Het Koninkrijk der Nederlanden
en
de Bondsrepubliek Duitsland,
Gelet op het Noord-Atlantisch Verdrag van 4 april 1949,
Indachtig hun Verdrag inzake de stationering van strijdkrachten van de Bondsrepubliek Duitsland in het Koninkrijk der Nederlanden van 6 oktober 1997,
Ingevolge het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten van 19 juni 1951,
In overeenstemming met de Nederlands-Duitse notawisseling van 18 maart 1993,
Geleid door de wens voor het verblijf van de Bundeswehr, haar leden en hun gezinsleden in het Koninkrijk der Nederlanden aanvullende regelingen te treffen die vergelijkbaar zijn met die welke voor het Nederlandse militaire personeel, de leden van de civiele dienst van de Nederlandse strijdkrachten en hun gezinsleden in de Bondsrepubliek Duitsland gelden,
zijn het volgende overeengekomen:
2.
a. Een Nederlandse autoriteit of rechtbank kan in een niet-strafrechtelijke procedure leden van de Bundeswehr of gezinsleden slechts gijzelen ter verzekering van de naleving van een gerechtelijke of administratieve beslissing waaraan de betrokkene op verwijtbare wijze geen gevolg heeft gegeven of geeft. Gijzeling kan niet worden gelast ten aanzien van enig handelen of nalaten in de uitoefening van de dienst. Een officiële verklaring van de hoogste bevoegde Duitse autoriteit dat het handelen of nalaten was geschied in de uitoefening van de dienst, is bindend voor Nederlandse instanties. In andere gevallen houden de bevoegde Nederlandse instanties naar behoren rekening met het standpunt van de hoogste bevoegde Duitse autoriteit dat hogere belangen zich tegen gijzeling verzetten.
b. Gijzeling op grond van dit lid kan slechts plaatsvinden nadat de autoriteiten van de Bundeswehr hebben gezorgd voor vervanging van betrokkene, indien zij zulks noodzakelijk achten. De autoriteiten van de Bundeswehr nemen onverwijld alle noodzakelijke en redelijkerwijs aanvaardbare maatregelen hiertoe en verlenen de Nederlandse autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van een beslissing ingevolge dit lid alle medewerking die in hun vermogen ligt.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Doel van de Overeenkomst
Artikel 2. Begripsbepalingen
Artikel 3. Samenwerking
Artikel 4. Legitimatieplicht
Artikel 5. Aanmelding
Artikel 6. Uitwijzing
Artikel 7. Rijbewijzen
Artikel 8. Toelating van voertuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen
Artikel 9. Particuliere voertuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen
Artikel 10. Wapens
Artikel 11. Lijkbezorging
Artikel 12. Rechtsmacht in strafzaken
Artikel 13. Strafbare feiten begaan in de uitoefening van de dienst
Artikel 14. Afstand van uitoefening van Nederlandse rechtsmacht
Artikel 15. Aanhouding
Artikel 16. Kennisgeving in geval van onderzoek of arrestatie
Artikel 17. Bewaring
Artikel 18. Aanwezigheid bij terechtzitting en opsporingshandelingen
Artikel 19. Bevoegdheden van de militaire politie (Feldjäger)
Artikel 20. Veiligheid van de strijdkrachten
Artikel 21. Niet bijwonen niet-strafrechtelijke procedures
Artikel 22. Ondersteuning bij tenuitvoerlegging
Artikel 23. Tenuitvoerlegging bij vorderingen
Artikel 24. Betekening
Artikel 25. Dagvaarding
Artikel 26. Geheimhouding bij verhoren
Artikel 27. Getuigen en deskundigen
Artikel 28. Veiligheid van dienstpostzendingen
Artikel 29. Aansprakelijkheid
Artikel 30. Manoeuvres en andere oefeningen
Artikel 31. Manoeuvres en andere oefeningen in het luchtruim
Artikel 32. Levering van goederen en diensten
Artikel 33. Behoefte aan onroerende goederen
Artikel 34. Bouwwerkzaamheden
Artikel 35. Vergoeding van de restwaarde
Artikel 36. Maatregelen binnen onroerende goederen
Artikel 37. Betrokkenheid van Nederlandse autoriteiten bij procedures
Artikel 38. Volksgezondheid, gewasbescherming
Artikel 39. Milieubescherming
Artikel 40. Burgerpersoneel
Artikel 41. Verkeersvoorschriften
Artikel 42. Gebruik van vervoersdiensten
Artikel 43. Veldpostkantoren
Artikel 44. Telecommunicatie
Artikel 45. Vorderingsmaatregelen
Artikel 46. Kosteloze goederen en diensten
Artikel 47. Gebruik van openbare diensten
Artikel 48. Belasting en douane
Artikel 49. Strafbare feiten voor de inwerkingtreding van deze Overeenkomst
Artikel 50. Toepassing in geval van vijandelijkheden
Artikel 51. Regeling van geschillen
Artikel 52. Opzegging
Artikel 53. Wijziging
Artikel 54. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht