Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Jamaica houdende een overeenkomst inzake het verlenen van vergunningen aan zendamateurs
(authentiek: en)
No. 1547
Kingston, 24 June, 1976
Excellency,
I have the honour to refer to recent conversations between representatives of the Government of the Kingdom of the Netherlands and representatives of the Government of Jamaica relating to the possibility of concluding an agreement between the two Governments with a view to the reciprocal granting of authorizations to permit licensed amateur radio operators of either country to operate stations in the other country, in accordance with the provisions of Article 41 of the Radio Regulations under the International Telecommunications Convention of Montreux, 1965.
I am instructed to communicate to Your Excellency that the Government of the Kingdom of the Netherlands is prepared to conclude an agreement with respect to this matter in the following terms:
1. A national of the Kingdom of the Netherlands who is licensed by his Government as an amateur radio operator and who operates an amateur radio station licensed by the said Government shall, when visiting Jamaica, be permitted by the appropriate Jamaican authority to operate an amateur radio service station subject to the conditions in this Agreement.
2. A national of Jamaica who is licensed by his Government as an amateur radio operator and who operates an amateur radio station licensed by the said Government shall, when visiting the Kingdom of the Netherlands, be permitted by the appropriate Netherlands and Netherlands Antilles authorities respectively to operate an amateur radio serivce station subject to the conditions in this Agreement.
3. The National who is licensed by his Government as an amateur radio operator, shall, before being permitted to operate a station as provided for in paragraphs 1 and 2, obtain from the appropriate administrative authority of the other Government, an authorization for that purpose.
4. The appropriate administrative authority of each Government may issue or cancel an authorization as referred to in paragraph 3, under the same conditions and terms as authorizations for its own nationals.
5. If an authorization referred to in paragraph 3, is cancelled by the appropriate administrative authority of either Government, the authority concerned shall inform the appropriate administrative authority of the other Government of such cancellation.
6. The amateur radio stations of the Kingdom of the Netherlands and of Jamaica, while being operated under the terms of this Agreement shall comply with the pertinent rules and regulations of the country in which they are operated, as well as with the pertinent international rules and regulations.
7. Amateur radio operating privileges provided for in this Agreement shall be granted on the basis of reciprocity.
8. As regards the Kingdom of the Netherlands, the present provisions shall apply to the whole Kingdom.
If the foregoing proposal is acceptable to the Government of Jamaica, I have the honour to propose that this letter and Your Excellency's letter in reply concurring therein shall constitute an agreement between our two Governments, which shall enter into effect on the date of receipt by the Government of Jamaica of a letter indicating that the constitutional requirements in the Kingdom of the Netherlands have been complied with. The agreement shall remain in force for an indefinite period and be subject to termination by either Government serving six months notice on the other. Termination by the Government of the Kingdom of the Netherlands may be limited to one of the constituent parts of the Kingdom.
Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration.
(sd.) H. A. H. SCHOUTEN
Dr. Herman Schouten
Netherlands Ambassador
Senator The Hon. Dudley Thompson Q.C.
Minister of Foreign Affairs
Skyline Hotel
New Kingston
JAMAICAN FOREIGN SERVICE
Kingston, Jamaica
24th June, 1976
Excellency,
I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's letter of the 24th of June, 1976, which reads as follows:
[Red: (zoals in Nr. I)]
I have the honour to confirm that the proposal set forth in the above letter is acceptable to the Government of Jamaica and that Your Excellency's letter and this reply shall constitute an agreement between our two Governments, which shall enter into effect on the date of receipt by the Government of Jamaica of a letter indicating that the constitutional requirements in the Kingdom of the Netherlands have been complied with. The agreement shall remain in force for an indefinite period and be subject to termination by either Government serving six months notice on the other. Termination by the Government of the Kingdom of the Netherlands may be limited to one of the constituent parts of the Kingdom.
(sd.) DUDLEY J. THOMPSON
(Dudley J. Thompson)
Minister of Foreign Affairs
Jamaica
His Excellency
Dr. Herman Schouten
Ambassador of the Kingdom of the Netherlands
Kingston
(vertaling: nl)
No. 1547
Kingston, 24 juni 1976
Excellentie,
Ik heb de eer te verwijzen naar onlangs gehouden besprekingen tussen vertegenwoordigers van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en vertegenwoordigers van de Regering van Jamaica aangaande de mogelijkheid tussen de beide Regeringen een overeenkomst te sluiten inzake het wederzijds verlenen van machtigingen op grond waarvan het radioamateurs uit een der beide landen die in het bezit zijn van een in hun land afgegeven vergunning wordt toegestaan in het andere land gebruik te maken van hun zenders, overeenkomstig het bepaalde in artikel 41 van het Radioreglement ingevolge het Internationale Verdrag voor Verreberichtgeving van Montreux van 1965.
Ik heb opdracht Uwer Excellentie mede te delen dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden bereid is ter zake een overeenkomst te sluiten luidende als volgt:
1. Een onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden die van zijn Regering vergunning heeft verkregen tot het gebruiken van een zender als radioamateur en die gebruik maakt van een amateurzender, waartoe door die Regering eveneens vergunning is verleend, wordt, bij het bezoeken van Jamaica, door de daartoe aangewezen Jamaicaanse autoriteit toegestaan een amateurzender te gebruiken met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst.
2. Een onderdaan van Jamaica die van zijn Regering vergunning heeft verkregen tot het gebruiken van een zender als radioamateur en die gebruik maakt van een amateurzender waartoe door die Regering eveneens vergunning is verleend, wordt, bij het bezoeken van het Koninkrijk der Nederlanden, respectievelijk door de daartoe aangewezen Nederlandse of Antilliaanse autoriteit toegestaan een amateurzender te gebruiken met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst.
3. De onderdaan die van zijn Regering een vergunning heeft verkregen tot het gebruiken van een zender als radioamateur, dient van de daartoe aangewezen autoriteit van de Regering van het andere land een vergunning te verkrijgen, voordat hij zijn zender mag gebruiken overeenkomstig het bepaalde onder 1 en 2.
4. De daartoe aangewezen autoriteiten der beide Regeringen kunnen de onder 3 bedoelde vergunningen verlenen en intrekken op dezelfde voorwaarden als dit geschiedt ten aanzien van hun eigen onderdanen.
5. Indien een vergunning als bedoeld onder 3 door de daartoe aangewezen autoriteit van een der beide Regeringen wordt ingetrokken, dient die autoriteit de daartoe aangewezen autoriteit van de Regering van het andere land daarvan op de hoogte te stellen.
6. De amateurzenders van het Koninkrijk der Nederlanden en Jamaica dienen, wanneer zij worden gebruikt krachtens de bepalingen van deze overeenkomst, te voldoen aan de van toepassing zijnde regels en voorschriften van het land waar de zenders worden gebruikt, alsmede aan de van toepassing zijnde internationale regels en voorschriften.
7. De voorrechten verbonden aan het gebruik van amateurzenders, als bepaald in deze overeenkomst, worden op wederzijdse basis verleend.
8. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zijn deze bepalingen van toepassing op het gehele Koninkrijk.
Indien het bovenstaande voorstel aanvaardbaar is voor de Regering van Jamaica, heb ik de eer voor te stellen dat deze brief en Uwer Excellenties brief ten antwoord daarop, waarin zulks wordt bevestigd, een overeenkomst vormen tussen onze beide Regeringen, die in werking treedt op de datum waarop de Regering van Jamaica een brief ontvangt houdende mededeling dat aan de in het Koninkrijk der Nederlanden bestaande grondwettelijke vereisten is voldaan.
De overeenkomst blijft voor onbepaalde tijd van kracht en kan door elk der Regeringen worden beëindigd door middel van een zes maanden van te voren gedane mededeling aan de andere Partij.
Beëindiging door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden kan worden beperkt tot een of meer delen van het Koninkrijk.
Gelief, Excellentie, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) H. A. H. SCHOUTEN
Dr. Herman Schouten
Ambassadeur der Nederlanden
Senator Dudley Thompson
Minister van Buitenlandse Zaken
Skyline Hotel
New Kingston
BUITENLANDSE DIENST VAN JAMAICA
Kingston, Jamaica
24 juni 1976
Excellentie,
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uwer Excellenties brief van 24 juni 1976, luidende als volgt:
[Red: (zoals in Nr. I)]
Ik heb de eer te bevestigen dat het in bovengenoemde brief gedane voorstel voor de Regering van Jamaica aanvaardbaar is en dat Uwer Excellenties brief en dit antwoord een overeenkomst vormen, tussen onze beide Regeringen, die in werking treedt op de datum waarop de Regering van Jamaica een brief ontvangt houdende mededeling dat aan de in het Koninkrijk der Nederlanden bestaande grondwettelijke vereisten is voldaan.
De overeenkomst blijft voor onbepaalde tijd van kracht en kan door elk der beide Regeringen worden beëindigd door middel van een zes maanden van te voren gedane mededeling aan de andere Partij. Beëindiging door de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden kan worden beperkt tot een of meer delen van het Koninkrijk.
(w.g.) DUDLEY J. THOMPSON
(Dudley J. Thompson)
Minister van Buitenlandse Zaken
Jamaica
Zijner Excellentie
Dr. Herman Schouten
Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden
Kingston
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht