Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 4 lid 2 Besluit vervangingsfonds

Uitgebreide informatie
2.
Onze Minister verleent de goedkeuring aan de statuten van het vervangingsfonds uitsluitend, indien deze statuten ten minste de volgende bepalingen bevatten:
a. de bepaling dat het vervangingsfonds zich ten doel stelt de waarborgen te bieden, bedoeld in de artikelen 183, eerste lid, van de WBO, 169, eerste lid, van de WEC en 98a, eerste lid, van de WVO;
b. de bepaling dat het bestuur van het vervangingsfonds wordt gevormd door vertegenwoordigers van de centrales, genoemd in artikel 3, eerste lid, van het Overlegbesluit onderwijspersoneel, en de organisaties, genoemd in artikel 24, eerste lid, van dat besluit, met uitzondering van het Werkgeversverbond Voortgezet Onderwijs;
c. de bepaling dat het bestuur van het vervangingsfonds ten minste een maal per jaar overleg voert met Onze Minister of een door Onze Minister aan te wijzen vertegenwoordiger;
d. de bepaling dat het vervangingsfonds is gehouden de aanwijzingen die Onze Minister geeft op grond van de artikelen 187, eerste lid, van de WPO, 172, eerste lid, van de WEC en 123a, eerste lid, van de WVO, zomede op grond van dit besluit, op te volgen;
e. de bepaling dat het vervangingsfonds Onze Minister alle inlichtingen verschaft, die noodzakelijk zijn voor het door Onze Minister uit te oefenen toezicht op het vervangingsfonds;
f. de bepaling dat het vervangingsfonds in het kader van zijn taakuitoefening, bedoeld in onderdeel a, het bevoegd gezag bij reglement of anderszins verplichtingen van administratieve aard oplegt:
1°. ten behoeve van de controle van de rechtmatigheid van de uitgaven van het vervangingsfonds,
2°. ten behoeve van het verkrijgen van betrouwbare gegevens met betrekking tot ziekteverzuim, andere vormen van afwezigheid en vervanging,
3°. ten behoeve van de doelmatige uitvoering van de werkzaamheden door het vervangingsfonds,
4°. ten behoeve van het voldoen aan verplichtingen van het vervangingsfonds uit hoofde van de wet of dit besluit;
g. de bepaling dat bij ontbinding of beëindiging van de werkzaamheden van het vervangingsfonds de bestemming van het bij liquidatie aanwezige vermogen wordt vastgesteld in overeenstemming met Onze Minister.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
- Hoofdstuk II. Goedkeuringsbevoegdheden
+ Hoofdstuk III. Aanwijzingsbevoegdheden; Informatieverstrekking
+ Hoofdstuk IV. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht