Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005

Uitgebreide informatie
Artikel 14
Deze paragraaf is uitsluitend van toepassing op beheerders en beleggingsmaatschappijen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet.
Artikel 15
Een houder van een gekwalificeerde deelneming in de beheerder heeft op grond van die deelneming geen invloed of kan op grond van die deelneming geen invloed hebben op de beheerder die in strijd is met een gezonde of prudente bedrijfsvoering van de beheerder.
1.
In afwijking van artikel 4 heeft de beheerder een eigen vermogen van ten minste € 125.000 en heeft de beleggingsmaatschappij die geen aparte beheerder heeft, een eigen vermogen van ten minste € 300.000.
2.
Indien de beheerder een vermogen beheert van meer dan € 250.000.000, heeft hij een aanvullend eigen vermogen van ten minste 0,02 procent van het bedrag waarmee de waarde van het beheerde vermogen het bedrag van € 250.000.000 overstijgt.
3.
Het ingevolge het eerste en tweede lid vereiste eigen vermogen bedraagt ten hoogste € 10.000.000.
4.
Tot het beheerde vermogen, bedoeld in het tweede lid, wordt gerekend het vermogen van de beleggingsinstellingen waarover de beheerder het beheer voert met inbegrip van de delen van het vermogen waarvan hij het beheer heeft uitbesteed, met uitzondering van de delen van het vermogen waarvan het beheer door derden aan hem is uitbesteed.
5.
Onverminderd het eerste en tweede lid, beschikt de beheerder over een eigen vermogen van ten minste 25 procent van zijn vaste kosten in het afgelopen boekjaar. De toezichthouder kan bepalen dat het krachtens de vorige volzin vereiste percentage wordt aangepast in geval sprake is van aanzienlijke wijzigingen in de werkzaamheden van de beheerder sinds het voorgaande boekjaar.
6.
Wanneer de beheerder zijn werkzaamheden niet gedurende een volledig boekjaar heeft uitgeoefend, bedraagt het eigen vermogen, bedoeld in het vijfde lid, een kwart van het voor de werkzaamheden van de beheerder begrote bedrag voor de vaste kosten.
7.
De vaste kosten, bedoeld in het vijfde lid, omvatten alle kosten, met uitzondering van:
a. de variabele kosten van werknemers waarvan het dienstverband niet onverwijld en zonder schadeloosstelling kan worden opgezegd;
b. de kosten van werknemers waarvan het dienstverband onverwijld en zonder schadeloosstelling kan worden opgezegd;
c. de variabele kosten betreffende de voor de beheerder verrichte effectendiensten;
d. de afschrijvingen;
e. de rentekosten over achtergestelde leningen, die op basis van artikel 4, tweede lid, door de toezichthouder zijn aangemerkt als bestanddeel van het eigen vermogen;
f. de buitengewone kosten met een eenmalig karakter; en
g. de overige, door de toezichthouder goedgekeurde, variabele kosten.
1.
Indien de beleggingsmaatschappij wordt beheerd door een beheerder heeft de beheerder zijn zetel in Nederland.
2.
Indien de rechten van deelneming van de beleggingsmaatschappij zijn toegelaten tot de notering op een gereglementeerde markt, effectenbeurs of een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt en door haar uitsluitend op die gereglementeerde markten, effectenbeurzen of andere markten worden verhandeld, is de beleggingsmaatschappij niet gehouden haar activa bij een bewaarder in bewaring te geven. De statuten van de beleggingsmaatschappij vermelden in dat geval de methoden voor de berekening van de intrinsieke waarde van die rechten.
3.
De beleggingsmaatschappij is ook niet gehouden haar activa bij een bewaarder in bewaring te geven indien haar rechten van deelneming voor ten minste tachtig procent op een in de statuten vermelde gereglementeerde markt, effectenbeurs of een geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt worden verhandeld en:
a. de belangen van de deelnemers in de beleggingsmaatschappij worden beschermd op een wijze die gelijkwaardig is aan de bescherming uit hoofde van de wet en dit besluit;
b. de rechten van deelneming zijn toegelaten tot de notering op een gereglementeerde markt of een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt van de lidstaat waar zij verhandeld worden;
c. de door de beleggingsmaatschappij buiten de gereglementeerde markt, effectenbeurs of een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt om verrichte transacties in haar rechten van deelneming slechts tegen beurskoers plaatsvinden;
d. de statuten de gereglementeerde markt, effectenbeurs of een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt vermelden waarvan de notering de prijs bepaalt voor de transacties die door de beleggingsmaatschappij in de staat waar die gereglementeerde markt, effectenbeurs of een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt gelegen is, buiten de gereglementeerde markt of een andere geregelde, regelmatig functionerende, erkende open markt om worden verricht; en
e. de statuten de methoden voor de berekening van de intrinsieke waarde van de rechten van deelneming vermelden.
Artikel 18
Onverminderd artikel 9, tweede lid, bepaalt een overeenkomst tussen de beheerder en een bewaarder dat de bewaarder:
a. zich ervan vergewist dat de emissie, verkoop, inkoop en intrekking van alsmede terugbetaling op rechten van deelneming voor rekening van de beleggingsinstelling, overeenkomstig de wet of de statuten of het fondsreglement van de beleggingsinstelling geschieden;
b. zich ervan vergewist dat bij transacties met betrekking tot de activa van de beleggingsinstelling de tegenprestatie binnen de gebruikelijke termijnen wordt voldaan;
c. zich ervan vergewist dat de opbrengsten van de beleggingsinstelling een bestemming krijgen in overeenstemming met de wet of de statuten of het fondsreglement van de beleggingsinstelling;
d. zich ervan vergewist dat de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend overeenkomstig de statuten of het fondsreglement van de beleggingsinstelling; en
e. de aanwijzingen van de beheerder dient uit te voeren, tenzij deze in strijd zijn met de wet of de statuten of het fondsreglement van de beleggingsinstelling.
Inhoudsopgave
+ § I. Inleidende bepalingen
+ § II. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 5, eerste lid, en 9, tweede lid, van de wet
- § III. Bepalingen ter uitvoering van artikel 6, eerste en zesde lid, van de wet
+ § IV. Bepalingen ter uitvoering van artikel 12, eerste, tweede en zevende lid, van de wet
+ § V. Bepalingen ter uitvoering van de artikelen 6, vijfde lid, en 12, derde lid, van de wet
+ § VI. Bepaling ter uitvoering van artikel 17a, zevende lid, van de wet
+ § VII. Bepalingen ter uitvoering van artikel 17c van de wet
+ § VIII. Bepaling ter uitvoering van artikel 33d, eerste lid, van de wet
+ § IX. Wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 33d, eerste lid, van de wet en van andere besluiten
+ § X. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht