Bezoldiging, ambtstoelage en eindejaarsuitkering burgemeesters
1. Bezoldiging burgemeesters
De bezoldiging van burgemeesters wijzigt overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.
De laatste algemene salarisverhoging was in mei 2003. Indien er een volgende wijziging van het salaris wordt vastgesteld, wordt u geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de bezoldiging van de burgemeester.
Het bovenstaande houdt in dat u vooralsnog kunt uitgaan van de bezoldiging die is vastgesteld per 1 mei 2003.
2. Ambtstoelage burgemeesters
In artikel 16, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters is bepaald dat de ambtstoelage van burgemeesters per 1 januari van elk jaar wordt herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.
De consumentenprijsindex voor 2004 is bepaald op 112,1. Voor 2003 was dat indexcijfer 111,0.
Dit betekent dat de bedragen van de ambtstoelage per 1 januari 2005 worden verhoogd met 1,0%.
Met ingang van 1 januari 2005 luiden de bedragen genoemd in artikel 16, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters als volgt:
3. Nominale en procentuele eindejaarsuitkering burgemeesters
De nominale eindejaarsuitkering bedraagt € 45,88 per maand. U bent daarover geïnformeerd bij circulaire van 4 september 2003 , nr. BK03/76643. Voor nadere informatie verwijs ik u naar genoemde circulaire.
Bij circulaire van 2 december 2002 , nr. BK02/98348, bent u geïnformeerd over de procentuele eindejaarsuitkering. Op dit moment is niet bekend of de procentuele eindejaarsuitkering voor 2004 wijziging ondergaat.
De procentuele eindejaarsuitkering is structureel vastgesteld op 0,4%. Voor burgemeesters geldt een verhoogde eindejaarsuitkering van 1,5%. Dat houdt in dat u voor 2004 vooralsnog een procentuele eindejaarsuitkering voor burgemeesters kunt hanteren van 1,9%.
4. Eenmalige uitkering
In het Georganiseerd Overleg burgemeesters van 3 juni 2004 is afgesproken dat de burgemeesters een eenmalige uitkering (in de vorm van een eindejaarsuitkering) voor de periode 2003 (als nabetaling) ontvangen van € 500,- bruto. Uit te keren in de maand december 2004.
Voor deze uitkering gelden de reguliere regels die ook bij de nominale eindejaarsuitkering van toepassing zijn. Ik verwijs u daarvoor naar de circulaire over de nominale eindejaarsuitkering genoemd onder punt 3.
Voor uw informatie merk ik nog op dat het een eindejaarsuitkering over 2003 betreft. Dat houdt in dat de toekenning van de eindejaarsuitkering alleen aan die burgemeesters dient te gebeuren die in de periode 1 januari 2003 t/m 31 december 2003 burgemeester waren.
Gelet op het gestelde in artikel 17, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters, merk ik op dat de eindejaarsuitkering geen betrekking heeft op waarnemend burgemeesters, die korter dan één jaar hebben waargenomen.
Op grond van artikel 15a van het Rechtspositiebesluit burgemeesters hebben burgemeesters recht op een eindejaarsuitkering waarvan de hoogte in de Staatscourant bekend wordt gemaakt. Deze circulaire wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
5. Informatie op internet
Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers, kunt u vinden op de internetsite van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.minbzk.nl, openbaar bestuur, politieke ambtsdragers.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
directeur-generaal Koninkrijksrelaties en Bestuur
Inhoudsopgave
1. Bezoldiging burgemeesters
2. Ambtstoelage burgemeesters
3. Nominale en procentuele eindejaarsuitkering burgemeesters
4. Eenmalige uitkering
5. Informatie op internet
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht