Let op. Deze wet is vervallen op 17 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 16 maart 2010.

Besluit vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid minister

Uitgebreide informatie
Besluit van 22 februari 2007, nr. 07.000670, houdende de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3957, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-02-2010.
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3957, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-02-2010.
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 22 februari 2007, nr. 3031082;
Gelet op de artikelen 44, 45 en 46 van de Grondwet;
Overwegende dat het wenselijk is een nieuwe regeling te treffen voor de vervanging van een minister voor het geval deze tijdelijk afwezig is;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Een Minister wordt bij tijdelijke afwezigheid vervangen door de Staatssecretaris van hetzelfde ministerie voor zover en voor zolang de Minister in de gelegenheid is om de Staatssecretaris aanwijzingen dienaangaande te geven. De Staatssecretaris kan in die gevallen tevens met raadgevende stem aan de vergadering van de ministerraad deelnemen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3957, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-02-2010.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Ten aanzien van de vervanging zoals aangegeven in het vorige artikel geldt dat de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt vervangen door Staatssecretaris mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart. Indien ook Staatssecretaris mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart afwezig is, wordt de Minister vervangen door Staatssecretaris mevrouw S.A.M. Dijksma.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3957, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-02-2010.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bij gelijktijdige afwezigheid van een Minister en Staatssecretaris, alsmede bij afwezigheid van een Minister in het geval er geen Staatssecretaris van hetzelfde ministerie is, dan wel indien een Minister door ziekte of om een andere reden tijdelijk niet in de gelegenheid is zijn taak uit te oefenen en aanwijzingen aan de Staatssecretaris van hetzelfde ministerie te geven, wordt hij vervangen door een andere Minister met dien verstande dat:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3957, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-02-2010.
a. De Minister-President, Minister van Algemene Zaken wordt vervangen door drs. W.J. Bos en bij diens afwezigheid door mr. A. Rouvoet;
b. De Minister van Buitenlandse Zaken door mr.dr. J.P. Balkenende;
c. De Minister van Justitie door mevrouw dr. G. ter Horst;
d. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door dr. E.M.H. Hirsch Ballin;
e. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door dr. A. Klink;
f. De Minister van Financiën door mevrouw M.J.A. van der Hoeven;
g. De Minister van Defensie door drs. M.J.M. Verhagen;
h. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer door mevrouw drs. C.P. Vogelaar;
i. De Minister van Verkeer en Waterstaat door mevrouw dr. J.M. Cramer;
j. De Minister van Economische Zaken door drs. W.J. Bos;
k. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door mr. J.P.H. Donner;
l. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door mevrouw G. Verburg;
m. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door mr. A. Rouvoet.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Indien de Minister zonder portefeuille, drs. A.G. Koenders, tijdelijk niet in de gelegenheid is zijn taak uit te oefenen, wordt hij vervangen door drs. M.J.M. Verhagen.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3957, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-02-2010.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Indien de Minister zonder portefeuille, mevrouw drs. C.P. Vogelaar, tijdelijk niet in de gelegenheid is haar taak uit te oefenen, wordt zij vervangen door mevrouw dr. J.M. Cramer.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3957, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-02-2010.
Artikel 6
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Indien de Minister zonder portefeuille, mr. A. Rouvoet, tijdelijk niet in de gelegenheid is zijn taak uit te oefenen, wordt hij vervangen door dr. A. Klink.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3957, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-02-2010.
Artikel 7
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Bij gelijktijdige afwezigheid van een minister en diens hiervoor aangewezen vervanger zal de Minister-President vervangen, bij diens afwezigheid drs. W.J. Bos, bij diens afwezigheid mr. A. Rouvoet en bij diens afwezigheid de oudst aanwezige minister in jaren.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3957, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-02-2010.
Artikel 8
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In afwijking van artikel 1 wordt ten aanzien van aangelegenheden betreffende het werkterrein van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en, voor zover het terrorismebestrijding betreft, ten aanzien van het Openbaar Ministerie en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en andere onder de verantwoordelijkheid van Onze Minister van Justitie of Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ressorterende diensten en instellingen, bij tijdelijke afwezigheid de Minister van Justitie vervangen door mevrouw dr. G. ter Horst en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door dr. E.M.H. Hirsch Ballin.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3957, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-02-2010.
Artikel 9
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De artikelen 3 tot en met 7 zijn van overeenkomstige toepassing voor zover het gaat om de uitoefening van de taak van een minister ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid waarbij deze tevens persoonlijk en direct betrokken kan zijn.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3957, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-02-2010.
Artikel 10
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het koninklijk besluit van 7 juli 2006 ,kenmerk 06.002524, wordt ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3957, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-02-2010.
Artikel 11
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 22 februari 2007.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3957, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-02-2010.
Onze Ministers zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de ministerraad, de Gevolmachtigde Ministers van de Nederlandse Antillen en van Aruba en de ministeries.
Den Haag, 22 februari 2007
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 3957, datum inwerkingtreding 17-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 23-02-2010.
Minister-President,
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht