De vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen,
Overwegende hetgeen volgt:
1.
De leden van de organen van de Agentschappen van de Europese Unie en de personeelsleden van deze Agentschappen genieten de volgende immuniteiten:
a. vrijstelling van iedere vorm van rechtsvervolging voor hetgeen zij in de uitoefening van hun officiële taken hebben gezegd, geschreven of gedaan; zij blijven daarvan vrijgesteld wanneer zij niet langer lid van een orgaan of personeelslid zijn;
b. al hun officiële papieren, documenten en ander officieel materiaal zijn onschendbaar;
2.
De personeelsleden van de Agentschappen van de Europese Unie waarvan de salarissen en emolumenten onderworpen zijn aan een belasting ten bate van deze Agentschappen als bepaald in artikel 8, zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting op de door deze Agentschappen betaalde salarissen en emolumenten. Deze salarissen en emolumenten mogen evenwel in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van de belasting op inkomsten uit andere bronnen. Dit lid is niet van toepassing op pensioenen en annuïteiten die worden uitgekeerd aan voormalige personeelsleden van de Agentschappen van de Europese Unie en te hunnen laste komende personen.
3.
Artikel 14 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen is van toepassing op de personeelsleden van de Agentschappen van de Europese Unie.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Immuniteit van rechtsvervolging en vrijstelling van huiszoeking, beslaglegging, vordering, verbeurdverklaring en iedere andere vorm van dwangmaatregel
Artikel 2. Onschendbaarheid van archieven
Artikel 3. Vrijstelling van belastingen en rechten
Artikel 4. Faciliteiten en immuniteiten met betrekking tot berichtenverkeer
Artikel 5. Binnenkomst, verblijf en vertrek
Artikel 6. Voorrechten en immuniteiten van de leden van de organen en van de personeelsleden van de Agentschappen van de Europese Unie
Artikel 7. Uitzonderingen op immuniteiten
Artikel 8. Belastingen
Artikel 9. Bescherming van personeel
Artikel 10. Opheffing van immuniteiten
Artikel 11. Regeling van geschillen
Artikel 12. Inwerkingtreding
Artikel 13. Evaluatie
Artikel 14
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht