Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika houdende een overeenkomst inzake de installatie van een militair televisiestation te Soesterberg
(authentiek: en)
EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
No. 99
The Hague, December 7, 1981
Excellency,
I have the honor to refer to the Agreement between our Governments of August 13, 1954 concerning the stationing of United States Forces in the Kingdom of the Netherlands and to recent discussions between officials of the Embassy and the Kingdom of the Netherlands regarding the United States desire to enhance its ability to inform its forces stationed in the Netherlands by establishing an Armed Forces television transmitter at the 32nd Tactical Fighter Squadron at Soesterberg Airfield, for the purpose of disseminating information exclusively for the use of the United States military community in the Netherlands. Such a transmission facility will be of particular importance to improve and ensure military readiness as it enables a timely recalling of service personnel to duty status in time of actual crisis. During peacetime its purpose is to provide information and entertainment to service personnel and their families which is an essential element in unit and individual morale.
I have the honor to propose now that concerning the above the following agreement be concluded between the Government of the United States and the Government of the Kingdom of the Netherlands:
1. At the United States 32nd Tactical Fighter Squadron at Soesterberg Airfield an American Forces Network Europe television transmitter will be stationed.
2. Operation of the television transmitter will be conducted within the following parameters:
a. Programing will initially be provided by a manned studio playing pre-recorded video-tape material with the capability for only limited local programing for command information purposes.
b. Programs will be strictly non-commercial.
c. All transmitting periods will begin and end with a statement that programing is intended exclusively for the United States military community at Soesterberg. The US authorities will not authorize any usage of the programed material for other than the official US audience.
d. A low-power transmitter, sufficient to serve US military personnel within a radius of 15 kilometers of Soesterberg Airfield, will be used, applying NTSC-standard (system M).
e. The competent authorities shall establish a Technical Schedule giving all details for the implementation of the provisions of this Agreement. In order to prevent interference and other disturbances, this Schedule shall contain provisions which are, as much as possible, consistent with the relevant Netherlands' regulations, in the understanding that there is a strong preference for a channel higher than 68. The above mentioned authorities shall, whenever appropriate, consult each other to determine if any modification to the Schedule is required.
3. The arrangement referred to in this note will remain in effect for the duration of the stationing of US Armed Forces in the Netherlands or until such time as the two Governments mutually agree upon their termination.
If the foregoing provisions are acceptable to your Government, this note and Your Excellency's reply thereto indicating such acceptance shall constitute the agreement between our two Governments concerning this matter.
After the approval constitutionally required in the Netherlands has been obtained, the present agreement shall enter into force on the date of receipt by the US Government of a relevant notification from the Netherlands Government.
Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.
(sd.) WILLIAM J. DYESS
His Excellency
Max van der Stoel
Minister for Foreign Affairs of
the Netherlands
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
DVE/VV-NA 874
The Hague, March 4, 1982
Your Excellency,
I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note No. 99 of December 7, 1981 which reads as follows:
[Red: (Zoals in Nr. I)]
In reply I have the honour to inform Your Excellency that the foregoing provisions are acceptable to the Government of the Kingdom of the Netherlands. Your Note and the present reply shall therefore constitute an Agreement between the two Governments, which shall enter into force on the date of receipt by the U.S. Government of a notification from the Netherlands Government, indicating that the approval constitutionally required in the Netherlands has been obtained.
Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration.
(sd.) M. VAN DER STOEL
M. van der Stoel
Minister for Foreign Affairs of the
Kingdom of the Netherlands.
To His Excellency
William J. Dyess
Ambassador Extraordinary
and Plenipotentiary of
the United States of America
at
The Hague
(vertaling: nl)
AMBASSADE VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
Nr. 99
's-Gravenhage, 7 december 1981
Excellentie,
Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst tussen onze beide Regeringen van 13 augustus 1954 inzake legering van Amerikaanse troepen in het Koninkrijk der Nederlanden, alsmede naar onlangs gehouden besprekingen tussen ambtenaren van deze Ambassade en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de wens van de Verenigde Staten hun mogelijkheden op het gebied van de informatie van hun in Nederland gelegerde strijdkrachten te vergroten door middel van de bouw van een televisiezender voor de strijdkrachten bij het ,,32nd Tactical Fighter Squadron” op het vliegveld Soesterberg, met het doel informatie te verstrekken uitsluitend ten behoeve van de gemeenschap van Amerikaanse militairen in Nederland. Een dergelijke zendinrichting is van bijzonder belang ter verhoging en waarborging van de militaire paraatheid, daar zij een tijdige terugroeping van militairen voor het verrichten van hun diverse taken in geval van een crisis mogelijk zal maken. In vredestijd heeft de zendinrichting tot doel informatie en amusement te verschaffen aan de militairen en hun gezinsleden, hetgeen een belangrijke factor vormt voor het individuele moreel en dat van de desbetreffende eenheid.
Ik heb de eer thans voor te stellen dat betreffende het bovenstaande de volgende overeenkomst wordt gesloten tussen de Regering van de Verenigde Staten en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:
1. Bij het ,,32nd Tactical Fighter Squadron” van de Verenigde Staten op het vliegveld Soesterberg wordt een televisiezender geplaatst van de ,,American Forces Network Europe”.
2. De uitzendingen zullen plaatsvinden binnen het volgende kader:
a. Gedurende de aanloopperiode zullen de programma's worden verzorgd door een bemande studio, waar vooraf op de videoband opgenomen materiaal zal worden uitgezonden met de mogelijkheid van slechts beperkte plaatselijke uitzendingen voor informatie van de militaire eenheid.
b. De programma's zullen van strikt niet-commerciële aard zijn.
c. Alle uitzendingen zullen beginnen en eindigen met een verklaring dat het programma uitsluitend is bestemd voor de gemeenschap van Amerikaanse militairen te Soesterberg. De autoriteiten van de Verenigde Staten zullen het gebruik van programmamateriaal voor andere kijkers dan de officiële Amerikaanse kijkers niet toestaan.
d. Er zal gebruik worden gemaakt van een zender van gering vermogen, voldoende om de Amerikaanse militairen binnen een straal van 15 km van het vliegveld Soesterberg te bereiken, met toepassing van de NTSC 1) -standaard (systeem M).
e. De bevoegde autoriteiten stellen een technisch reglement op, waarin alle bijzonderheden voor de uitvoering van de bepalingen van deze Overeenkomst zijn vervat. Ten einde interferentie en andere storingen te voorkomen, zullen de bepalingen van dit reglement zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de dienovereenkomstige Nederlandse voorschriften, met dien verstande dat er een grote voorkeur bestaat voor een kanaal boven 68. De bovengenoemde autoriteiten plegen met elkaar overleg wanneer daartoe aanleiding bestaat, ten einde vast te stellen of wijzigingen van het reglement vereist zijn.
3. De in deze nota vervatte regeling blijft van kracht zolang er strijdkrachten van de Verenigde Staten in Nederland gelegerd zijn of tot aan een wederzijds door beide Regeringen overeengekomen tijdstip van beëindiging.
Indien de bovenvermelde bepalingen voor Uw Regering aanvaardbaar zijn, zullen deze nota en het antwoord van Uwe Excellentie waarin zodanige aanvaarding is vervat, de Overeenkomst vormen tussen onze beide Regeringen waarin de onderhavige materie is geregeld.
Nadat de in Nederland grondwettelijk vereiste goedkeuring is verkregen, treedt deze Overeenkomst in werking op de datum van ontvangst door de Regering van de Verenigde Staten van een desbetreffende kennisgeving van de zijde van de Nederlandse Regering.
Gelief, Excellentie, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) WILLIAM J. DYESS
Zijner Excellentie
Max van der Stoel
Minister van Buitenlandse Zaken
van het Koninkrijk der Nederlanden
MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
DVE/VV-NA 874
's-Gravenhage, 4 maart 1982
Excellentie,
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uwer Excellentie's Nota van 7 december 1981, no. 99, die als volgt luidt:
[Red: (Zoals in Nr. I)]
Als antwoord hierop heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten dat de hierboven vermelde bepalingen aanvaardbaar zijn voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden. Uw Nota en dit antwoord vormen derhalve een Overeenkomst tussen de beide Regeringen, die in werking treedt op de dag van ontvangst door de Regering van de Verenigde Staten van een mededeling van de Nederlandse Regering dat de in Nederland grondwettelijk vereiste goedkeuring is verkregen.
Gelief, Excellentie, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) M. VAN DER STOEL
M. van der Stoel
Minister van Buitenlandse Zaken
van het Koninkrijk der Nederlanden.
Aan Zijner Excellentie
William J. Dyess
Buitengewoon en Gevolmachtigd
Ambassadeur van de Verenigde
Staten van Amerika
te 's-Gravenhage 1)
[Red: NTSC = National Television Systems Committee (VS).]
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht