Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 63 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
1.
In afwijking van artikel 61, eerste lid, kan het beheerde vermogen van een beleggingsinstelling tot ten hoogste vijfendertig procent worden belegd in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, 1° tot en met 4°, die zijn uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat, een openbaar lichaam met verordenende bevoegdheid in een lidstaat, een staat die geen lidstaat is, of een internationale organisatie waarin een of meer lidstaten deelnemen.
2.
Op verzoek van een beleggingsinstelling kan de toezichthouder ontheffing verlenen van het eerste lid en beleggingen voor een hoger percentage dan genoemd in het eerste lid toestaan indien:
a. de beleggingsinstelling financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, 1° tot en met 4°, van ten minste zes verschillende emissies van een in het eerste lid bedoelde uitgevende staat, openbaar lichaam of internationale organisatie in portefeuille heeft;
b. de financiële instrumenten van een zelfde emissie niet meer bedragen dan dertig procent van het beheerde vermogen van de beleggingsinstelling;
c. de uitgevende staat, het openbaar lichaam of de internationale organisatie in de statuten of het fondsreglement van de beleggingsinstelling wordt genoemd; en
d. de deelnemers in de beleggingsinstelling bescherming genieten die gelijkwaardig is aan de bescherming die voortvloeit uit het eerste lid en de artikelen 61, 62, en 64.
3.
Onverminderd artikel 36 vestigt de beleggingsinstelling in haar reclame-uitingen op opvallende wijze de aandacht op de ontheffing, bedoeld in het tweede lid, onder vermelding van de staat, het openbaar lichaam of de internationale organisatie die de financiële instrumenten, bedoeld in het tweede lid, uitgeeft of garandeert waarin de beleggingsinstelling voor meer dan vijfendertig procent van het beheerde vermogen belegt.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
+ § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
+ § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
+ § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
- § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht