Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit voorbereidingskosten regionale verkeers- en vervoerplannen

Uitgebreide informatie
1.
Voor zover een compensatie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, kan deze verleend worden onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.
2.
De voorwaarde vervalt indien Onze Minister daarop niet binnen vier weken na vaststelling of goedkeuring van de begroting een beroep heeft gedaan.
3.
Het beroep op de voorwaarde geschiedt door de compensatie in te trekken of ten nadele van de compensatie-ontvanger te wijzigen.
Artikel 7
Onze Minister verleent de compensatie slechts, indien er naar zijn oordeel geen twijfel over bestaat dat het in voorbereiding zijnde regionale verkeers- en vervoerplan zal worden vastgesteld.
Artikel 8
Onze Minister verleent compensatie onder de voorwaarde dat het regionale verkeers- en vervoerplan wordt vastgesteld.
Artikel 9
De vervoerregio doet onverwijld schriftelijk mededeling aan de hoofdingenieur-directeur van omstandigheden, zich voordoende in de periode tussen de aanvraag van de compensatie en het overleggen van het vastgestelde regionale verkeers- en vervoerplan, die van invloed kunnen zijn op de beslissing omtrent de compensatie.
1.
Onze Minister kan de verlening van de compensatie intrekken indien de vervoerregio zonder zijn toestemming:
a. de voorbereiding van het regionale verkeers- en vervoerplan tussentijds staakt of opschort, of
b. de tijdsplanning overschrijdt.
2.
De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de compensatie is verleend, tenzij bij intrekking of wijziging anders is bepaald.
3.
De reeds betaalde compensatie kan bij intrekking van de verlening door Onze Minister worden teruggevorderd.
Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene bepalingen
+ § 2. Aanvraag
- § 3. Verlening en intrekking
+ § 4. Betaling
+ § 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht