Aanvullend Protocol bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, in verband met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie
(authentiek: nl)
Het Koninkrijk België,
De Tsjechische Republiek,
Het Koninkrijk Denemarken,
De Bondsrepubliek Duitsland,
De Republiek Estland,
De Helleense Republiek,
Het Koninkrijk Spanje,
De Franse Republiek,
Ierland,
De Italiaanse Republiek,
De Republiek Cyprus,
De Republiek Letland,
De Republiek Litouwen,
Het Groothertogdom Luxemburg,
De Republiek Hongarije,
De Republiek Malta,
Het Koninkrijk der Nederlanden,
De Republiek Oostenrijk,
De Republiek Polen,
De Portugese Republiek,
De Republiek Slovenië,
De Slowaakse Republiek,
De Republiek Finland,
Het Koninkrijk Zweden,
Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
Verdragsluitende partijen bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, hierna „de lidstaten" genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, en
de Europese Gemeenschap, en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, hierna „de Gemeenschap" genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie en door de Commissie,
enerzijds,
en Bulgarije,
anderzijds,
Gelet op de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en daarmee tot de Gemeenschap, op 1 mei 2004;
Gelet op de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, (hierna „de Europaovereenkomst" genoemd), die op 8 maart 1993 te Brussel is ondertekend en op 1 februari 1995 in werking is getreden;
Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (hierna „het Toetredingsverdrag" genoemd), dat op 16 april 2003 te Athene is ondertekend en dat op 1 mei 2004 in werking is getreden;
zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1
De Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (hierna „de nieuwe lidstaten" genoemd) zijn partij bij de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, die op 8 maart 1993 te Brussel is ondertekend en op 1 februari 1995 in werking is getreden (hierna „de Europaovereenkomst" genoemd) en keuren, evenals de overige lidstaten van de Gemeenschap, de teksten van de Europaovereenkomst goed en nemen nota van deze teksten, alsmede van de overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling, de gemeenschappelijke verklaringen en de unilaterale verklaringen die aan de op diezelfde datum ondertekende Slotakte zijn gehecht.
Artikel 2
Teneinde rekening te houden met recente institutionele ontwikkelingen binnen de Europese Unie komen de partijen overeen dat na het verstrijken van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) de bestaande bepalingen in de overeenkomst die verwijzen naar de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal geacht worden te verwijzen naar de Europese Gemeenschap, die alle rechten en verplichtingen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal heeft overgenomen.
Artikel 3
[Wijzigt de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds; Brussel, 08-03-1993.]
Artikel 4
[Wijzigt de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds; Brussel, 08-03-1993.]
Artikel 5
[Wijzigt de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds; Brussel, 08-03-1993.]
1.
Bewijzen van oorsprong die door Bulgarije of een nieuwe lidstaat zijn afgegeven in het kader van tussen hen toegepaste preferentiële overeenkomsten worden in de respectieve landen aanvaard, mits:
a) de aanvaarding van het bewijs van oorsprong betekent dat een preferentieel tarief wordt gehanteerd overeenkomstig de in de Europaovereenkomst opgenomen preferentiële tariefmaatregelen;
b. het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten uiterlijk de dag vóór de datum van toetreding zijn afgegeven;
c. het bewijs van oorsprong binnen de periode van vier maanden na de toetredingsdatum bij de douaneautoriteiten is ingediend.
Indien goederen vóór de datum van toetreding zijn aangegeven voor invoer in Bulgarije of een nieuwe lidstaat op grond van op dat moment tussen Bulgarije en die nieuwe lidstaat geldende preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen, kunnen op grond van die overeenkomsten of regelingen nadien afgegeven bewijzen van oorsprong ook worden aanvaard, mits het bewijs binnen vier maanden na de datum van toetreding aan de douaneautoriteiten wordt overgelegd.
2.
Bulgarije en de nieuwe lidstaten mogen vergunningen waarmee de status van „toegelaten exporteur" is verleend in het kader van preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen die zij onderling toepassen, blijven gebruiken, mits:
a. een dergelijke bepaling ook is opgenomen in de door Bulgarije vóór de toetredingsdatum met de Gemeenschap gesloten overeenkomst; alsmede
b. de toegelaten exporteur de communautaire oorsprongsregels vanaf het moment van toetreding toepast.
Deze vergunningen worden uiterlijk een jaar na de toetredingsdatum vervangen door nieuwe vergunningen die volgens de voorwaarden van de Overeenkomst zijn afgegeven.
3.
Verzoeken om controle achteraf van bewijzen van oorsprong die zijn afgegeven op grond van de preferentiële overeenkomsten en autonome regelingen zoals bedoeld in de leden 1 en 2, moeten gedurende een periode van drie jaar na de afgifte van het betrokken bewijs van oorsprong worden aanvaard door de bevoegde douaneautoriteiten van Bulgarije en de lidstaten, en kunnen gedurende een periode van drie jaar vanaf de aanvaarding van het bewijs van oorsprong nog worden gedaan door die autoriteiten ter rechtvaardiging van een invoeraangifte.
1.
De bepalingen van de Europaovereenkomst moeten worden toegepast op goederen die ofwel uit Bulgarije naar een van de nieuwe lidstaten worden uitgevoerd, of van een van de nieuwe lidstaten naar Bulgarije, en die voldoen aan het bepaalde in Protocol nr. 4 bij de Europaovereenkomst inzake oorsprongsregels en die op de datum van toetreding onderweg zijn of tijdelijk zijn opgeslagen in een douane-entrepot of in een vrije zone in Bulgarije of in die lidstaat.
2.
In dergelijke gevallen moet preferentiële behandeling worden verleend, mits binnen vier maanden na de datum van toetreding bij de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt ingediend dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.
Artikel 8
Dit protocol en de bijbehorende bijlagen vormen een integrerend onderdeel van de Europaovereenkomst.
1.
Dit protocol wordt goedgekeurd door de Gemeenschap, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door Bulgarije volgens hun eigen procedures.
2.
De partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de desbetreffende procedures bedoeld in voorgaand lid. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.
1.
Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring is neergelegd.
2.
Dit protocol is voorlopig van toepassing met ingang van 1 mei 2004, met uitzondering van de handelsbepalingen van artikel 3.
Artikel 11
Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Bulgaarse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
Artikel 12
De tekst van de Europaovereenkomst, met inbegrip van de bijlagen en de protocollen die daarvan een integrerend onderdeel vormen, de slotakte en de daaraan gehechte verklaringen worden opgemaakt in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal, zijnde die teksten evenzeer authentiek als de oorspronkelijke teksten. De Associatieraad keurt deze teksten goed.
GEDAAN te Brussel, de zevenentwintigste april tweeduizend vijf.
Inhoudsopgave
+ AFDELING I
+ AFDELING II
+ AFDELING III
+ Afdeling IV. ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE
+ Afdeling V. OVERGANGSBEPALINGEN
+ Afdeling VI. ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht