4.
Het beheerde vermogen van een beleggingsinstelling kan in het kader van het beleggingsbeleid en binnen de in artikel 64 gestelde begrenzingen worden belegd in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 6° tot en met 9°, voor zover het risico met betrekking tot de onderliggende activa in totaal niet de in de artikelen 61, 62, 63, eerste lid, en 64 gestelde begrenzingen overschrijdt. Indien het beheerde vermogen van de beleggingsinstelling in op een index gebaseerde financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 6° tot en met 9°, wordt belegd, worden die beleggingen voor de toepassing van de in de artikelen 61, 62, 63, eerste lid, en 64 gestelde begrenzingen bepaalde bovengrens niet samengeteld.
5.
Onverminderd artikel 36 vestigt een beleggingsinstelling die voornamelijk belegt in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 6° tot en met 9°, in haar reclame-uitingen duidelijk de aandacht op haar beleggingsbeleid.
6.
De toezichthouder kan regels stellen met betrekking tot de berekening van het risico, de wijze van vaststelling van de dagwaarde van de onderliggende activa, de soorten verplichtingen die leiden tot een tegenpartijrisico, het meewegen van toekomstige marktbewegingen bij de vaststelling en de methodes die mede afhankelijk van de aard van het financiële instrument waarin wordt belegd, voor berekening van de risico’s kunnen worden gehanteerd.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
+ § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
+ § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
+ § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
- § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht