Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 5 Besluit vervangingsfonds

Uitgebreide informatie
1.
De hoogte van de vervangingsbijdrage behoeft de goedkeuring van Onze Minister.
2.
Onze Minister toetst of de door het vervangingsfonds voorgestelde hoogte van de vervangingsbijdrage in een redelijke verhouding staat tot de uitgaven die het vervangingsfonds naar verwachting dient te doen met het oog op de uitoefening van zijn taak, bedoeld in artikel 2, eerste lid. Onze Minister hanteert daarbij de volgende criteria:
a. de hoogte van de vervangingsbijdrage dient de vaststelling mogelijk te maken van vervangingsregels die ten minste de continuïteit in het onderwijs op aanvaardbaar niveau waarborgen;
b. de hoogte van de vervangingsbijdrage belemmert het bevoegd gezag in het algemeen niet in de normale taakuitoefening.
3.
De goedkeuring, bedoeld in het eerste lid, is niet vereist, indien de vervangingsbijdrage niet meer dan 1 procentpunt hoger of lager is dan het percentage dat, met toepassing van de artikelen 126 van de WPO, 121 van de WEC en 84b van de WVO, door Onze Minister met het oog op de vergoeding van de kosten voor vervanging jaarlijks wordt vastgesteld.
4.
Het tweede en derde lid hebben geen betrekking op de premie die het vervangingsfonds aan het bevoegd gezag oplegt uit hoofde van enige verzekering bij het vervangingsfonds voor personeel waarvan het salaris door het bevoegd gezag uit eigen middelen wordt voldaan.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemeen
- Hoofdstuk II. Goedkeuringsbevoegdheden
+ Hoofdstuk III. Aanwijzingsbevoegdheden; Informatieverstrekking
+ Hoofdstuk IV. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht