Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2010.

Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Vervoer en Logistiek

Uitgebreide informatie
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 19 januari 2000 tot instelling van een bedrijfscommissie voor Vervoer en Logistiek
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;
Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);
Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;
Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder vervoer en logistiek:
a. binnenscheepvaart:
alle in Nederland gevestigde ondernemingen die goederen- en/of personenvervoer, dan wel andere dienstverlening verrichten met vaartuigen op de binnenwateren;
b. burgerluchtvaart:
alle in Nederland gevestigde ondernemingen, die zich bezig houden met het vervoer van personen en goederen door de lucht;
c. havenbedrijf:
de in de havens werkzame ondernemingen waarin het cargadoors-, stuwadoors-, machinale laad- en los-, expediteurs-, veem- en opslag-, graan- of schuitevoerdersbedrijf, dan wel het bedrijf van ontvangers van houtladingen wordt uitgeoefend;
d. koopvaardij:
de ondernemingen waarin het zeerederijbedrijf wordt uitgeoefend, alsmede Radio- Holland Marine B.V.;
e. spoorwegbedrijf:
alle in Nederland gevestigde ondernemingen waarbinnen het spoorwegbedrijf wordt uitgeoefend of die deel uitmaken van een concern waarvan de voornaamste activiteit gelegen is in het spoorwegbedrijf;
f. de ondernemingen waarin in hoofdzaak andere activiteiten op het gebied van vervoer en logistiek dan bedoeld in dit besluit worden uitgevoerd, voor zover die activiteiten niet vallen binnen het ressort van een andere bedrijfscommissie.
1.
Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor Vervoer en Logistiek.
2.
De bedrijfscommissie telt 14 leden en 14 plaatsvervangende leden.
3.
Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:
a. organisaties van ondernemers-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart;-
2 leden en 2 plaatsvervangende leden door de Algemene Werkgeversvereniging VNO-NCW (AWVN), waarvan 1 lid en 1 plaatsvervangend lid voor de burgerluchtvaart (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Transavia Airlines CV en Martinair Holland NV gezamenlijk) en 1 lid en 1 plaatsvervangend lid voor het spoorwegbedrijf (NV Nederlandse Spoorwegen (NS));-
3 leden en 3 plaatsvervangende leden door de Scheepvaart & Industrie Vereniging Noordzeekanaalgebied (SIVN) en SVZ Havenondernemers- vereniging Rotterdam gezamenlijk;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Stichting Sociaal Maritiem Werkgeversverbond (SMW) en de Vereniging van Werkgevers in de Handelsvaart (VWH) gezamenlijk;
b. organisaties van werknemers-
2 leden en 2 plaatsvervangende leden door FNV Bondgenoten (mede namens de Federatieve Spoorvereniging OV Rail (FSV));-
2 leden en 2 plaatsvervangende leden door de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV), mede namens de Vereniging voor Nederlands Cabinepersoneel (VNC), de Vereniging van KLM-Boordwerktuigkundigen (VKB), de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), de Vereniging van Hoger KLM Personeel (VHKP), de Vereniging van Hoger Spoorwegpersoneel (VHS) en de Vakvereniging voor Machinisten en Conducteurs NS (VVMC NS);-
2 leden en 2 plaatsvervangende leden door de CNV BedrijvenBond;-
1 lid en 1 plaatsvervangend lid door de Federatie van werknemersorganisaties in de Zeevaart (FZW).
1.
De verordening van 12 november 1954 tot uitvoering voor de binnenscheepvaart van de Wet op de Ondernemingsraden (RE 29/1954) wordt ingetrokken.
2.
Het besluit van 16 januari 1987 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Burgerluchtvaart (RE 01/1987) wordt ingetrokken.
3.
Het besluit van 19 januari 1973 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor het Havenbedrijf (RE 04/1973) wordt ingetrokken.
4.
Het besluit van 19 januari 1973 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Koopvaardij (RE 05/1973) wordt ingetrokken.
5.
De verordening van 19 december 1969 tot uitvoering voor het spoorwegbedrijf van de Wet op de Ondernemingsraden (RE 04/1970) wordt ingetrokken.
Artikel 4
In onderling overleg tussen de betrokken organisaties kan binnen de bedrijfscommissie een kamer voor binnenscheepvaart, havenbedrijf en koopvaardij worden ingesteld.
Artikel 5
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2000.
Den Haag, 19 januari 2000
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht