Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit tot instelling van een werkgroep mossel promotie 2010

Uitgebreide informatie
Besluit van de mosseladviescommissie van het Productschap Vis van 21 mei 2010, houdende instelling van een werkgroep mosselpromotie (Besluit tot instelling van een werkgroep mossel promotie 2010)
De mosseladviescommissie van het Productschap Vis;
gelet op artikel 8, eerste lid, van het Besluit tot instelling van een mosseladviescommissie 2007 van 4 oktober 2007;
besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder: Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis
a. Instellingsbesluit Productschap Vis : ( Stb. 2003, 253);
b. productschap : het Productschap Vis, als bedoeld in ;
c. PO mosselen : de vereniging Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur;
d. werkgroep : de werkgroep mosselpromotie.
1.
Er is een werkgroep mosselpromotie.
2.
a. De werkgroep heeft tot taak de mosseladviescommissie desgevraagd of eigener beweging van advies te dienen over onderwerpen met betrekking tot de promotie van mosselen;
b. de activiteiten met betrekking tot de promotie van mosselen te initiëren en begeleiden en hierover verslag uit te brengen aan de mosseladviescommissie.
1.
De secretaris van het productschap benoemt een voorzitter van de werkgroep.
2.
De voorzitter van de werkgroep is niet stemgerechtigd en niet tevens lid van de werkgroep.
3.
Het secretariaat van de werkgroep berust bij het productschap, met dien verstande dat in- en uitgaande post via het secretariaat van het Mosselkantoor te Yerseke verloopt.
Artikel 4
De leden van de werkgroep zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen, welke zij in hun hoedanigheid vernemen en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de werkgroep of de voorzitter van de werkgroep de geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
1.
De werkgroep bestaat uit 6 leden en 6 plaatsvervangende leden die door de mosseladviescommissie worden benoemd op schriftelijke voordracht van na genoemde organisaties en met inachtneming van de volgende formule: -
3 leden en 3 plaatsvervangende leden uit de kring der mosselkwekers en/of hun organisaties op voordracht van de PO mosselen;-
3 leden en 3 plaatsvervangende leden uit de kring van de mosselhandelaren en/of hun organisaties, op voordracht van de Vereniging “De Mosselhandel”.
2.
De leden kunnen te allen tijde hetzij op eigen verzoek, hetzij op verzoek van de organisatie welke hen heeft voorgedragen door de mosseladviescommissie worden ontslagen. De mosseladviescommissie kan hen ook eigener beweging schorsen of ontslaan.
Artikel 6
De werkgroep vergadert zo dikwijls als de voorzitter of 2 van de leden zulks in verband met de uitvoering van de taak van de werkgroep nodig acht(en).
Artikel 7
Bij niet-unanieme advisering dienen alle minderheidsstandpunten te worden vermeld.
Artikel 8
De werkgroep kan besluiten deskundigen uit te nodigen.
1.
Het Besluit tot instelling van een werkgroep mosselpromotie kwekers 2006 1 wordt ingetrokken.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 mei 2010 en kan worden aangehaald als “Besluit tot instelling van een werkgroep mosselpromotie 2010”,
Namens de mosseladviescommisssie,
1
Het Besluit tot instelling van een werkgroep mosselpromotie kwekers 2006 van 29 september 2006 is laatstelijk gewijzigd door inwerkingtreding van het Besluit 1 tot wijziging van het Besluit tot instelling van een werkgroep mosselpromotie kwekers 2û06, vastgesteld door de voorzitter en de secretaris van de mosseladviescommissie d.d. 25 april 2008.
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht