Betalingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Uruguay
(authentiek: nl)
Ter regeling van het toekomstige betalingsverkeer tusschen de Nederlandsche monetaire zone en de Republiek Uruguay, zijn de Regeering van Uruguay eenerzijds en de Nederlandsche Regeering anderzijds het volgende overeengekomen:
Artikel 1
Voor de toepassing van de huidige overeenkomst wordt onder Nederlandsche monetaire zone verstaan:
Het Rijk in Europa, Nederlandsch Oost-Indië, Suriname en Curaçao.
Artikel 2
De Nederlandsche Bank, handelende voor rekening van de Nederlandsche Regeering, zal op naam van de Banco de la República Oriental del Uruguay, handelende voor rekening van de Uruguayaansche Regeering, een rekening in Nederlandsche guldens openen, genaamd „Speciale rekening Uruguay”, op het credit van welke rekening alle bedragen zullen worden geboekt, bestemd ter regeling van de loopende betalingen, welke natuurlijke of rechtspersonen, gevestigd in de Nederlandsche monetaire zone, zullen hebben te doen in het kader van de Deviezenwetgeving, welke in de Nederlandsche monetaire zone van kracht is ten gunste van natuurlijke en rechtspersonen, gevestigd in Uruguay.
Artikel 3
De Banco de la República Oriental del Uruguay zal door het debet van de in artikel 2 van dit accoord bedoelde rekening alle loopende betalingen verrichten, welke natuurlijke of rechtspersonen, gevestigd in Uruguay, zullen hebben te doen in het kader van de Deviezenwetgeving, welke in Uruguay van kracht is, ten gunste van natuurlijke en rechtspersonen, gevestigd in de Nederlandsche monetaire zone. De transacties zullen kunnen geschieden, of wel direct tusschen de beide vorengenoemde bankinstellingen, of wel door middel van banken of instellingen welke zijn gemachtigd tot het onderling openen van „speciale Uruguayaansche particuliere rekeningen”.
Artikel 4
De overmaking van kapitaal zal in het kader van deze overeenkomst niet kunnen geschieden dan na gemeenschappelijke goedkeuring door de Nederlandsche Bank en de Banco de la República Oriental del Uruguay.
Artikel 5
Het crediteureninstituut zal geen terugbetaling verlangen van het saldo te zijnen gunste, hetwelk de in artikel 2 genoemde rekening mocht aanwijzen, zolang dit saldo een bedrag van f 6.000.000,- niet overschrijdt.
Artikel 6
Wanneer het saldo van de in artikelen 2 en 3 bedoelde rekening een bedrag van f 6.000.000,- overschrijdt, zal het crediteureninstituut conversie en betaling van het meerdere in tranches van minimum f 250.000,- kunnen verlangen, hetzij in vrij goud te leveren franco Londen of New York, hetzij in U.S. dollars, beide op basis van de door de Nederlandsche Bank vastgestelde pariteit op de datum waarop het goud of de dollars door het crediteurenland worden ontvangen.
In overeenstemming met het karakter van de swing, zullen partijen streven naar een periodieke afwisseling van debet- en creditstanden op de monetaire rekening. Mocht desondanks deze laatste gedurende een periode van tenminste 12 maanden bij voortduring een debetstand voor een der partijen hebben aangewezen, dan zullen partijen in overleg treden, teneinde maatregelen te nemen waardoor in de toekomst een dergelijk eenzijdig gebruik van de swing kan worden voorkomen.
Artikel 7
Indien de pariteit van den gulden ten opzichte van het goud een wijziging mocht ondergaan, zal het debet of creditsaldo van de „speciale rekening Uruguay” van de Banco de la República Oriental del Uruguay als bedoeld in artikelen 2 en 3 van de huidige overeenkomst op denzelfden dag officieel door de Nederlandsche Bank worden herzien in verhouding tot deze wijziging.
Voor de herziening van de „speciale rekening Uruguay” van de Banco de la República Oriental del Uruguay, zal het in aanmerking te nemen saldo worden gevormd door de netto guldenspositie opgemaakt aan het einde van den dag voorafgaande aan dien der wijziging, welke positie aan de Nederlandsche Bank door de Banco de la República Oriental del Uruguay zal worden medegedeeld, rekening houdende met de door laatstgenoemde aangegane contante- en termijntransacties, mits deze laatsten uit het normale handelsverkeer voortvloeien.
Artikel 8
Voor na den datum van de onderhavige overeenkomst in een andere muntsoort dan den gulden of den Peso Uruguayo uitgedrukte verplichtingen, zal als omrekeningskoers den voor de betreffende muntsoort door de Nederlandsche Bank N.V. gepubliceerde middenkoers worden toegepast.
Voor de in Pesos Uruguayos uitgedrukte verplichtingen zal de koers tusschen den Peso Uruguayo en den gulden worden vastgesteld, rekening houdende, eenerzijds met den middenkoers voor de U.S. dollar te Amsterdam, berekend op de in de voorafgaande zinsnede genoemde wijze en anderzijds met den U.S. dollarkoers door de Banco de la República Oriental del Uruguay voor de desbetreffende transactie vastgesteld.
Artikel 9
Indien gedurende den looptijd van deze overeenkomst een algemeene internationale monetaire overeenkomst, waaraan door één der contracteerende Regeeringen of door beiden wordt deelgenomen, in werking treedt, zullen de bepalingen van de onderhavige overeenkomst worden herzien, teneinde de eventueel vereischte wijzigingen aan te brengen.
Artikel 10
De huidige overeenkomst treedt in werking nadat zij door het Parlement van Uruguay zal zijn goedgekeurd en aan de in dat land geldende grondwettelijke voorschriften zal zijn voldaan.
De overeenkomst heeft een minimum geldigheidsduur van één jaar, te rekenen vanaf den datum waarop zij van toepassing wordt en is stilzwijgend verlengbaar. Na afloop van het eerste jaar zal zij op ieder oogenblik met een termijn van drie maanden kunnen worden opgezegd.
Artikel 11
Voor het saldo van de „speciale rekening Uruguay”, bedoeld in artikelen 2 en 3, hetwelk bij afloop van de onderhavige overeenkomst mocht bestaan zal de garantie bepaald in artikel 7 onverminderd voortduren.
Dit saldo zal, totdat het geheel gedelgd is, kunnen worden aangewend voor alle loopende betalingen, te verrichten door het crediteurland aan het debiteurland. De delging zal in ieder geval binnen de twaalf maanden volgende op den datum van afloop van deze overeenkomst dienen te geschieden, in vrij goud of in U.S. dollars op de grondslagen vastgesteld in artikel 6.
Gedaan te Montevideo, den twaalfden Juni 1947, in drievoud in de Spaansche, de Nederlandsche en de Fransche taal, welke drie teksten gelijke kracht zullen hebben.
Voor het Koninkrijk der Nederlanden,
(w.g.) VAN PALLANDT
Voor de Republiek Uruguay,
(w.g.) MATEO MARQUES CASTRO
Inhoudsopgave
Betalingsovereenkomst tusschen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Uruguay
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht