Besluit uitbreiding AVBZ-zorg aan visueel en auditief gehandicapten BES
Artikel 1
De in artikel 5 van de Wet algemene verzekering bijzondere ziektekosten BES wordt uitgebreid met de zorg aan visueel en auditief gehandicapten die een zodanige stoornis van het gezichtsvermogen of het gehoor hebben, dat de normale activiteiten van het dagelijks leven niet of nauwelijks meer zelfstandig door die persoon kunnen worden uitgevoerd en deze persoon als gevolg hiervan, voor zijn functioneren sterk afhankelijk is van anderen of van kunst- of hulpmiddelen die het niet of gebrekkig functioneren van het desbetreffende zintuiglijke orgaan zinvol kunnen compenseren.
Artikel 2
De verzekerden ingevolge de Wet algemene verzekering bijzondere ziektekosten BES hebben met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens artikel 5, tweede lid, van genoemde wet naast de vormen van zorg, genoemd in het eerste lid, onderdelen a tot en met q, van genoemd artikel aanspraak op de volgende vormen van zorg:
a. verzorging en begeleiding van de in artikel 1 bedoelde visueel of auditief gehandicapten in een speciaal daartoe ingericht dagverblijf voor blinden of slechtzienden of dagverblijf voor doven en ernstig slechthorenden, die door het Uitvoeringsorgaan is erkend en waarmee het uitvoeringsorgaan een overeenkomst heeft gesloten;
b. verzorging en begeleiding van de in artikel 1 bedoelde visueel of auditief gehandicapten thuis door een wijkverpleegkundige of een zorgverlener van een integrale thuiszorgorganisatie, indien deze persoon door zijn stoornis van het zichtsvermogen al dan niet in combinatie met andere stoornissen, verpleegbehoeftig is geworden en dus niet meer in staat is zonder hulp de normale activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren.
Artikel 3
Onder kunst- of hulpmiddelen als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder p, van de Wet algemene verzekering bijzondere ziektekosten BES worden voor de in artikel 1 bedoelde visueel of auditief gehandicapten verstaan bijzondere, elektronische voorzieningen, met uitzondering van voorzieningen, zoals brillen, contactlenzen en standaard gehoorapparaten die thans door de meeste ziektekosten-verzekeraars normaal worden verstrekt aan personen die geen zintuiglijk gehandicapte in de zin van onderdeel a zijn, die zijn opgenomen in een door het Uitvoeringsorgaan met behulp van medische specialisten op het gebied van visuele en auditieve handicaps samengestelde lijst, die gedeponeerd wordt bij het Uitvoeringsorgaan en jaarlijks kan worden aangepast binnen de financiële ruimte van het Fonds op basis van nieuwe technologische ontwikkelingen en verbeteringen op dit gebied.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het Publicatieblad, waarin het geplaatst is en werkt terug tot en met 1 januari 2001.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitbreiding AVBZ-zorg aan visueel en auditief gehandicapten BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht