Besluit van 27 april 2012, nr. 12.001012, houdende de vaststelling van de toelagen voor de voorzitter en de leden van het College van Beroep voor het hoger onderwijs
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 april 2012, nr. 391421, van de directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën;
Gelet op artikel 7.65, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De elk jaar, gerekend vanaf 1 januari tot en met 31 december, toe te kennen toelage aan de voorzitter en de overige leden van het College van Beroep voor het hoger onderwijs bedraagt respectievelijk:
a. de voorzitter € 7.000,–
b. de overige leden € 4.500,–
Artikel 2
De toekenning geschiedt door Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Artikel 3
Indien aan de voorzitter of een der overige leden in de loop van enig jaar ontslag wordt verleend, dan wel indien de voorzitter of een der overige leden in de loop van enig jaar in functie treedt, wordt de in artikel 1 bedoelde toelage voor dat jaar bepaald naar evenredigheid van het aantal maanden waarin betrokkene zijn functie heeft vervuld.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan Onze Minister van Financiën.
’s-Gravenhage, 27 april 2012
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht