Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES
Artikel 1. Uitbreiding kring verzekerden
De volgende personen, die de leeftijd van vijftien jaar, doch nog niet die van 27 jaar hebben bereikt en die niet op grond van artikel 5, eerste lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES zijn verzekerd, zijn verzekerd op grond van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES :
a. het buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba wonende kind, voor wie degene, die voldoet aan artikel 5, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, recht heeft op kinderbijslag BES op grond van de Wet kinderbijslagvoorziening BES ;
b. het buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba wonende kind, voor wie een ingezetene van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba recht heeft op kinderbijslag BES op grond van de Wet kinderbijslagvoorziening BES .
Artikel 1a. Uitbreiding kring verzekerden bij studeren in het Europese deel van Nederland
Verzekerd op grond van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES blijft de persoon die uitsluitend om studieredenen in Nederland woont en direct daaraan voorafgaand woonde in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba, zolang die persoon niet in Nederland werkt.
Artikel 2. Beperking kring verzekerden
Niet verzekerd op grond van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES is:
a. de ingezetene, die buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba in dienstbetrekking arbeid verricht en ten aanzien van die arbeid op grond van een een in het land, waar hij werkt, geldende wettelijke regeling voor de geldelijke gevolgen van ouderdom is verzekerd;
b. degene, die niet geacht kan worden blijvend binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba te wonen en die voor binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba verrichte arbeid wedde of loon geniet ten laste van bij ministeriële regeling aan te wijzen internationale organisaties;
c. degene, voor wie bij ministeriële regeling is bepaald dat hij niet geacht kan worden blijvend binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba te wonen en die is verzekerd op grond van een buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba geldende wettelijke regeling voor de geldelijke gevolgen van ouderdom;
d. het eigen, het aangehuwde of het pleegkind van degene, die op grond van artikel 5, tweede lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES of op grond van onderdeel b of c niet is verzekerd, mits het kind binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba geen bedrijf of beroep uitoefent, noch inkomstenbelasting op grond van de Wet inkomstenbelasting BES is verschuldigd;
e. degene, die buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba woont en gewoonlijk slechts gedurende korte tijd wordt geëngageerd om binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba te werken als:
leider of lid van een orkest, als solist, gastdirigent, voordrachtskunstenaar, goochelaar of anderszins als musicus of artiest;
wielrenner, worstelaar, bokser of in het algemeen tot het als beroep uitoefenen van een tak van sport;
f. de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
g. de persoon die uitsluitend wegens studieredenen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba woont en direct daaraan voorafgaande woonde in Nederland, zolang betrokkene niet in de openbare lichamen werkt.
Artikel 3. Gelijkstelling met Nederlanders
Voor de toepassing van artikel 42 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES worden, zolang zij binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba wonen, met Nederlanders gelijkgesteld niet-Nederlanders, die na het bereiken van de leeftijd van twintig jaar gedurende ten minste vijftien jaar, al dan niet onafgebroken,in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba hebben gewoond, mits zij gedurende de vijf jaar voorafgaand aan het bereiken van de leeftijd van 65 jaar onafgebroken binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba hebben gewoond.
Artikel 4. Gelijkstelling met wonen binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Voor toepassing van de artikelen 40 en 41 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES wordt met het wonen binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba gelijkgesteld:
a. het wonen in het voormalige Nederlands-Indië;
b. het wonen in Indonesië, voor zover dit heeft plaats gevonden voor 27 september 1949 en voor zover de betrokkene Indonesië heeft verlaten vóór 28 december 1964;
c. het wonen in Indonesië van een gehuwde of gehuwd geweest zijnde vrouw, die zelf niet, doch wier echtgenoot of gewezen echtgenoot, wel op 27 december 1949 in Indonesië woonde, gedurende de tijd, dat zij dezelfde woonplaats had als haar echtgenoot of gewezen echtgenoot vóórdat deze vrouw na 27 december 1949 Indonesië voor de eerste maal niet meer in Indonesië woonde, mits zij Indonesië vóór 28 december 1964 heeft verlaten;
d. het wonen buiten Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba gedurende de tijd dat de betrokkene als Nederlander voor buiten Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba verrichte arbeid wedde of loon genoot ten laste van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba, terwijl hij niet geacht kon worden blijvend buiten Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba te wonen;
e. het wonen buiten Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba van de gehuwde of gehuwd geweest zijnde vrouw gedurende de tijd, dat haar echtgenoot aan in onderdeel d gestelde voorwaarden voldeed en zij dezelfde woonplaats als haar echtgenoot, dan wel gewezen echtgenoot had, evenals het wonen buiten Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba van de vrouw, wier overleden echtgenoot op de dag van zijn overlijden aan de in onderdeel d gestelde voorwaarden voldeed, gedurende zes maanden of een door Onze Minister te bepalen langere termijn na de dag van overlijden.
a. het wonen buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba van een Nederlander, die voor buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba verrichte arbeid wedde of loon geniet ten laste van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba, terwijl hij niet kan worden geacht blijvend buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba te wonen;
b. het wonen buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba van de echtgenote van een Nederlander als bedoeld in onderdeel a, evenals het wonen buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba van een vrouw, wier overleden echtgenoot op de dag van zijn overlijden gedurende zes maanden of door een door Onze Minister te bepalen langere termijn aan de voorwaarden van onderdeel a voldeed na de dag van overlijden.
Artikel 6. Beperking kring verzekerden
Niet als verzekerde op grond van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES wordt aangemerkt:
a. de ingezetene, die buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba in dienstbetrekking arbeid verricht en ten aanzien van die arbeid op grond van een in het land, waar hij werkt, geldende wettelijke regeling inzake weduwen-, weduwnaars- en wezenpensioen is verzekerd;
b. degene, die niet geacht kan worden blijvend binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba te wonen en die voor binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba verrichte arbeid wedde of loon geniet ten laste van bij ministeriële regeling aan te wijzen internationale organisaties;
c. degene, voor wie bij ministeriële regeling is bepaald dat hij niet geacht kan worden blijvend binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba te wonen en die verzekerd is op grond van een buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba geldende wettelijke regeling inzake weduwen-, weduwnaars- en wezenpensioen;
d. het eigen, het aangehuwde of het pleegkind van degene, die op grond van artikel 5, tweede lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES of op grond van de onderdelen b en c niet is verzekerd, mits het kind binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba geen bedrijf of beroep uitoefent, noch inkomstenbelasting op grond van de Wet inkomstenbelasting BES is verschuldigd;
e. degene, die buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba woont en gewoonlijk slechts gedurende korte tijd wordt geëngageerd om binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba te werken als:
leider of lid van een orkest, als solist, gastdirigent, voordrachtskunstenaar, goochelaar of anderszins als musicus of artiest;
wielrenner, worstelaar, bokser of in het algemeen tot het als beroep uitoefenen van een tak van sport;
f. de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
a. de weduwe van niet-Nederlandse nationaliteit, die gedurende ten minste vijftien jaren al dan niet onafgebroken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba heeft gewoond, mits zij gedurende de vijf aan het overlijden van haar echtgenoot onmiddellijk voorafgaande jaren onafgebroken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba heeft gewoond;
b. de wezen van niet-Nederlandse nationaliteit, die in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba zijn geboren.
Artikel 9. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES.
Inhoudsopgave
+ § 1. Uitbreiding en beperking kring van verzekerden Wet algemene ouderdomsverzekering BES
+ § 2. Uitbreiding en beperking kring van verzekerden Wet algemene weduwen en wezenverzekering BES
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht