Besluit beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren BES
1.
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. openbare lichamen: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
c. medisch beroep: beroep van geneeskundige, tandheelkundige, apotheker of verloskundige.
Artikel 2
Het is verboden op een openbaar lichaam een medisch beroep uit te oefenen.
1.
Onze Minister kan op verzoek van een beoefenaar van een medisch beroep ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden of kan onder beperkingen worden verleend. Bij ministeriële regeling, kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de in dit lid bedoelde voorschriften of beperkingen.
2.
Een aanvraag om een ontheffing wordt door de verzoeker bij Onze Minister ingediend.
3.
Onze Minister beslist binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. Indien voorzienbaar is dat de beslissing niet binnen genoemde periode kan worden genomen, kan deze periode eenmaal met een gelijke periode worden verlengd. De verzoeker wordt van een zodanig uitstel in kennis gesteld.
1.
Onze Minister weigert een ontheffing indien reeds voldoende is voorzien in de behoefte aan beoefenaren van het betrokken medische beroep, op grond van zwaarwegende redenen in het belang van de volksgezondheid of indien de beoefenaar van het medische beroep ten aanzien van wie de ontheffing wordt verzocht niet voldoet aan de regels, bedoeld in het Besluit geneeskunde BES , het Besluit bevoegdheid uitoefening van de tandheelkunst BES , het Besluit bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten BES of het Besluit bevoegdheid verloskundigen BES .
2.
Onze Minister kan een verleende ontheffing op grond van zwaarwegende redenen in het belang van de volksgezondheid wijzigen of intrekken.
3.
Een besluit als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt deugdelijk gemotiveerd.
Artikel 5
Onze Minister maakt een besluit als bedoeld in artikel 3, eerste lid, en artikel 4, eerste en tweede lid, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vier weken na vaststelling van het besluit bekend in de Staatscourant en in twee lokale dagbladen op de openbare lichamen.
1.
Onze Minister kan bij ministeriele regeling de behoefte aan beoefenaren van een medisch beroep op de openbare lichamen vaststellen, alsmede de wijze waarop in die behoefte kan worden voorzien.
2.
Onze Minister wint advies in bij de bestuurscolleges op de openbare lichamen over het voornemen tot vaststelling van een ministeriele regeling als bedoeld in het eerste lid.
Artikel 7
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens dit besluit bepaalde zijn belast de daartoe bij ministeriële regeling aangewezen medewerkers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.
Artikel 8
Met het opsporen van de bij dit besluit strafbaar gestelde feiten zijn, naast de bij artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering BES aangewezen personen, belast de daartoe bij ministeriële regeling aangewezen medewerkers van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.
1.
Het verbod, bedoeld in artikel 2, geldt onverminderd artikel 4, tweede lid, niet voor personen die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit:
a. reeds een medisch beroep uitoefenen op de openbare lichamen en in het bezit zijn van een ontheffing voor de uitoefening van dit medische beroep op de openbare lichamen, voor de periode dat de ontheffing is verleend;
b. een medisch beroep uitoefenen op de openbare lichamen, zonder dat daarvoor een ontheffing is verleend, gedurende een termijn van zes maanden aanvangende bij de inwerkingtreding van dit besluit.
2.
Indien een beoefenaar van een medisch beroep als bedoeld in het eerste lid, onder b, binnen zes maanden na inwerkingtreding van dit besluit een verzoek indient tot ontheffing als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt de termijn van zes maanden verlengd tot het tijdstip waarop op het verzoek is beslist.
Artikel 12
[vervallen]
Artikel 13a
[vervallen]
Artikel 14
[vervallen]
Artikel 15
[vervallen]
Artikel 16
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitoefenen medisch beroep BES.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht