Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie
(authentiek: nl)
Het Koninkrijk België,
de Tsjechische Republiek,
het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland,
de Republiek Estland,
de Helleense Republiek,
het Koninkrijk Spanje,
de Franse Republiek,
Ierland,
de Italiaanse Republiek,
de Republiek Cyprus,
de Republiek Letland,
de Republiek Litouwen,
het Groothertogdom Luxemburg,
de Republiek Hongarije,
de Republiek Malta,
het Koninkrijk der Nederlanden,
de Republiek Oostenrijk,
de Republiek Polen,
de Portugese Republiek,
de Republiek Slovenië,
de Slowaakse Republiek,
de Republiek Finland,
het Koninkrijk Zweden,
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
hierna „de lidstaten" genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie,
en
de Europese Gemeenschap,
hierna „de Gemeenschap" genoemd,
en
de Republiek Zuid-Afrika,
hierna gezamenlijk de „overeenkomstsluitende partijen" genoemd,
Gelet op de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, die op 11 oktober 1999 te Pretoria is ondertekend en op 1 mei 2004 in werking is getreden,
Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (hierna het „Toetredingsverdrag" te noemen), dat op 16 april 2003 te Athene is ondertekend en op 1 mei 2004 in werking is getreden,
Overwegende dat overeenkomstig artikel 6, lid 2, van het Toetredingsverdrag van 2003 de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking wordt geregeld door de sluiting van een protocol bij de overeenkomst,
Zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1
De Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek worden partij bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, die op 11 oktober 1999 te Pretoria is ondertekend, en dienen, op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Gemeenschap, de teksten van de overeenkomst, alsmede de bijlagen, protocollen en verklaringen die daaraan zijn gehecht, respectievelijk goed te keuren en er nota van te nemen.
Artikel 2. Talen en aantal originelen
[Wijzigt de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds; Pretoria, 11-10-1999]
Artikel 3. Tariefcontingenten
[Wijzigt de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds; Pretoria, 11-10-1999]
Artikel 4. Oorsprongsregels
[Wijzigt de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds; Pretoria, 11-10-1999]
Artikel 5. Overleg
De Republiek Zuid-Afrika verbindt zich ertoe geen claim, verzoek of beroep in te dienen, noch concessies te wijzigen of in te trekken op grond van de artikelen XXIV.6 en XXVIII van de GATT naar aanleiding van de uitbreiding van de Gemeenschap. Tot einde juli 2004 is de Gemeenschap echter eventueel bereid tot vervolgoverleg op grond van artikel 22, lid 2, van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking.
1.
De bepalingen van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking worden toegepast op goederen die uit Zuid-Afrika naar een van de nieuwe lidstaten of uit een van de nieuwe lidstaten naar Zuid-Afrika worden geëxporteerd, die voldoen aan de bepalingen van Protocol nr. 1 bij de overeenkomst en die op de datum van toetreding ofwel onderweg zijn of in tijdelijke opslag zijn in een douane-entrepot of een vrije zone in Zuid-Afrika of in die nieuwe lidstaat.
2.
In dergelijke gevallen wordt preferentiële behandeling verleend, mits binnen vier maanden na de datum van toetreding bij de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt ingediend dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.
Artikel 7. Tariefcontingenten in 2004
Voor het jaar 2004 worden de verhogingen van de omvang van de huidige tariefcontingenten berekend in verhouding tot de basishoeveelheden, rekening houdend met de voor 1 mei 2004 verstreken periode.
Artikel 8
Dit protocol is een integrerend onderdeel van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds.
1.
Dit protocol wordt door de Gemeenschap, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door de Republiek Zuid-Afrika volgens hun eigen procedures goedgekeurd.
2.
De overeenkomstsluitende partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de in lid 1 bedoelde procedures. De akten van goedkeuring worden nedergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.
1.
Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring is nedergelegd.
2.
Dit protocol wordt voorlopig toegepast met ingang van 1 mei 2004.
Artikel 11
Dit protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal en in de officiële talen van Zuid-Afrika andere dan het Engels, namelijk het Sepedi, het Sesotho, het Setswana, het siSwati, het Tshivenda, het Xitsonga, het Afrikaans, het isiNdebele, het isiXhosa en het isiZulu, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
Inhoudsopgave
+ Artikel 1
Artikel 2. Talen en aantal originelen
Artikel 3. Tariefcontingenten
+ Artikel 4. Oorsprongsregels
Artikel 5. Overleg
Artikel 6. Goederen die onderweg zijn of zich in voorlopige opslag bevinden
+ Artikel 7. Tariefcontingenten in 2004
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht