Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 76 Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
Artikel 76
Indien een beheerder opdracht verleent aan een derde om een of meer werkzaamheden in het kader van het beheer van een door hem beheerde beleggingsinstelling te verrichten, is onverminderd artikel 27 met betrekking tot die opdracht het volgende van toepassing:
a. indien de opdrachtverlening het uitvoeren van het beleggingsbeleid betreft, geschiedt dit uitsluitend aan een opdrachtnemer waaraan voor het beheer van beleggingsinstellingen of voor individueel vermogensbeheer een vergunning of erkenning is verleend en die aan prudentieel toezicht is onderworpen;
b. bij opdrachtverlening aan een opdrachtnemer uit een staat die geen lidstaat of niet is aangewezen op grond van artikel 17c, eerste lid, van de wet, is de samenwerking tussen de toezichthouder en het bevoegde gezag in de staat van de zetel van de opdrachtnemer op grond van een overeenkomst gewaarborgd; en
c. de belangen van de opdrachtnemer zijn niet strijdig met die van de beheerder, de bewaarder of de deelnemers in de beleggingsinstelling.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
+ § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
+ § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
+ § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
- § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht