Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 64 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
1.
De in de artikelen 62 en 63, eerste lid, bedoelde financiële instrumenten worden niet in aanmerking genomen voor de toepassing van de in artikel 61, derde lid, bedoelde begrenzing van veertig procent.
2.
De overeenkomstig de artikelen 61, 62 en 63, eerste lid, verrichte beleggingen in door één instelling uitgegeven financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, 1° tot en met 4°, dan wel in deposito’s bij of financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, 6° tot en met 9°, van die instelling, bedragen in geen geval samen meer dan vijfendertig procent van het beheerde vermogen van de beleggingsinstelling.
3.
Voor de berekening van de in de artikelen 61, 62 en 63, eerste lid, gestelde begrenzingen worden ondernemingen die tot een groep worden gerekend voor de opstelling van geconsolideerde jaarrekeningen, overeenkomstig de Zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g) van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening (PbEG L 193), of andere erkende internationale financiële verslagleggingsregels, als één instelling beschouwd, met dien verstande dat de beleggingen, bedoeld in artikel 61, eerste lid, eerste volzin, in de afzonderlijke ondernemingen die tot de groep behoren kunnen worden gecumuleerd tot ten hoogste twintig procent van het beheerde vermogen van de beleggingsinstelling.
4.
De activa van beleggingsinstellingen in wier rechten van deelneming de beleggingsinstelling belegt, worden voor het vaststellen van de in artikelen 61, 62, 63, eerste lid, en 64 bedoelde begrenzingen niet opgeteld bij de beleggingen van de beleggingsinstelling.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
+ § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
+ § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
+ § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
- § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht