1.
Het aantal formatierekeneenheden voor de schoolleiding van een speciale school voor basisonderwijs met één of meer afdelingen wordt in het schooljaar 1998–1999 bepaald met toepassing van artikel 16, derde tot en met vijfde lid, van het Formatiebesluit ISOVSO 1992 zoals dit besluit luidde op 31 juli 1998.
2.
Indien op grond van het eerste lid in het schooljaar 1998–1999 voor een speciale school voor basisonderwijs met een of meer afdelingen een of meer normatieve functies voor adjunct-directeur beschikbaar zijn, wordt van de formatierekeneenheden, bedoeld in het eerste lid, behoudens het vijfde lid in het schooljaar 1998–1999 en de volgende schooljaren aan de afdeling of afdelingen het aantal formatierekeneenheden beschikbaar gesteld dat behoort bij de maximum-schaal die beschikbaar is voor die functie onderscheidenlijk de maximum-schalen die beschikbaar zijn voor die functies. Artikel XLIII, tweede lid onder b, is van overeenkomstige toepassing.
3.
Het aantal formatierekeneenheden, bedoeld in het tweede lid, wordt toegekend aan de afdeling onderscheidenlijk de afdelingen met de meeste leerlingen. Aan een afdeling kan ten hoogste het aantal formatierekeneenheden worden toegekend dat behoort bij de maximumschaal die beschikbaar is voor de functie van één adjunct-directeur.
4.
Indien in het schooljaar 1998–1999 geen normatieve functie van adjunct-directeur beschikbaar is, worden in dat schooljaar en volgende schooljaren aan de afdelingen geen formatierekeneenheden voor de schoolleiding toegekend.
5.
De formatierekeneenheden, bedoeld in het derde lid, worden beschikbaar gesteld zolang de afdeling aan de school verbonden is.
6.
De opslag voor herbezetting in verband met de regeling bevordering arbeidsparticipatie ouderen van een speciale school voor basisonderwijs met één of meer afdelingen wordt in het schooljaar 1998–1999 bepaald met toepassing van artikel 20c van het Formatiebesluit ISOVSO 1992 zoals dit besluit luidde op 31 juli 1998, met dien verstande dat de opslag niet wordt verminderd met een quotum.
Inhoudsopgave
+ 1. WIJZIGING VAN DIVERSE BESLUITEN; INTREKKING VAN EEN BESLUIT
- 2. OVERGANGSBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht