Briefwisseling tussen de regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de regering van Estland, anderzijds, houdende een overeenkomst inzake de afschaffing van de visumplicht
(authentiek: nl)
Brussel, 9 juni 1999.

De Heer Minister,
Wij hebben de eer Uwe Excellentie ter kennis te brengen dat de Regeringen van de Beneluxstaten, gezamenlijk optredend op grond van de op 11 april 1960 gesloten Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het Beneluxgebied, bereid zijn met de Regering van de Republiek Estland onderstaande overeenkomst inzake de afschaffing van de visumplicht te sluiten:
1 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-1999]
In deze overeenkomst wordt verstaan:
onder „de Beneluxstaten": het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden;
Onder het „Beneluxgebied": het gezamenlijke grondgebied in Europa van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden.
2 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-1999]
De onderdanen van de Republiek Estland kunnen het Beneluxgebied zonder visum op uitsluitend vertoon van een geldig nationaal paspoort binnenkomen voor een verblijf van ten hoogste drie maanden binnen een periode van zes maanden te rekenen vanaf het tijdstip van eerste binnenkomst op het grondgebied van een van de Staten die de op 19 juni 1990 ondertekende Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen in werking hebben gesteld.
3 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-1999]
De onderdanen van de Beneluxstaten kunnen voor een verblijf van ten hoogste drie maanden binnen een periode van zes maanden het grondgebied van Estland zonder visum binnenkomen op uitsluitend vertoon van een geldig nationaal paspoort.
4 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-1999]
Voor een verblijf van meer dan drie maanden dienen de in deze overeenkomst bedoelde onderdanen voor hun vertrek de daartoe vereiste machtiging te hebben verkregen via de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van het land waarheen zij zich wensen te begeven.
5 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-1999]
De onderdanen van de Beneluxstaten die zich op regelmatige wijze in Estland ophouden en onderdanen van Estland die zich op regelmatige wijze in een der Beneluxstaten ophouden, kunnen het land waar zij zich bevinden zonder visum verlaten en weder binnenkomen op vertoon van een geldig nationaal paspoort en een geldige verblijfstitel.
6 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-1999]
Elke Regering behoudt zich het recht voor de toegang te weigeren aan personen die niet in het bezit zijn van de vereiste inreispapieren, die niet beschikken over voldoende middelen van bestaan, die als ongewenst zijn gesignaleerd of die beschouwd worden als personen die de openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen.
7 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-1999]
Behoudens de voorgaande bepalingen blijven de in de Beneluxstaten en in Estland van kracht zijnde wetten en voorschriften met betrekking tot de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, alsmede met betrekking tot het verrichten van enigerlei arbeid, onverlet.
8 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-1999]
Elke Regering verplicht zich te allen tijde en zonder formaliteiten weder tot het grondgebied van haar Staat toe te laten:
a de onderdanen van haar eigen Staat, die zich op het grondgebied van een van de bij deze overeenkomst Partij zijnde Staten bevinden;
b personen die dat grondgebied binnengekomen zijn op vertoon van een door de Belgische, Luxemburgse, Nederlandse of Estse autoriteiten afgegeven geldig nationaal paspoort, zelfs indien de nationaliteit van die personen betwist wordt.
9 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-1999]
Deze overeenkomst in de vorm van een briefwisseling treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de datum van ontvangst van de nota waarbij de laatste van de overeenkomstsluitende Partijen de Belgische Regering kennis heeft gegeven de voor de inwerkingtreding vereiste interne juridische formaliteiten te hebben nageleefd.
De Belgische Regering stelt ieder der overeenkomstsluitende Partijen in kennis van de in het eerste lid bedoelde notificaties en van de datum van inwerkingtreding van bedoelde overeenkomst.
10 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-1999]
Elk der Partijen kan deze overeenkomst opzeggen door dertig dagen van tevoren de Belgische Regering daarvan mededeling te doen. De opzegging door een der Regeringen heeft de beëindiging van de overeenkomst tot gevolg.
De Belgische Regering stelt de andere ondertekenende Regeringen in kennis van de ontvangst van de in deze bepaling bedoelde mededeling.
11 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-1999]
De toepassing van deze overeenkomst kan door elk der overeenkomstsluitende Partijen worden opgeschort.
Van deze opschorting dient onverwijld via de diplomatieke kanalen kennis gegeven te worden aan de Belgische Regering. Deze zal de andere ondertekenende Regeringen van de ontvangst van deze kennisgeving op de hoogte brengen. Hetzelfde geldt voor het ongedaan maken van de opschorting.
12 [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-1999]
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, kan de toepassing van deze overeenkomst tot de Nederlandse Antillen en/of Aruba worden uitgebreid door kennisgeving van de Nederlandse Regering aan de Belgische Regering die de overige overeenkomstsluitende Partijen hiervan in kennis stelt.
Indien de Regering van de Republiek Estland bereid is met de Regeringen van de Beneluxstaten een overeenkomst met bovengenoemde bepalingen te sluiten, hebben wij de eer Uwe Excellentie voor te stellen dat deze brief en de brief met gelijkluidende inhoud, welke Uwe Excellentie verzocht wordt aan ieder van ons te richten, een overeenkomst vormt tussen de Republiek Estland enerzijds en de Beneluxstaten anderzijds.
Wij maken van deze gelegenheid gebruik om Uwe Excellentie opnieuw de verzekering van onze bijzondere hoogachting te geven.
Voor de Regering van het Koninkrijk België:
(w.g.) J. DE BOCK
Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg:
(w.g.) J. J. KASEL
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:
(w.g.) R. G. J. STERNEBERG

Zijne Excellentie
de Heer Toomas Hendrik Ilves,
Minister van Buitenlandse Zaken
van de Republiek Estland
Brussel, 9 juni 1999.

Excellentie,
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van uw schrijven d.d. 9 juni 1999 door middel waarvan U mij, in naam van Uw Regering, voorstelt om onderstaande overeenkomst inzake de afschaffing van de visumplicht tussen de Regering van de Republiek Estland en de Regeringen van de Beneluxstaten te sluiten:
[Red: (zoals in Nr. I)]
Ik heb de eer U ter kennis te brengen dat de Regering van de Republiek Estland haar goedkeuring hecht aan het in Uw schrijven vervatte voorstel, alsmede aan het feit dat dit voorstel, samen met onderhavig antwoord en de antwoorden met gelijkluidende inhoud, welke naar de Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk België en naar de Ambassadeur van het Groothertogdom Luxemburg zijn gestuurd, als overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Estland en de Regeringen van de Beneluxstaten geldt.
Voor de Regering van de Republiek Estland:
(w.g.) A. TALVIK
Zijne Excellentie
de Heer Eduard Röell,
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur
van het Koninkrijk der Nederlanden
Brussel
Inhoudsopgave
Nr. I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nr II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht