Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 65 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
1.
In afwijking van artikel 61, eerste lid, kan het beheerde vermogen van een beleggingsinstelling tot ten hoogste twintig procent worden belegd in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1° en 2°, van één uitgevende instelling indien in het fondsreglement of de statuten van de beleggingsinstelling is bepaald dat het beleggingsbeleid van de beleggingsinstelling erop is gericht de samenstelling van een bepaalde aandelen- of obligatie-index te volgen, en deze index voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. de samenstelling van de index is gediversifieerd;
b. de index is representatief voor de markt waarop hij betrekking heeft; en
c. de index wordt op passende wijze bekendgemaakt.
2.
Indien uitzonderlijke marktomstandigheden daartoe aanleiding geven kan de toezichthouder bepalen dat de begrenzing bedoeld in het eerste lid wordt verhoogd tot vijfendertig procent.
3.
Onverminderd artikel 36 vestigt de belegginginstelling, bedoeld in het eerste lid, in haar reclame-uitingen duidelijk de aandacht op haar beleggingsbeleid.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
+ § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
+ § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
+ § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
- § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht