Besluit van 3 april 2012 betreffende de samenstelling en werkwijze van de voogdijraad BES (Besluit voogdijraad BES)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 januari 2012, nr. 5722490/12/6, Directie Wetgeving;
Gelet op artikel 238, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek BES;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 10 februari 2012, nr. W03.12.0019/II);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 maart 2012, nr. 244920;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
c. openbaar lichaam: Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
Artikel 2
De voogdijraad heeft een vertegenwoordiging in elk der openbare lichamen.
1.
De voogdijraad bestaat uit drie leden, de voorzitter inbegrepen, die elk afkomstig zijn uit een ander openbaar lichaam.
2.
De voogdijraad heeft drie plaatsvervangende leden, elk afkomstig uit een ander openbaar lichaam, die zodanig invallen bij afwezigheid van een lid dat steeds verzekerd is dat alle openbare lichamen in de voogdijraad vertegenwoordigd zijn.
3.
Het voorzitterschap van de voogdijraad wordt, tenzij de voogdijraad anders besluit, in alfabetische volgorde door elk van de leden afwisselend voor een periode van twee jaar vervuld. De voogdijraad wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.
4.
De voogdijraad besluit met meerderheid van stemmen. Elk lid heeft één stem. Als de stemmen staken beslist de voorzitter.
1.
De leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd, geschorst en ontslagen door Onze Minister.
2.
De leden en plaatsvervangende leden van de voogdijraad worden benoemd op grond van de deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van de taken van de voogdijraad alsmede op grond van relevante maatschappelijke of bestuurlijke kennis en ervaring.
3.
De benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden geschiedt op basis van een aanbeveling van de voogdijraad en voor een periode van zes jaar. Een herbenoeming voor een periode van zes jaar is eenmaal mogelijk.
1.
Tussentijds ontslag wordt verleend aan een lid of een plaatsvervangend lid:
a. als hij zich vestigt buiten het openbaar lichaam dat hij vertegenwoordigt;
b. bij gebleken ongeschiktheid;
c. als hij onder curatele is gesteld;
d. als hij bij onherroepelijk vonnis veroordeeld is voor enig misdrijf;
e. wegens slecht levensgedrag;
f. op eigen verzoek van betrokkene.
2.
De leden en plaatsvervangende leden van de voogdijraad kunnen door Onze Minister worden geschorst wegens zwaarwegende en in de persoon van betrokkene gelegen redenen die leiden tot ongeschiktheid of onbekwaamheid voor de vervulde functie. Het schorsingsbesluit regelt de gevolgen van de schorsing.
1.
Wanneer een vacature van lid of plaatsvervangend lid openvalt, geeft de voogdijraad onverwijld kennis aan Onze Minister, onder aanbieding van de aanbeveling als bedoeld in artikel 4, derde lid.
2.
Bij een periodiek aftreden van leden of plaatsvervangende leden geschieden de kennisgeving en de aanbeveling, bedoeld in artikel 4, derde lid, uiterlijk drie maanden vóór het tijdstip van aftreden.
Artikel 7
Bij belet, ontstentenis of afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door de plaatsvervangende voorzitter en bij belet, ontstentenis of afwezigheid van de plaatsvervangende voorzitter door het in dienstjaren oudste lid. Bij gelijke diensttijd geschiedt de vervanging door het in leeftijd oudste lid.
1.
Een lid van de voogdijraad vervult geen nevenfuncties die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van zijn functie, de handhaving van zijn onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.
2.
Een lid van de voogdijraad meldt het voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie aan Onze Minister.
3.
Nevenfuncties van leden en plaatsvervangende leden van de voogdijraad worden door de voogdijraad openbaar gemaakt.
1.
Aan de leden en plaatsvervangende leden wordt voor het bijwonen van vergaderingen van de voogdijraad, naast een vergoeding voor reis- en verblijfkosten, per vergadering een vergoeding toegekend van 140 USD. Voor de voorzitter bedraagt deze vergoeding 170 USD.
2.
Deze vergoeding kan door Onze Minister jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd op basis van het indexcijfer voor consumentenprijzen.
1.
Aan de voogdijraad is een bureau verbonden. De directeur en de medewerkers van het bureau worden door Onze Minister benoemd, geschorst en ontslagen.
2.
De directeur van het bureau van de voogdijraad is tevens secretaris van de voogdijraad.
3.
De secretaris is voor zijn werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan de voogdijraad.
4.
De secretaris bereidt de vergaderingen van de voogdijraad voor en zorgt voor de verslaglegging.
5.
Bij belet of ontstentenis van de secretaris wordt deze vervangen door een door Onze Minister aan te wijzen persoon.
Artikel 11
De voogdijraad kan de secretaris machtigen:
a. tot het verrichten van handelingen waartoe de voogdijraad bevoegd is,
b. om de voogdijraad in rechte te vertegenwoordigen, en
c. tot het verstrekken van de inlichtingen of voorlichting, die ter voldoening aan wettelijke voorschriften van de voogdijraad kunnen worden gevraagd.
1.
De voogdijraad stelt een reglement vast, dat de goedkeuring van Onze Minister behoeft en waarin ten minste worden geregeld:
a. het minimum aantal gewone vergaderingen;
b. de wijze waarop gewone en buitengewone vergaderingen worden belegd;
c. de orde van de werkzaamheden op de vergaderingen;
d. de wijze van stemmen;
e. de verdeling van de werkzaamheden tussen de leden;
f. de wijze van verslaglegging van de vergaderingen;
g. de wijze van verantwoording en beheer van de gelden, die krachtens wettelijk voorschrift aan de voogdijraad worden uitgekeerd voor het onderhoud en de opvoeding van minderjarigen, alsmede de wijze waarop die uitkeringen worden verantwoord aan de daarop rechthebbenden.
2.
Wijzigingen in het reglement behoeven de goedkeuring van Onze Minister.
3.
Het reglement en wijzigingen daarvan worden bekendgemaakt in de Staatscourant.
1.
De kosten van de voogdijraad worden jaarlijks door Onze Minister vergoed, op basis van een uiterlijk op 1 april van het voorafgaande kalenderjaar door de voogdijraad opgestelde en door Onze Minister goedgekeurde begroting.
2.
Onze Minister kan de voogdijraad aanwijzingen geven over de inrichting van de begroting.
1.
De voogdijraad voldoet aan de verzoeken van het Openbaar Ministerie, in aangelegenheden minderjarigen betreffende, gedaan.
2.
De secretaris is verplicht op rechterlijk verzoek af te geven door hem ondertekende uittreksels uit de notulen van vergaderingen van de voogdijraad.
1.
De voogdijraad brengt jaarlijks voor 1 april verslag uit aan Onze Minister over zijn werkzaamheden, met inbegrip van de taakuitoefening en het gevoerde beleid, in het voorafgaande kalenderjaar. Het jaarverslag wordt tevens in afschrift gezonden aan de Procureur-Generaal, aan het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede aan de hoofdofficier van het Openbaar Ministerie BES.
2.
Tegelijk met het jaarverslag zendt de voogdijraad aan Onze Minister een financieel verslag, houdende opgave van de in het voorafgaande kalenderjaar, ingevolge wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 12, eerste lid, onderdeel g, door de voogdijraad ontvangen en betaalde uitkeringen.
Artikel 16
De voogdijraad ziet met betrekking tot de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden toe op en legt in het jaarverslag tevens verantwoording af over:
a. een tijdige voorbereiding en uitvoering;
b. de kwaliteit van de daarbij gebruikte procedures;
c. de zorgvuldige behandeling van personen en instellingen die met hem in aanraking komen;
d. de zorgvuldige behandeling van klachten die worden ontvangen.
1.
De voogdijraad verstrekt desgevraagd aan Onze Minister alle voor de uitoefening van diens taak benodigde inlichtingen. Onze Minister kan inzage vorderen van alle zakelijke gegevens en bescheiden, als dat voor zijn taakvervulling redelijkerwijs nodig is.
2.
De voogdijraad geeft bij het verstrekken van de in het eerste lid bedoelde inlichtingen waar nodig aan welke gegevens een vertrouwelijk karakter dragen. Dit vertrouwelijke karakter kan voortvloeien uit de aard van de gegevens dan wel uit het feit dat deze gegevens door derden aan de voogdijraad zijn verstrekt onder het beding dat zij als vertrouwelijk zullen gelden.
1.
Onze Minister kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot de taakuitoefening door de voogdijraad.
2.
Deze beleidsregels worden in de Staatscourant bekendgemaakt.
1.
Indien de voogdijraad naar het oordeel van Onze Minister zijn taken ernstig verwaarloost, kan Onze Minister de noodzakelijke voorzieningen treffen.
2.
Deze voorzieningen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, niet eerder getroffen dan nadat de voogdijraad in de gelegenheid is gesteld om binnen een door Onze Minister te stellen termijn alsnog zijn taken naar behoren uit te voeren.
3.
Onze Minister stelt de beide kamers der Staten-Generaal onverwijld in kennis van door hem getroffen voorzieningen als bedoeld in het eerste lid.
1.
Onze Minister kan een besluit van de voogdijraad vernietigen.
2.
Van het vernietigingsbesluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
Artikel 21
De voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de voogdijraad, die als zodanig fungeren op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, zijn van rechtswege in de voogdijraad benoemd voor de resterende duur van de termijn van hun aanvankelijke benoeming krachtens het Besluit voogdijraden 1970 BES .
Artikel 22
Het Besluit voogdijraden 1970 BES wordt ingetrokken.
Artikel 23
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 24
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voogdijraad BES.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 3 april 2012
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Uitgegeven de twaalfde april 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21
Artikel 22
Artikel 23
Artikel 24
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht