Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 11 lid 1 Besluit vaststelling taken Commissie van Deskundigen monitoring kritische stoffen bij kalveren (PVV) 2009

Uitgebreide informatie
Artikel 11
De leden van de commissie, de secretaris, de ingevolge artikel 4 uitgenodigde deskundigen, de leden van de ingevolge artikel 5 ingestelde werkgroepen, alsmede de ter vergadering aanwezige vertegenwoordigers, zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken- en bedrijfsgeheimen, die zij in hun hoedanigheid vernemen en voorts van alle aangelegenheden ten aanzien waarvan de commissie of de voorzitter van de commissie geheimhouding heeft opgelegd, of waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
Indien de (plaatsvervangend) voorzitter respectievelijk een ander lid, of een lid van een ingevolge artikel 5 ingestelde werkgroep, handelt in strijd met het eerste lid, kan hij door het bestuur respectievelijk door de voorzitter van de commissie geschorst of ontslagen worden.
Een beslissing tot schorsing of ontslag als bedoeld in het tweede lid, wordt niet genomen dan nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich terzake te verantwoorden.
1
Inhoudsopgave
- § 1. Definities
+ § 2. Taken
+ § 3. Randvoorwaarden
+ § 4. Deskundigen
+ § 5. Werkgroepen
+ § 6. Vergaderingen
+ § 7. Secretaris
+ § 8. Financiën
+ § 9. Rapportage
+ § 10. Bekendmaking van onderzoeksresultaten
- § 11. Geheimhouding
+ § 12. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht