Besluit vrijstelling zendmachtiging overheidsinstanties BES
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder «wet»: Wet telecommunicatievoorzieningen BES .
Artikel 2
Als overheidsinstanties die zijn vrijgesteld van het vereiste van een machtiging voor het aanleggen, aanwezig hebben en gebruiken van een radio-elektrische zendinrichting worden aangewezen:
a. de Koninklijke Marine (Commandement der Zeemacht in het Caraïbisch gebied);
b. de Kustwacht voor de openbare lichamen, Aruba, Curaçao en Sint Maarten;
c. het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor activiteiten in de luchtvaart mobiele banden.
Artikel 3
De aanwijzing van artikel 2 geldt uitsluitend voor de in hoofdstuk III van de wet bedoelde inrichtingen bestemd voor telecommunicatie die worden gebruikt voor de uitoefening van de taken die aan deze overheidsinstanties zijn opgedragen, met dien verstande dat zulks voor wat betreft de artikel 2, onderdeel c, genoemde overheidsinstantie is beperkt tot radiocommunicatie met luchtverkeersbegeleidingscentra die eveneens deelnemen aan het MEVA-project (Mejoras al Enlace de Voz de Air Traffic Services) dat geëntameerd is door de Internationale Burgerluchtvaart Organisatie.
Artikel 4
Onze Minister wijst de frequentiebanden aan, die de in artikel 2 aangewezen overheidsinstanties nodig hebben voor de uitoefening van hun taken.
Artikel 5
Indien een of meer toegewezen frequenties of frequentiebanden in het kader van een doelmatige uitoefening van de taken, die aan die overheidsorganen zijn opgedragen niet meer nodig zijn, kan de toewijzing ten aanzien van de betreffende frequenties of frequentiebanden worden ingetrokken.
Artikel 6
De bij artikel 2 aangewezen overheidsinstanties zullen al het mogelijke doen wat redelijkerwijs van hen verwacht mag worden om te voorkomen dat het door hen uitgeoefende gebruik van de toegewezen frequenties storing of belemmering zal veroorzaken aan het telecommunicatienetwerk van de concessiehouders of de zend- of ontvanginrichtingen van anderen.
Artikel 7
Onze Minister stelt per categorie zendinrichtingen technische eisen vast waaraan de zendinrichtingen voor gebruik in het verkeer dienen te voldoen.
Artikel 8
Technische eisen die krachtens artikel 7 van het Landsbesluit vrijstelling zendmachtiging overheidsinstanties blijven gelden tot het tijdstip waarop Onze Minister ingevolge artikel 7 nieuwe technische eisen heeft vastgesteld.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vrijstelling zendmachtiging overheidsinstanties BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht