Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
Artikel 5
Het dagelijks beleid van de beheerder en, indien van toepassing, de bewaarders wordt bepaald door ten minste twee natuurlijke personen die volgens wet , statuten of reglementen bevoegd zijn deze te vertegenwoordigen.
Artikel 6
De personen die het dagelijks beleid bepalen van de in Nederland gevestigde beheerder of de beleggingsmaatschappij, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet, verrichten hun werkzaamheden in verband daarmee hoofdzakelijk vanuit Nederland.
Artikel 7
De activa van een beleggingsfonds dat de beheerder voornemens is te beheren worden bewaard door een bewaarder die uitsluitend ten behoeve van het beleggingsfonds bewaart, indien op grond van het beleggingsbeleid van het desbetreffende beleggingsfonds een reëel risico bestaat dat het vermogen van het beleggingsfonds ontoereikend zal zijn voor voldoening van vorderingen als bedoeld in artikel 16a, eerste lid, van de wet en dat het eigen vermogen van de bewaarder ontoereikend zal zijn voor voldoening van dergelijke vorderingen.
1.
De beheerder en, indien van toepassing, de bewaarders beschikken over een beschrijving van de administratieve organisatie en het systeem van interne controle.
2.
De beschrijving van de administratieve organisatie en het systeem van interne controle van de beheerder voorziet voor iedere beleggingsinstelling die hij voornemens is te beheren in een afzonderlijke administratieve organisatie en een afzonderlijk systeem van interne controle.
3.
De beschrijving van de administratieve organisatie en het systeem van interne controle voorziet ten minste in procedures en maatregelen die waarborgen dat:
a. elke transactie waarbij de beleggingsinstelling is betrokken, kan worden gereconstrueerd;
b. het beheerde vermogen van de beleggingsinstelling overeenkomstig het beleggingsbeleid en de bij of krachtens de wet gestelde regels wordt belegd;
c. het besluitvormingsproces en de gemaakte afspraken binnen de beheerder, beleggingsinstelling en bewaarders inzichtelijk zijn;
d. een functiescheiding bestaat tussen het verrichten van rechtshandelingen met betrekking tot het vermogen van de beleggingsinstelling en het controleren en administreren van deze handelingen;
e. een betrouwbare, juiste en consistente intrinsieke waarde van de belegginginstelling wordt bepaald;
f. het proces van intrinsieke waardebepaling binnen de beheerder en de beleggingsmaatschappij wordt gescheiden van de overige activiteiten van de beheerder en de beleggingsmaatschappij;
g. de berekening van de intrinsieke waarde van de beleggingsinstelling aansluit bij de financiële administratie;
h. klachten zorgvuldig, verifieerbaar, consistent en binnen een redelijke termijn worden afgehandeld;
i. de risico’s die samenhangen met het beleggingsproces op een systematische wijze worden beheerst en geanalyseerd;
j. de grootte en samenstelling van en mutaties in de aan te houden financiële waarborgen getrouw en volledig kunnen worden vastgesteld;
k. de bestuurders regelmatig, alsmede tussentijds in het geval zich bijzondere omstandigheden voordoen, worden geïnformeerd over de bedrijfsvoering;
l. er, voor zover mogelijk, een systematische, toegankelijke en actuele administratie van deelnemers in de beleggingsinstelling is waarin, voor zover van toepassing, de met de deelnemers gemaakte afspraken inzichtelijk worden gemaakt;
m. de integriteit, voortdurende beschikbaarheid en beveiliging van de geautomatiseerde gegevens zijn gegarandeerd; en
n. nagegaan wordt in hoeverre overeenkomstig de beschreven procedures voor administratieve organisatie wordt gehandeld, gesignaleerd wordt wanneer en in hoeverre daarvan wordt afgeweken en aanpassing van het feitelijk handelen mogelijk is.
4.
De toezichthouder kan regels stellen met betrekking tot de onderwerpen, bedoeld in het derde lid.
1.
Indien de activa van een beleggingsinstelling door een bewaarder worden bewaard, gaan de beheerder en de bewaarder een schriftelijke overeenkomst aan terzake van beheer en bewaring.
2.
De tussen de beheerder en een bewaarder gesloten overeenkomst ter zake van beheer en bewaring bepaalt in ieder geval dat:
a. de bewaarder bij het bewaren in het belang van de deelnemers in de beleggingsinstelling optreedt;
b. de bewaring ten name van de beleggingsinstelling op een zodanige wijze geschiedt dat over de in bewaring gegeven activa slechts kan worden beschikt door de beheerder en de bewaarder tezamen;
c. de bewaarder de in bewaring gegeven activa slechts afgeeft tegen ontvangst van een verklaring van de beheerder waaruit blijkt dat afgifte wordt verlangd in verband met de regelmatige uitoefening van de beheerfunctie;
d. de bewaarder volgens het recht van de staat waar de beheerder zijn zetel heeft jegens de beleggingsinstelling en de deelnemers aansprakelijk is voor door hen geleden schade voorzover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen, ook indien de bewaarder de bij hem in bewaring gegeven activa geheel of gedeeltelijk aan een derde heeft toevertrouwd;
e. indien bewijzen van rechten van deelneming worden afgegeven, deze bewijzen door de bewaarder worden ondertekend; en
f. een voorstel door de beheerder tot wijziging van de tussen de beleggingsinstelling en de deelnemers geldende voorwaarden, tezamen met de bewaarder wordt gedaan.
Artikel 10
De beheerder en, indien van toepassing, de bewaarders treffen maatregelen om te voldoen aan het bij of krachtens de artikelen 30 tot en met 33 bepaalde.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
- § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
+ § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
+ § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
+ § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht