Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Servië inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten
(authentiek: nl)
Belgrado, 21 december 2006
Excellentie,
Wij hebben de eer Uwe Excellentie ter kennis te brengen, dat de Regeringen van de Benelux-Staten, gezamenlijk optredend op grond van de op 11 april 1960 te Brussel ondertekende Overeenkomst tussen hetKoninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het Benelux-gebied, bereid zijn met de Regering van de Republiek Servië onderstaande Overeenkomst inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke en dienstpaspoorten te sluiten:
1
In deze Overeenkomst wordt verstaan:
- onder de „Benelux-Staten’’: het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden;
- onder het ‘‘Benelux-gebied’’: het gezamenlijke grondgebied in Europa van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden.
2
De onderdanen van de Republiek Servië die houder zijn van een geldig nationaal diplomatiek of dienstpaspoort kunnen voor een verblijf van ten hoogste drie maanden het Benelux-gebied zonder visum binnenkomen op uitsluitend vertoon van dit paspoort.
3
De onderdanen van de Benelux-Staten die houder zijn van een geldig nationaal diplomatiek of dienstpaspoort kunnen voor een verblijf van ten hoogste drie maanden het grondgebied van de Republiek Servië zonder visum binnenkomen op uitsluitend vertoon van dit paspoort.
4
Met uitzondering van de ambtenaren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, alsmede van de ambtenaren van internationale instellingen die zijn benoemd om hun functie in één van de landen van de ondertekenende Regeringen uit te oefenen, dienen de in de paragrafen 2 en 3 genoemde personen, voor een verblijf van meer dan drie maanden, hiertoe vóór hun vertrek het visum te hebben verkregen door bemiddeling van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van het land waarheen zij zich wensen te begeven.
5
Elke Regering behoudt zich het recht voor de toegang tot haar land te weigeren aan personen die niet in het bezit zijn van de vereiste inreispapieren, die als ongewenst zijn gesignaleerd of die beschouwd worden als personen die de openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen.
6
Behoudens de voorgaande bepalingen blijven de in de Benelux-Staten en in de Republiek Servië van kracht zijnde wetten en voorschriften met betrekking tot de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, alsmede met betrekking tot het verrichten van enigerlei arbeid onverlet.
7
Elke Regering verbindt zich ertoe te allen tijde en zonder formaliteiten de personen over te nemen, die zijn binnengekomen op vertoon van een door de Belgische, Luxemburgse, Nederlandse of Servische autoriteiten afgegeven geldig nationaal diplomatiek of dienstpaspoort.
8
De ondertekenende Regeringen laten elkaar langs diplomatieke weg de specimina van hun nieuwe of gewijzigde diplomatieke en dienstpaspoorten geworden, alsmede de gegevens betreffende het gebruik van deze paspoorten, zulks voor zover mogelijk 60 dagen vóór deze in omloop worden gebracht.
9
Deze Overeenkomst treedt voor de duur van één jaar in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de dag van de laatste kennisgeving waaruit blijkt dat aan alle grondwettelijke en wettelijke formaliteiten voor de inwerkingtreding ervan is voldaan. Indien de Overeenkomst 30 dagen voor het verstrijken van die periode niet is opgezegd, wordt zij geacht voor onbepaalde tijd te zijn verlengd.
Na het verstrijken van de eerste periode van een jaar kan elk der ondertekenende Regeringen de Overeenkomst opzeggen door 30 dagen van tevoren de Belgische Regering daarvan mededeling te doen.
De opzegging door een van de ondertekenende Regeringen heeft de beëindiging van de Overeenkomst tot gevolg.
De Belgische Regering stelt de overige ondertekenende Regeringen in kennis van de ontvangst van de in deze paragraaf bedoelde kennisgevingen alsmede van de in deze paragraaf bedoelde mededeling.
10
Deze Overeenkomst kan door elk der Overeenkomstsluitende Partijen worden geschorst.
Van deze schorsing dient onverwijld via de diplomatieke kanalen kennis te worden gegeven aan de Belgische Regering. Deze zal de overige ondertekenende Regeringen van de ontvangst van deze kennisgeving op de hoogte stellen. Hetzelfde geldt voor het ongedaan maken van de schorsing.
11
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, kan de toepassing van deze Overeenkomst tot de Nederlandse Antillen en Aruba worden uitgebreid door kennisgeving van de Nederlandse Regering aan de Regering van de Republiek Servië.
Indien de Regering van de Republiek Servië bereid is met de Regeringen van de Benelux-Staten een Overeenkomst met bovengenoemde bepalingen te sluiten, hebben wij de eer Uwe Excellentie voor te stellen, dat deze brief en die met gelijkluidende inhoud, welke Uwe Excellentie wordt verzocht aan ieder van ons te richten, als Overeenkomst inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke en dienstpaspoorten tussen de Republiek Servië en de Benelux-Staten zullen gelden.
Wij maken van deze gelegenheid gebruik om Uwe Excellentie opnieuw de verzekering van onze bijzondere hoogachting te geven.
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,
RON VAN DARTEL
Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg,
RON VAN DARTEL
Voor de Regering van het Koninkrijk België,
DENISE DE-HAUWERE
Aan Zijne Excellentie Vuk DRASKOVIC,
Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Servië
REPUBLIEK SERVIË
Minister van Buitenlandse Zaken
Belgrado, 21 december 2006
Excellentie,
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uw brief van 21 december 2006 met het voorstel, namens Uw Regering, een Overeenkomst tot stand te brengen tussen de Regering van de Republiek Servië, enerzijds, en de Regeringen van de Benelux-Staten, anderzijds, inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten, die als volgt luidt:
[Red: (Zoals in Nr. I)]
Ik heb de eer Uwe Excellentie te informeren dat de Regering van de Republiek Servië instemt met het voorstel als weergegeven in bovenvermelde brief en dat deze brief en mijn antwoordbrief met gelijkluidende inhoud aan de Gevolmachtigde van het Koninkrijk België en de Gevolmachtigde van het Groothertogdom Luxemburg een Overeenkomst tot stand brengt tussen de Regering van de Republiek Servië, enerzijds, en de Regeringen van de Benelux-Staten, anderzijds.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om Uwe Excellentie de verzekering van mijn bijzondere hoogachting te geven.
Namens de Regering van de
Republiek Servië
Zijne Excellentie Ronald J.P.M. van Dartel
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands
Belgrade
Inhoudsopgave
Nr. I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht