Let op. Deze wet is vervallen op 31 mei 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 mei 2008.

Besluit tot instelling van een Commissie Verantwoorde Vis

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vis van 4 oktober 2007, houdende de instelling van een bestuursadviescommissie voor duurzaamheid en verantwoord ondernemer (Besluit tot instelling van een Commissie Verantwoorde Vis)
Het bestuur van het Productschap Vis;
Gelet op:
– artikel 3 van de Verordening bevoegdheden organen en secretariaat Productschap Vis 2006;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder: Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten artikel 3 van het instellingsbesluit Productschap Vis artikel 2, eerste lid
a. Instellingsbesluit Productschap Vis : ( Stb. 2003, 253);
b. productschap : het Productschap Vis, als bedoeld in ;
c. bestuur : het bestuur van het productschap;
d. dagelijkse bestuur : het dagelijks bestuur van het productschap;
e. Commissie : de Commissie Verantwoorde Vis, als bedoeld in ;
f. PO mosselen : de vereniging Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur.
1.
Er is een Commissie Verantwoorde Vis.
2.
De Commissie heeft tot taak het bestuur, het dagelijks bestuur dan wel de voorzitter van het Productschap desgevraagd of eigener beweging van advies te dienen omtrent onderwerpen met betrekking tot het te voeren beleid inzake de duurzaamheid van alle aspecten inde vissector.
3.
De taken van de Commissie bestaan met name uit:
het in onderlinge samenhang brengen van alle aspecten die de goede visserij, be- en verwerking en afzet op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen kan bevorderen;
het volgen en signaleren van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen, waaronder begrepen het signaleren van knelpunten en kritische vragen vanuit de maatschappij;
het op basis van de ontwikkelingen op deze gebieden adviseren over en stimuleren van uit te voeren activiteiten, waaronder het ontwikkelen en evalueren van een Meerjarenplan Verantwoorde Vis en het op enigerlei wijze ondersteunen van acties en producten.
1.
De voorzitter van het productschap is tevens voorzitter van de Commissie.
2.
De door het bestuur aangewezen eerste vice-voorzitter van het productschap is tevens plaatsvervangend voorzitter van de Commissie.
3.
De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Commissie zijn in deze hoedanigheid niet stemgerechtigd en zijn niet tevens lid van de Commissie.
1.
De Commissie bestaat uit tien leden die worden benoemd door het bestuur op schriftelijke voordracht van de hierna volgende organisaties met inachtneming van de volgende formule:
1 lid op voordracht van de Redersvereniging voor de zeevisserij;
1 lid op gezamenlijke voordracht van de Federatie van Visserijverenigingen en de Nederlandse Vissersbond;
1 lid op voordracht van de Combinatie van Beroepsvissers;
1 lid op voordracht van de Nederlandse Vereniging van Viskwekers;
1 lid op voordracht van de PO mosselen;
1 lid op gezamenlijke voordracht van het Verbond van de Nederlandse Visdetailhandel en de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel;
1 lid op voordracht van FNV Bondgenoten;
1 lid op voordracht van CNV Bedrijvenbond;
1 lid op voordracht van de Federatie van Organisaties op het gebied van de Groothandel in be- en verwerking van vis ‘Visfederatie;
1 lid op voordracht van de Vereniging van Importeurs op het gebied van Visproducten;
2.
De leden en plaatsvervangende leden kunnen te allen tijde hetzij op eigen verzoek, hetzij op verzoek van de organisatie welke hen heeft voorgedragen door het bestuur worden ontslagen. Het bestuur kan hen ook eigener beweging schorsen of ontslaan.
3.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, waar bij stemming over sociaal economische aangelegenheden de gezamenlijke stemmen van de leden en/of van de plaatsvervangende leden van de Commissie die op voordracht van FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond zijn benoemd even zwaar tellen als het totaal van de stemmen van de overige leden en/of plaatsvervangende leden.
Artikel 5
De leden en plaatsvervangende leden van de Commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen, welke zij in hun hoedanigheid vernemen, en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de Commissie of de voorzitter van de Commissie geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.
1.
De Commissie heeft een secretaris die de Commissie in haar werkzaamheden bijstaat.
2.
De secretaris van de Commissie wordt toegewezen door de secretaris van het productschap.
Artikel 7
De Commissie kan besluiten deskundigen uit te nodigen tot het bijwonen van één of meer vergaderingen van de Commissie.
Artikel 8
De Commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter zulks in verband met de uitvoering van de taak van de Commissie nodig acht of zo dikwijls als tenminste drie leden aan de voorzitter schriftelijk, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, de wens daartoe te kennen hebben gegeven of zo dikwijls als namens het bestuur of het dagelijks bestuur aan de voorzitter, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, de wens daartoe te kennen hebben gegeven.
1.
De Commissie kan besluiten om een raad van deskundigen of werkgroepen in te stellen.
2.
De Commissie zorgt ervoor, dat de taak c.q. de opdracht duidelijk is omschreven.
3.
De artikelen 4, tweede en derde lid 5, 6, 7 en 8 van dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de werkwijze van een raad van deskundigen of de werkgroepen.
4.
Na vervulling van haar taak of opdracht wordt de werkgroep opgeheven.
Artikel 10
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit tot instelling van een Commissie Verantwoorde Vis en treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.
Rijswijk, 4 oktober 2007
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht