Let op. Deze wet is vervallen op 10 augustus 2014. U leest nu de tekst die gold op 9 augustus 2014.

Besluit vaccinatievoorschriften Newcastle disease (PPE) 2006

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 juni 2006 houdende nadere regels terzake van het vaccineren van pluimvee tegen Newcastle Disease (Besluit vaccinatievoorschriften Newcastle Disease (PPE) 2006)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren,
Gelet op de artikelen 2, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006;
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit neemt de begripsbepalingen over van de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006 . Voorts wordt verstaan onder:
a. verordening: Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006 .
Artikel 2
Voor het vaccineren van pluimvee, als bedoeld in de artikelen 2, 3, 4, 6 en 7 van de verordening, wordt gebruik gemaakt van vaccins die:
a. voldoen aan de criteria die zijn bepaald in Beschikking 93/152/EEG van de Commissie van 8 februari 1993, houdende vaststelling van de eisen waaraan in het kader van de programma’s inzake routinevaccinatie tegen Newcastle Disease te gebruiken vaccins moeten voldoen (PbEG L 059); en
b. in Nederland zijn geregistreerd en conform de registratievoorschriften van het vaccin moeten worden toegepast.
Artikel 3
Ter uitvoering van de in artikel 6 van de verordening bedoelde vaccinatieverplichting zorgt de ondernemer ervoor dat:
a. de vaccinatie van de in artikel 6, eerste lid, onder c., van de verordening bedoelde zes koppels vleeskuikens, wordt uitgevoerd op een leeftijd van 5 tot en met 8 dagen en op een leeftijd van 23 tot en met 26 dagen; en
b. de vaccinatie van de in artikel 6, eerste lid, onder e., van de verordening bedoelde drie koppels vleeskalkoenen, wordt uitgevoerd op een leeftijd van 10 tot en met 15 dagen, op een leeftijd van 28 tot en met 35 dagen alsmede op een leeftijd van 8 tot en met 10 weken en voorzover de te vaccineren kalkoenen van het mannelijke geslacht zijn, tevens op een leeftijd van 16 weken.
Artikel 4
Een model van de vaccinatieverklaring als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de verordening is opgenomen in de bijlage .
Artikel 5
Op de vaccinatieverklaring wordt iedere vaccinatie tegen NCD, onder vermelding van de toegepaste vaccinatiemethode, geregistreerd.
Artikel 6
De ondernemer informeert de voorzitter welke dierenarts op zijn pluimveebedrijf de vaccinaties die bij of krachtens de verordening verplicht door een dierenarts moeten worden uitgevoerd, zal uitvoeren.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaccinatievoorschriften Newcastle disease (PPE) 2006.
2.
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Verordening vaccinatie Newcastle Disease (PPE) 2006 .
Zoetermeer, 15 juni 2006
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht