Let op. Deze wet is vervallen op 1 november 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 oktober 2009.

Artikel 28 Besluit woninggebonden subsidies 1995

Uitgebreide informatie
1.
Het budgethoudende bestuursorgaan doet aan Onze Minister toekomen, op een formulier volgens het model in bijlage I bij dit besluit met bijbehorende toelichting:
a. voor 15 september 2001: een verslag met betrekking tot de toepassing van artikel 22 in het jaar 2000, en
b. voor 15 september 2005: een verslag met betrekking tot de toepassing van artikel 22 in de jaren 2001 tot en met 2004.
2.
Het budgethoudende bestuursorgaan neemt in het verslag, bedoeld in het eerste lid, op:
a. een uiteenzetting waarin het aangeeft op welke wijze de ontvanger bij de besteding van de toegekende budgetten toepassing heeft gegeven aan de criteria, genoemd in artikel 23, onderdelen a tot en met e, en waarin het aannemelijk maakt dat de ontvanger daarmee artikel 23 heeft nageleefd, en
b. een uiteenzetting over het beleid dat het heeft gevoerd ten aanzien van het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van ingevolge dit besluit verstrekte subsidie.
3.
Het verslag, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid van dat verslag en omtrent de naleving van de voorwaarden, welke verklaring is afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De verklaring wordt opgesteld met inachtneming van bijlage II bij dit besluit en gaat vergezeld van het rapport van bevindingen, bedoeld in punt 3 van het onderdeel, getiteld «Richtlijnen», van die bijlage.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk II
- Hoofdstuk III. De verstrekking van geldelijke steun
+ Hoofdstuk IV. Verdere bepalingen
+ Hoofdstuk V. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht