Briefwisseling ter vervanging van de briefwisseling bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden betreffende het wegvervoer
(authentiek: fr)
AMBASSADE ROYALE DE SUÈDE
La Haye, le 6 septembre 1979
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de rappeler à Votre Excellence qu'au cours des négociations néerlando-suédoises concernant l'Accord entre le Royaume de Suède et le Royaume des Pays-Bas relatif aux transports routiers, conclu à la Haye le 23 octobre 1957, il a été convenu d'annuler l'échange de notes de la même date relatif à l'interprétation de l'article 5 dudit Accord et de le remplacer par ce qui suit.
Nonobstant les dispositions de l'article 5 de l'Accord les transporteurs de l'une des Parties Contractantes ne sont pas autorisés à effectuer des transports de marchandises entre le territoire de l'autre Partie Contractante et le territoire d'un pays tiers à moins qu'une autorisation spéciale ne soit accordée par l'autorité compétente de l'autre Partie Contractante. Le nombre de telles autorisations est fixé chaque année par les autorités compétentes. Néanmoins, les transports pour compte propre et les transports énumérés dans la résolution no 27 de la Conférence européenne des Ministres des Transports et dans les amendements y relatifs n'exigent pas d'autorisation.
Les transports effectués par les transporteurs néerlandais entre le territoire de la Belgique ou le territoire du Luxembourg, d'une part, et le territoire de la Suède, d'autre part, ne sont pas considérés comme transports entre le Royaume de Suède et des pays tiers.
J'ai l'honneur de marquer l'accord du Gouvernement Suédois sur cette interprétation et de proposer en outre que cette lettre et votre réponse confirmative sont considérés comme constituant un accord entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Suède, qui entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement néerlandais aura notifié au Gouvernement Suédois que les formalités constitutionnellement requises au Royaume des Pays-Bas ont été accomplies.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.
(s.) NILS-OLOV HASSLEV
Nils-Olov Håsslev
Son Excellence Monsieur le Dr. van der Klaauw
Ministre des Affaires Etrangères
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
LA HAYE
DVE/VV-248658
La Haye, le 6 septembre 1979
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de Votre lettre en date d'aujourd'hui, dont le contenu est comme suit:
[Red: (zoals in Nr. I)]
J'ai l'honneur de Vous confirmer que le Gouvernement néerlandais accepte ce qui précède et que Votre lettre et ma réponse sont considérés comme constituant un accord entre le Royaume des PaysBas et le Royaume de Suède, qui entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement néerlandais aura notifié au Gouvernement suédois que les formalités constitutionnellement requises au Royaume des Pays-Bas ont été accomplies.
Je saisis cette occasion, Monsieur l'Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.
(s.) C. A. VAN DER KLAAUW
(C. A. van der Klaauw)
Son Excellence
Monsieur Nils-Olov F. Hasslev,
Ambassadeur de Suède,
La Haye
(vertaling: nl)
AMBASSADE
VAN HET KONINKRIJK ZWEDEN
's-Gravenhage, 6 september 1979
Excellentie,
Hierbij heb ik de eer Uwe Excellentie eraan te herinneren dat tijdens de Nederlands-Zweedse onderhandelingen over de op 23 oktober 1957 te 's-Gravenhage gesloten Overeenkomst tussen het Koninkrijk Zweden en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende het wegvervoer, is overeengekomen de briefwisseling van dezelfde datum betreffende de uitlegging van artikel 5 van genoemde Overeenkomst te laten vervallen en deze te vervangen door het volgende:
Niettegenstaande het bepaalde in artikel 5 van de Overeenkomst, zijn de vervoerders van een van de Overeenkomstsluitende Partijen niet gerechtigd goederenvervoer te verrichten tussen het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij en het grondgebied van een derde land, tenzij een speciale vergunning is verleend door de bevoegde autoriteit van de andere Overeenkomstsluitende Partij. Het aantal van deze vergunningen wordt jaarlijks vastgesteld door de bevoegde autoriteiten. Voor het vervoer voor eigen rekening alsmede voor het vervoer genoemd in Resolutie nr. 27 van de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer en in de daarop betrekking hebbende wijzigingen is evenwel geen vergunning vereist.
Het vervoer dat wordt verricht door Nederlandse vervoerders tussen het grondgebied van België of het grondgebied van Luxemburg enerzijds en het grondgebied van Zweden anderzijds wordt niet beschouwd als vervoer tussen het Koninkrijk Zweden en derde landen.
Ik heb de eer U mede te delen dat de Zweedse Regering instemt met deze uitlegging en ik stel voor deze brief en Uw bevestigend antwoord te beschouwen als een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden, welke overeenkomst in werking zal treden op de datum waarop de Nederlandse Regering de Zweedse Regering mededeelt dat aan de in het Koninkrijk der Nederlanden grondwettelijk vereiste formaliteiten is voldaan.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om Uwe Excellentie opnieuw te verzekeren van mijn zeer bijzondere hoogachting.
(w.g.) NILS-OLOV HASSLEV
Nils-Olov Hasslev
Zijner Excellentie
De Heer Dr. Van der Klaauw
Minister van Buitenlandse Zaken
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
'S-GRAVENHAGE
DVE/VV-248658
Hierbij heb ik de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw brief van heden, waarvan de inhoud als volgt luidt:
[Red: (zoals in Nr. I)]
Hierbij heb ik de eer U te bevestigen dat de Nederlandse Regering instemt met het voorafgaande en dat Uw brief en mijn antwoord zullen worden beschouwd als een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden, welke overeenkomst in werking zal treden op de datum waarop de Nederlandse Regering de Zweedse Regering mededeelt dat aan de in het Koninkrijk der Nederlanden grondwettelijk vereiste formaliteiten is voldaan.
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om Uwe Excellentie opnieuw te verzekeren van mijn zeer bijzondere hoogachting.
(w.g.) C. A. VAN DER KLAAUW
C. A. van der Klaauw
Zijner Excellentie
De Heer Nils-Olov F. Hasslev
Ambassadeur van Zweden
's-Gravenhage
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht