Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2011. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2011.

Besluit Uitwijklijst Wbtv

Uitgebreide informatie
Besluit Uitwijklijst Wbtv
De Raad voor Rechtsbijstand,
Gezien:
Artikel 2, 3 en 4 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375);
De toelichting van het Besluit beëdigde tolken en vertalers van 11 december 2008 (Stb. 2008, 255);
Het advies van het Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers d.d. 15 mei 2009;
Stelt beleid vast voor plaatsing op de lijst uit artikel 2, lid 3 Wbtv (hierna te noemen: de Uitwijklijst):
Artikel 1
Indien de Raad voor Rechtsbijstand (hierna te noemen: de Raad) een verzoek van een tolk of vertaler om te worden ingeschreven in het Rbtv afwijst, kan hij de tolk of vertaler voor de betreffende talencombinatie of vertaalrichting(en) plaatsen op de Uitwijklijst indien:
in de betreffende talencombinatie of vertaalrichting(en) geen door de Raad erkende toets kan worden afgelegd;
en de tolk of vertaler aantoonbaar beschikt over:
? aantoonbaar mbo-denk/werkniveau;
? en taalcompetenties in bron- en doeltaal op niveau B2 van het Europese referentiekader voor talen;
? en relevante werkervaring als tolk, respectievelijk vertaler
en de tolk of vertaler minimaal 8 punten scoort op de competentiematrix die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Artikel 2
Op tolken en vertalers die op de Uitwijklijst zijn geplaatst, is de gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv van toepassing zodra deze is vastgesteld.
Artikel 3
Iedere belanghebbende kan klachten over tolken en vertalers die op de Uitwijklijst zijn geplaatst, indienen bij de Raad. De door de Raad ingestelde Klachtencommissie Wbtv zal deze klachten behandelen en advies uitbrengen aan de Raad die op basis daarvan een besluit neemt naar aanleiding van de klacht.
Artikel 4
De duur van de plaatsing op de Uitwijklijst bedraagt in beginsel drie jaar. Na afloop van die periode kan de tolk of vertaler om verlenging verzoeken. De Raad kan plaatsing op de Uitwijklijst verlengen indien:
de tolk of vertaler voldoet aan de dan geldende criteria voor plaatsing op de Uitwijklijst;
en geen toets beschikbaar is voor de betreffende talencombinatie en/of vertaalrichting(en);
en de tolk of vertaler aan zijn bijscholingsverplichtingen heeft voldaan;
en de tolk of vertaler de kosten voor verlenging van de inschrijving heeft betaald.
Artikel 5
Voor de verlenging is de tolk of vertaler € 45,– inschrijfgeld verschuldigd. De Raad kan een lager bedrag vaststellen als de situatie daartoe aanleiding geeft.
Artikel 6
Tolken of vertalers die zijn geplaatst op de Uitwijklijst, moeten na een totale inschrijvingsduur van vijf jaar een nieuwe Verklaring omtrent gedrag overleggen volgens het Wbtv-profiel.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit Uitwijklijst Wbtv’ en treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.
Het besluit en toekomstige wijzigingen daarvan worden gepubliceerd in de Staatscourant en op de internetsite die de Raad voor Rechtsbijstand over de Wbtv beheert (www.bureaubtv.nl)..
De Raad voor Rechtsbijstand
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken