Besluit van 25 augustus 2006, nr. 06.002886, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter en de niet-ambtelijke leden van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, bedoeld in artikel 8 van het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (Besluit vaste beloning restitutiecommissie)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 11 augustus 2006, nr. WJZ/2006/18046(8196), directie Wetgeving en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Aan de voorzitter van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog wordt met terugwerkende kracht tot en met 23 december 2004 in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van € 17.740,– per jaar, zijnde 19% van de jaarwedde, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988, voor de periode van zijn benoeming toegekend.
Artikel 2
Aan de leden van de adviescommissie, genoemd in artikel 1, wordt met terugwerkende kracht tot en met 23 december 2004 in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning ten bedrage van € 9.340,– per jaar, zijnde 10% van de jaarwedde, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988, voor de periode van hun benoeming toegekend.
Artikel 3
Indien de voorzitter of een lid van de adviescommissie, bedoeld in artikel 1, niet gedurende de periode van zijn benoeming de functie van voorzitter of lid bekleedt, wordt zijn beloning, genoemd in respectievelijk artikel 1 en 2, naar evenredigheid vastgesteld.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 23 december 2004.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning restitutiecommissie.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.
Den Haag, 25 augustus 2006
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht