Briefwisseling tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van Peru, anderzijds, houdende een overeenkomst inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke en speciale of dienstpaspoorten
(authentiek: nl)
DE AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK BELGIË en
DE AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
Lima, 12 februari 2001
Nota 266
Nota SR/PDH/120201
De Ambassade van het Koninkrijk België en de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, optredend in eigen naam en in vertegenwoordiging van het Groothertogdom Luxemburg, bieden het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Peru hun complimenten aan en hebben de eer dit Ministerie mee te delen dat de Regeringen van de Benelux-Staten, gezamenlijk optredend op grond van de op 11 april 1960 te Brussel ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de verlegging van de personencontrole naar de buitengrenzen van het Benelux-gebied, voorstellen met de Regering van de Republiek Peru onderstaande Overeenkomst inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke en speciale of dienstpaspoorten te sluiten:
Artikel 1
In deze Overeenkomst wordt verstaan:
onder de „Benelux-Staten": het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden;
onder het „Benelux-gebied": het gezamenlijke grondgebied in Europa van het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden.
Artikel 2
De onderdanen van de Republiek Peru die houder zijn van een geldig nationaal diplomatiek of speciaal paspoort kunnen voor een verblijf van ten hoogste drie maanden het Benelux-gebied zonder visum binnenkomen op uitsluitend vertoon van dit paspoort.
Artikel 3
De onderdanen van de Benelux-Staten die houder zijn van een geldig nationaal diplomatiek of dienstpaspoort kunnen voor een verblijf van ten hoogste drie maanden het grondgebied van de Republiek Peru zonder visum binnenkomen op uitsluitend vertoon van dit paspoort.
Artikel 4
Met uitzondering van de ambtenaren van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, alsmede van de ambtenaren van internationale organisaties die zijn benoemd om hun functie in één van de landen van de ondertekenende Regeringen uit te oefenen, dienen de in de paragrafen 2 en 3 genoemde personen, voor een verblijf van meer dan drie maanden, hiertoe vóór hun vertrek het visum te hebben verkregen door bemiddeling van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van het land waarheen zij zich wensen te begeven.
Artikel 5
Elke Regering behoudt zich het recht voor de toegang tot haar land te weigeren aan personen die niet in het bezit zijn van de vereiste inreispapieren, die als ongewenst zijn gesignaleerd of die beschouwd worden als personen die de openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid in gevaar kunnen brengen.
Artikel 6
Behoudens de voorgaande bepalingen blijven de in de Benelux-Staten en de Republiek Peru van kracht zijnde wetten en voorschriften met betrekking tot de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, alsmede met betrekking tot het verrichten van enigerlei arbeid onverlet.
Artikel 7
Elke Regering verbindt zich ertoe te allen tijde en zonder formaliteiten de personen over te nemen, die zijn binnengekomen op vertoon van een door de Belgische, Luxemburgse, Nederlandse of Peruaanse autoriteiten afgegeven geldig nationaal diplomatiek, speciaal of dienstpaspoort.
Artikel 8
De ondertekenende Regeringen wisselen langs diplomatieke weg de specimina uit van hun nieuwe of gewijzigde diplomatieke, speciale of dienstpaspoorten, alsmede de gegevens betreffende het gebruik van deze paspoorten, zulks voorzover mogelijk 60 dagen vóór deze in omloop worden gebracht.
Artikel 9
Deze Overeenkomst treedt voor de duur van één jaar in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de dag van de laatste kennisgeving waaruit blijkt dat aan alle grondwettelijke en wettelijke formaliteiten voor de inwerkingtreding ervan is voldaan. Indien de Overeenkomst 30 dagen voor het verstrijken van die periode niet is opgezegd, wordt zij geacht voor onbepaalde tijd te zijn verlengd.
Na het verstrijken van de eerste periode van een jaar kan elk der ondertekenende Regeringen de Overeenkomst opzeggen door 30 dagen van tevoren de Belgische Regering daarvan mededeling te doen.
De opzegging door een van de ondertekenende Regeringen heeft de beëindiging van de Overeenkomst tot gevolg.
De Belgische Regering stelt de overige ondertekenende Regeringen in kennis van de ontvangst van de in deze paragraaf bedoelde kennisgevingen alsmede van de in deze paragraaf bedoelde mededeling.
Artikel 10
Deze Overeenkomst kan door elk der Overeenkomstsluitende Partijen worden geschorst.
Van deze schorsing dient onverwijld via de diplomatieke kanalen kennis te worden gegeven aan de Belgische Regering. Deze zal de overige ondertekenende Regeringen van de ontvangst van deze kennisgeving op de hoogte stellen.
Hetzelfde geldt voor het ongedaan maken van de schorsing.
Artikel 11
Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, kan de toepassing van deze Overeenkomst tot de Nederlandse Antillen en Aruba worden uitgebreid door kennisgeving van de Nederlandse Regering aan de Regering van de Republiek Peru.
Indien onderhavig voorstel aanvaardbaar is voor de Regering van de Republiek Peru, dan gelden deze Nota en de Nota van antwoord van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Peru, naar elke Partij verstuurd, die haar instemming betuigt, als Overeenkomst tussen de Partijen.
De Ambassade van het Koninkrijk België en de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, optredend in eigen naam en in vertegenwoordiging van de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, maken van deze gelegenheid gebruik om het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Peru opnieuw de verzekering te geven van hun bijzondere hoogachting.
Voor de Regering van het Koninkrijk België,
(w.g.) ERIC FOCKE
Eric Focke
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur
Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,
(w.g.) STEVEN RAMONDT
Steven Ramondt
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur
Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg,
(w.g.) STEVEN RAMONDT
Steven Ramondt
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur
Inhoudsopgave
Nr. I
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht