(vertaling: nl)
Overwegende hetgeen volgt:
c. een overeenkomstig Richtlijn 85/611/EEG van de Raad erkende ICBE of een daarmee vergelijkbare, op Montserrat gevestigde instelling voor collectieve belegging.
Een marktdeelnemer die rente uitbetaalt aan, of een rentebetaling bewerkstelligt voor, een dergelijke in een andere Overeenkomstsluitende Partij gevestigde entiteit die op grond van dit lid als uitbetalende instantie wordt aangemerkt, deelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij is gevestigd de naam en het adres van de entiteit mee, alsmede het totale bedrag van de rente die aan de entiteit is uitbetaald of dat voor de entiteit is bewerkstelligd. Bedoelde bevoegde autoriteit geeft deze gegevens vervolgens door aan de bevoegde autoriteit van de Overeenkomstsluitende Partij waar de entiteit is gevestigd.
3.
De in het tweede lid van dit artikel bedoelde entiteit heeft echter de mogelijkheid voor de toepassing van deze Overeenkomst te kiezen voor een behandeling als ICBE of een daarmee vergelijkbare instelling als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, van dit artikel. Indien van deze keuzemogelijkheid gebruik wordt gemaakt, wordt door de Overeenkomstsluitende Partij waar de entiteit is gevestigd een verklaring afgegeven, welke door deze entiteit aan de marktdeelnemer overhandigd wordt. De Overeenkomstsluitende Partijen stellen nadere voorschriften voor deze keuzemogelijkheid vast voor de op hun grondgebied gevestigde entiteiten.
Inhoudsopgave
Nr. I
Appendix Agreement on the taxation of savings income between the United Kingdom overseas territory of Montserrat and the Kingdom of the Netherlands
Article 1. Reporting of Information by Paying Agents
Article 2. Definition of beneficial owner
Article 3. Identity and residence of beneficial owners
Article 4. Definition of paying agent
Article 5. Definition of interest payment
Article 6. Transitional provisions for negotiable debt securities
Article 7. Mutual agreement procedure
Article 8. Confidentiality
Article 9. Entry into force
Article 10. Termination
Article 11. Application and suspension of application
Annex List of related entities
Nr. II
Nr. I
Aanhangsel Overeenkomst betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen Montserrat en het Koninkrijk der Nederlanden
Artikel 1. Informatieverschaffing door uitbetalende instanties
Artikel 2. Definitie van uiteindelijk gerechtigde
Artikel 3. Identiteit en woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde
Artikel 4. Definitie van uitbetalende instantie
Artikel 5. Definitie van rentebetaling
Artikel 6. Overgangsbepalingen voor verhandelbare schuldbewijzen
+ Artikel 7. Regeling voor onderling overleg
+ Artikel 9. Inwerkingtreding
Artikel 11. Toepassing en opschorting van toepassing
Bijlage Lijst van verwante entiteiten
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht