(vertaling: nl)
Overwegende hetgeen volgt:
d. gegevens over de rentebetaling in overeenstemming met artikel 8, tweede lid, van de richtlijn; beide Overeenkomstsluitende Partijen kunnen evenwel de minimale inhoud van de gegevens die de uitbetalende instantie gehouden is over de rentebetaling te verstrekken, beperken tot het totaalbedrag van de rente of van de inkomsten en tot het totaalbedrag van de opbrengst van de verkoop, terugbetaling of aflossing;
en de Overeenkomstsluitende Partijen dienen te voldoen aan het tweede lid van dit artikel.
2.
Binnen zes maanden na het einde van het belastingjaar, verstrekt de bevoegde autoriteit van een Overeenkomstsluitende Partij automatisch aan de bevoegde autoriteit van de andere Overeenkomstsluitende Partij de in het eerste lid, onderdelen a tot en met d, van dit artikel bedoelde gegevens van alle gedurende dat jaar verrichte rentebetalingen.
1.
Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt onder „uiteindelijk gerechtigde" verstaan elke natuurlijke persoon die een rentebetaling ontvangt, of ten gunste van wie een rentebetaling wordt bewerkstelligd, tenzij deze aantoont dat de rentebetaling niet te zijner gunste is ontvangen of bewerkstelligd is. Een natuurlijke persoon wordt niet aangemerkt als de uiteindelijk gerechtigde indien:
Inhoudsopgave
Nr. I
Appendix Agreement on the taxation of savings income between the United Kingdom overseas territory of Montserrat and the Kingdom of the Netherlands
Article 1. Reporting of Information by Paying Agents
Article 2. Definition of beneficial owner
Article 3. Identity and residence of beneficial owners
Article 4. Definition of paying agent
Article 5. Definition of interest payment
Article 6. Transitional provisions for negotiable debt securities
Article 7. Mutual agreement procedure
Article 8. Confidentiality
Article 9. Entry into force
Article 10. Termination
Article 11. Application and suspension of application
Annex List of related entities
Nr. II
Nr. I
Aanhangsel Overeenkomst betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen Montserrat en het Koninkrijk der Nederlanden
Artikel 1. Informatieverschaffing door uitbetalende instanties
Artikel 2. Definitie van uiteindelijk gerechtigde
Artikel 3. Identiteit en woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde
Artikel 4. Definitie van uitbetalende instantie
Artikel 5. Definitie van rentebetaling
Artikel 6. Overgangsbepalingen voor verhandelbare schuldbewijzen
+ Artikel 7. Regeling voor onderling overleg
+ Artikel 9. Inwerkingtreding
Artikel 11. Toepassing en opschorting van toepassing
Bijlage Lijst van verwante entiteiten
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht