Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Koeweit inzake de status van het in Koeweit gestationeerde Nederlandse defensie-personeel
(authentiek: nl)
Koeweit, 30 juni 2003
Zijne Excellentie,
Ik heb de eer te verwijzen naar de gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van onze beide Regeringen inzake de aanwezigheid van onderdelen van de Nederlandse strijdkrachten in Koeweit naar aanleiding van hun inzet door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden in de Staat Koeweit in overeenstemming met de toepasselijke resoluties van de Veiligheidsraad.
Ingevolge de instemming van de Regering van de Staat Koeweit met de stationering van deze strijdkrachten op het grondgebied van de Staat Koeweit en gelet op de nauwe en reeds lang bestaande banden tussen onze Regeringen, heb ik de eer namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden voor te stellen dat daartoe een verdrag inzake de rechtspositie van de Nederlandse strijdkrachten in Koeweit wordt gesloten met de volgende bepalingen:
1
Onder de „Nederlandse strijdkrachten" wordt verstaan elk korps, contingent of detachement van de Nederlandse strijdkrachten dat met de genoemde instemming van de Regering van de Staat Koeweit rechtmatig aanwezig is in Koeweit en omvat mede elke civiele ambtenaar van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden die in verband met dit Verdrag naar Koeweit is gezonden.
2
De Nederlandse strijdkrachten respecteren de wetten, voorschriften, gebruiken en tradities van Koeweit en onthouden zich van inmenging in de interne aangelegenheden van Koeweit.
3
De Staat Koeweit verleent het personeel van de Nederlandse strijdkrachten op zijn grondgebied dezelfde voorrechten en immuniteiten als die welke ingevolge het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961 aan administratief en technisch personeel worden verleend.
4
Aannemers, personeelsleden van ondernemingen en Koeweiti's die samenwerken met de Nederlandse strijdkrachten vallen onder de Koeweitse rechtsmacht inzake civielrechtelijke en strafrechtelijke aangelegenheden.
5
a.
Elke Regering ziet af van het instellen van vorderingen die zij heeft of kan hebben op de andere Regering of op personeelsleden van de andere Regering wegens letsel (met inbegrip van letsel de dood tot gevolg hebbende) geleden door haar personeelsleden of wegens schade aan of verlies van haar eigendommen indien het letsel, het overlijden, de schade of het verlies veroorzaakt is door handelen of nalaten door personeelsleden van de andere Regering bij het vervullen van hun officiële taken in verband met dit Verdrag. De Nederlandse strijdkrachten dragen de uitrusting en gebouwen van Koeweit waarover zij konden beschikken over in de toestand waarin zij verkeerden bij de oplevering en vergoeden alle schade of verliezen die voortvloeien uit verkeerd gebruik door hen.
b.
De Regering van de Staat Koeweit behandelt en doet, in overeenstemming met haar wetten, vorderingen van derden af die ontstaan op haar grondgebied vanwege of in verband met enig handelen of nalaten door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden of door personeelsleden van de Nederlandse strijdkrachten bij de uitoefening van officiële taken in verband met dit Verdrag dat letsel, overlijden, verlies of schade tot gevolg heeft, en de Regering van het Koninkrijk betaalt een billijke en redelijke schadevergoeding aan de Regering van de Staat Koeweit ten aanzien van dergelijke vorderingen.
c.
De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden streeft ernaar bijstand te verlenen bij vorderingen van derden die voortvloeien uit handelen of nalaten door personeelsleden van de Nederlandse strijdkrachten die letsel tot gevolg hebben, anders dan bij de uitvoering van officiële taken in verband met dit Verdrag, alsmede bij de tenuitvoerlegging van rechterlijke uitspraken verkregen in verband met dergelijke vorderingen.
6
De Nederlandse strijdkrachten kunnen Koeweit binnenkomen en verlaten met militaire identiteitsbewijzen of identiteitskaarten van de Nederlandse Regering. Koeweitse militaire identiteitskaarten worden afgegeven door de Koeweitse autoriteiten. Wanneer nodig leggen de leden van de Nederlandse strijdkrachten deze kaarten over aan de bevoegde autoriteiten van de Regering van de Staat Koeweit.
7
Door de Nederlandse strijdkrachten gebruikte voertuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen vallen niet onder de vergunnings- of registratievoorschriften uit hoofde van het recht van Koeweit. De Nederlandse strijdkrachten kunnen zonder betaling van leges, tolgelden of andere heffingen gebruik maken van de luchthavenfaciliteiten. Leden van de strijdkrachten met geldige Nederlandse rijbewijzen en militaire identiteitskaarten mogen voertuigen besturen.
8
De Nederlandse strijdkrachten kunnen apparatuur, en andere voorraden die zij nodig hebben voor hun operatie, alsmede persoonlijke eigendommen en goederen voor persoonlijk verbruik of gebruik door de Nederlandse strijdkrachten zonder vergunning of andere beperkingen en vrij van douanerechten, rechten en belastingen, in Koeweit invoeren. Eigendommen, ongeacht van welke soort, die ingevolge dit punt vrij van rechten worden ingevoerd en in Koeweit worden verkocht aan personen die geen voorrechten genieten inzake belastingvrije invoer zijn onderworpen aan douanerechten en andere rechten over de waarde daarvan ten tijde van de verkoop.
9
Militaire personeelsleden van de Nederlandse strijdkrachten mogen wapens bezitten en dragen wanneer zij ingevolge orders tijdens het verrichten van hun officiële taken daartoe bevoegd zijn.
10
De Regering van de Staat Koeweit kan te allen tijde verzoeken om terugtrekking van de Nederlandse strijdkrachten uit Koeweit. De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden behoudt zich het recht voor de Nederlandse strijdkrachten te allen tijde terug te trekken na de Regering van de Staat Koeweit daarvan in kennis te hebben gesteld.
11
Dit Verdrag treedt in werking voor een tijdvak van twaalf maanden, tenzij een van de Partijen de andere Partij in kennis stelt van haar voornemen het Verdrag voor het verstrijken van deze termijn te beëindigen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden; de opzegging laat punt 5 evenwel onverlet, dat zal worden toegepast voor elke aangelegenheid die kan voortvloeien uit de uitvoering van dit Verdrag.
12
Geschillen tussen de Partijen die voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van dit Verdrag worden uitsluitend door middel van overleg of onderhandelingen tussen Partijen beslecht.
13
Dit Verdrag wordt gesloten in de Arabische, de Nederlandse en de Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in interpretatie is de Engelse tekst doorslaggevend.
Ik heb de eer voor te stellen dat, indien voornoemde punten (1 tot en met 13) aanvaardbaar zijn voor de Regering van de Staat Koeweit, deze brief en uw antwoord een Verdrag zullen vormen tussen onze beide Regeringen, dat in werking zal treden op de datum van ontvangst van uw antwoord.
Hoogachtend,
JAN A. SOER
Jan A. Soer
Nederlandse Ambassade Koeweit
To His Excellency Sheikh Jaber Mubaral Al-Hamad Al-Sabah
Deputy Premier and Minister of Defence
Inhoudsopgave
Nr. I. AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht