Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2010.

Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Bouwnijverheid

Uitgebreide informatie
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 22 december 1999 tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Bouwnijverheid
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;
Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);
Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder bouwnijverheid de navolgende activiteiten:
a. baggerbedrijf:
de ondernemingen van degenen, die zich bezig houden met het aannemen of het met gebruikmaking van krachtwerktuigen en andere technische hulpmiddelen uitvoeren van baggerwerken, dan wel met het exploiteren van baggermaterieel;
b. bouwnijverheid:
1. de ondernemingen, waarin bouwwerken in opdracht van derden worden uitgevoerd, dan wel bouwwerken voor eigen rekening worden uitgevoerd met het doel deze aan derden te verkopen of te verhuren of op andere wijze ter beschikking te stellen; onder het uitvoeren van bouwwerken wordt te dezen verstaan het uitvoeren – met behulp van alle daartoe dienstige materialen en werkwijzen – van bouwwerken (daaronder begrepen voorbereidings-, onderhouds-, en sloopwerkzaamheden) op het gebied van de burgerlijke en de utiliteitsbouw, de grond-, water-, spoor-, en wegenbouw, van verbouwingen en/of onderhoudswerkzaamheden aan bouwwerken, van kust- en oeverwerken, alsmede van werkzaamheden op het gebied van het heibedrijf en het straatmakersbedrijf;
2. met de onder 1 bedoelde ondernemingen worden voor de toepassing van dit besluit gelijkgesteld de ondernemingen van natuurlijke personen en rechtspersonen, die gebouwde onroerende goederen in eigendom bezitten of in beheer hebben en daaraan in eigen beheer onderhoudswerkzaamheden laten verrichten, voor zover deze niet vallen onder een andere bedrijfscommissie;
3. met betrekking tot de ondernemingen als bedoeld onder 1, waarin tevens regelmatig producten van andere aard voor derden worden vervaardigd, in dier voege, dat naast het bouwbedrijf ook een ander bedrijf wordt uitgeoefend, geldt het volgende:-
in geval in een onderneming in hoofdzaak bouwwerken worden uitgevoerd, wordt deze onderneming geacht in haar geheel tot de bouwnijverheid te behoren; dit is ook het geval indien het andere bedrijf wordt uitgeoefend in een afdeling, die een administratieve eenheid vormt en zelfstandig is georganiseerd;-
in geval in een onderneming in hoofdzaak een ander bedrijf, als bovenbedoeld, wordt uitgeoefend, wordt deze onderneming geacht in het geheel niet tot de bouwnijverheid te behoren; dit is ook het geval indien het
bouwbedrijf wordt uitgeoefend in een afdeling, die een administratieve eenheid vormt en zelfstandig is georganiseerd.
Artikel 2
Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Bouwnijverheid.
1. De bedrijfscommissie telt 10 leden en 10 plaatsvervangende leden.
2. Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:
a. organisaties van ondernemers-
2 leden en 2 plaatsvervangende leden (namens P3N) door de Vereniging Grootbedrijven Bouwnijverheid (VGBouw) en de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers (NVB Bouwondernemers & Ontwikkelaars) gezamenlijk;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB);-
2 leden en 2 plaatsvervangende leden (namens de GWWO) door de Vereniging van Waterbouwers in Bagger-, Kust- en Oeverwerken (VBKO), de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB), de Vereniging van Boor-, Kabelleg- en Buizenlegbedrijven (Bolegbo-vok), de Vereniging Aannemers Grond, Water en Wegenbouw (VAGWW), de Ondernemersbond Bestratingsbedrijven Nederland (OBN), de Vereniging Ondernemers Civiele Betonbouw (VOCBetonbouw), en de Werkgeversvereniging Railinfrastructuur (WRI) gezamenlijk;
b. organisaties van werknemers-
3 leden en 3 plaatsvervangende leden door de Bouw- en Houtbond FNV;-
2 leden en 2 plaatsvervangende leden door de Hout- en Bouwbond CNV.
1.
De verordening van 1 april 1953 tot uitvoering voor het baggerbedrijf van de Wet op de Ondernemingsraden (RE 09/1953) wordt ingetrokken.
2.
Het besluit van 17 september 1971 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Bouwnijverheid (RE 10/1971) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.
Den Haag, 22 december 1999
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht