Briefwisseling houdende een Protocol bij de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie
(authentiek: en)
Council of the European Union

Brussels, 7 December 2004

Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union.
The text of the aforementioned Protocol, herewith annexed, has been approved for signature and provisional application by a decision of the Council of the European Union on 22 November 2004. In accordance with its Article 16.3, it shall apply provisionally with effect from 1 May 2004.
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
For the European Community and its Member States
[Red: (handtekening onleesbaar)]
H.E. Mr Sasko STEFKOV
Ambassador,
Head of the Mission of the Former Yugoslav
Republic of Macedonia to the European Communities.
Mission of the Republic of Macedonia to the European Communities

Brussels, 7 December 2004

Dear Sir,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter SGS4/14231 of today's date regarding the signature of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the Republic of Macedonia, of the one part, and the European Communities and their Member States, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union.
I confirm the acceptance by the Government of the Republic of Macedonia of the annexed text of the Protocol and consider your letter and this letter in reply as equivalent of its signature.
However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in abovementioned Protocol, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration,
For the Republic of Macedonia
SAŠKO STEFKOV
Ambassador
Council of the European Union

Brussels, 7 December 2004

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.
The European Community and its Member States notes that the Exchange of Letters between the European Community and its Member States and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community and its Member States in whatever form or content of a denomination other than the «former Yugoslav Republic of Macedonia».
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
For the European Community and its Member States
[Red: (handtekening onleesbaar)]
H.E. Mr Sasko STEFKOV
Ambassador,
Head of the Mission of the Former Yugoslav
Republic of Macedonia to the European Communities.
Het Koninkrijk België
de Tsjechische Republiek,
het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland,
de Republiek Estland,
de Helleense Republiek,
het Koninkrijk Spanje,
de Franse Republiek,
Ierland,
de Italiaanse Republiek,
de Republiek Cyprus,
de Republiek Letland,
de Republiek Litouwen,
het Groothertogdom Luxemburg,
de Republiek Hongarije,
de Republiek Malta,
het Koninkrijk der Nederlanden,
de Republiek Oostenrijk,
de Republiek Polen,
de Portugese Republiek,
de Republiek Slovenië,
de Slowaakse Republiek,
de Republiek Finland,
het Koninkrijk Zweden,
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en Noord-Ierland,
hierna „de lidstaten" genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, en
de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,
hierna de „Gemeenschappen" genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
enerzijds, en
de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië,
anderzijds,
Gelet op de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en daarmee tot de Gemeenschap, op 1 mei 2004,
Overwegende hetgeen volgt:
1. De Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, (hierna SAO) werd door middel van een briefwisseling op 9 april 2001 in Luxemburg ondertekend en trad op 1 april 2004 in werking.
2. Het Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie (hierna het „Toetredingsverdrag" te noemen) werd op 16 april 2003 in Athene ondertekend.
3. Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de Toetredingsakte die aan het Toetredingsverdrag is gehecht, wordt over de toetreding van de nieuwe lidstaten tot de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst overeenstemming bereikt door de sluiting van een protocol bij de SAO.
4. Overeenkomstig artikel 35, lid 3, van de SAO is overleg gevoerd tussen de partijen, teneinde de wederzijdse belangen van de Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, als omschreven in deze overeenkomst, in aanmerking te kunnen nemen.
5. De wijzigingen op de interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, hierna de „IO", vastgesteld bij Besluit nr. 1/2002 van de Samenwerkingsraad Europese Gemeenschap/Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië van 30 januari 2002 betreffende het opnemen van twee Gemeenschappelijke Verklaringen betreffende het Prinsdom Andorra en de Republiek San Marino en betreffende wijzigingen op Protocol 4 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong" en methoden van administratieve samenwerking, moeten eveneens worden aangebracht in de SAO.
6. De wijzigingen op de IO vastgesteld bij Besluit nr. 2/2003 van de Samenwerkingsraad Europese Gemeenschap/Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië van 22 december 2003 tot verdere liberalisering van de handel in landbouw- en visserijproducten, moeten eveneens worden aangebracht in de SAO,
Zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1
De Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (hierna de „nieuwe lidstaten") zijn Partij bij de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, die op 9 april 2001 in Luxemburg door middel van een briefwisseling werd ondertekend, en hechten hun goedkeuring aan en nemen respectievelijk nota van, op dezelfde wijze als andere lidstaten van de Gemeenschap, de teksten van de overeenkomst, evenals de gemeenschappelijke verklaringen en de unilaterale verklaringen die aan de op dezelfde datum ondertekende slotakte zijn gehecht.
Artikel 2
Teneinde rekening te houden met recente institutionele ontwikkelingen binnen de Europese Unie komen de Partijen overeen dat na het verstrijken van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal de bestaande bepalingen in de overeenkomst die verwijzen naar de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal geacht worden te verwijzen naar de Europese Gemeenschap, die alle rechten en verplichtingen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal heeft overgenomen.
Artikel 3. Landbouwproducten sensu stricto
[Wijzigt de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds; Luxemburg, 09-04-2001]
Artikel 4. Visserijproducten
[Wijzigt de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds; Luxemburg, 09-04-2001]
Artikel 5. Verwerkte landbouwproducten
[Wijzigt de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds; Luxemburg, 09-04-2001]
Artikel 6. Wijnovereenkomst
De tabel in lid 1 van Bijlage I (Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië betreffende wederzijdse preferentiële handelsconcessies voor bepaalde wijnen, waarnaar wordt verwezen in artikel 27, lid 4 van de SAO) bij het Aanvullend Protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië om rekening te houden met de uitkomst van de onderhandelingen tussen de partijen over wederzijdse preferentiële concessies voor bepaalde wijnen en gedistilleerde dranken, de wederzijdse erkenning, bescherming en controle van wijnbenamingen en de wederzijdse erkenning, bescherming en controle van aanduidingen van gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken wordt vervangen door de tabel in Bijlage VII van dit Protocol.
Artikel 7
[Wijzigt de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds; Luxemburg, 09-04-2001]
Artikel 8
[Wijzigt de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds; Luxemburg, 09-04-2001]
Artikel 9
[Wijzigt de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds; Luxemburg, 09-04-2001]
Artikel 10. WTO
De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië zal geen vordering, verzoek of raadpleging doen noch enige concessie krachtens Artikelen XXIV.6 en XXVIII van de GATT 1994 aanpassen of intrekken in verband met deze uitbreiding van de Gemeenschap.
1.
Bewijzen van oorsprong die op de juiste wijze zijn afgegeven door de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië of een nieuwe lidstaat in het kader van preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen die tussen hen van toepassing zijn, worden in de respectieve landen aanvaard, op voorwaarde dat:
a. aanvaarding van dergelijke oorsprong betekent dat een preferentieel tarief wordt gehanteerd op basis van de preferentiële tariefmaatregelen die in de SAO zijn opgenomen;
b. het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten uiterlijk de dag vóór de datum van toetreding zijn afgegeven;
c. het bewijs van oorsprong binnen de periode van vier maanden na de toetredingsdatum bij de douaneautoriteiten is ingediend.
Indien goederen vóór de toetredingsdatum zijn aangegeven voor invoer in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië of in een nieuwe lidstaat krachtens in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië of die nieuwe lidstaat op dat moment geldende preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen, kunnen nadien krachtens deze overeenkomsten of regelingen afgegeven bewijzen van oorsprong ook worden aanvaard, op voorwaarde dat ze binnen de periode van vier maanden na de toetredingsdatum bij de douane-autoriteiten zijn ingediend.
2.
De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de nieuwe lidstaten mogen de vergunningen waarmee de status van „erkend exporteur" is toegekend in het kader van tussen hen toegepaste preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen handhaven, mits:
a. een dergelijke bepaling ook is opgenomen in de vóór de toetredingsdatum gesloten overeenkomst tussen de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de Gemeenschap;
en
b. de erkende exporteurs de krachtens die overeenkomst geldende regels van oorsprong toepassen.
Deze vergunningen worden uiterlijk een jaar na de toetredingsdatum vervangen door nieuwe vergunningen die volgens de SAO-voorwaarden zijn afgegeven.
3.
Verzoeken om controle achteraf van bewijzen van oorsprong die zijn afgegeven krachtens de preferentiële overeenkomsten of autonome regelingen als bedoeld in bovenstaande leden 1 en 2 worden gedurende een periode van drie jaar na de afgifte van het betrokken bewijs van oorsprong aanvaard door de bevoegde douane-autoriteiten van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië of de nieuwe lidstaten, en kunnen gedurende een periode van drie jaar vanaf de aanvaarding van het bewijs van oorsprong nog worden gedaan door die autoriteiten ter rechtvaardiging van een invoeraangifte.
1.
De bepalingen van de SAO kunnen worden toegepast op goederen die worden uitgevoerd uit de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië naar een van de nieuwe lidstaten of van een van de nieuwe lidstaten naar de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, die voldoen aan de voorwaarden van Protocol 4 bij de SAO en die op de toetredingsdatum „en route" dan wel in tijdelijke opslag zijn in een douane-entrepot of een vrije zone in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië of in die nieuwe lidstaat.
2.
In die gevallen kan preferentiële behandeling worden toegekend, mits binnen vier maanden na de toetredingsdatum een door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer achteraf afgegeven bewijs van oorsprong wordt ingediend bij de douaneautoriteiten van het land van invoer.
Artikel 13. Contingenten in 2004
Voor het jaar 2004 worden de hoeveelheden van de nieuwe tariefcontingenten en de verhoging van de omvang van de bestaande tariefcontingenten berekend naar verhouding van de basishoeveelheden rekening houdend met het gedeelte van de termijn dat voor 1 mei 2004 is verstreken.
Artikel 14
Dit protocol en zijn bijlagen vormen een integrerend onderdeel van de SAO.
1.
Dit protocol wordt goedgekeurd door de Gemeenschap, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië volgens hun eigen procedures.
2.
De partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de desbetreffende procedures bedoeld in voorgaand lid. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie.
1.
Dit protocol treedt in werking op dezelfde dag als het Toetredingsverdrag, mits alle akten van goedkeuring van dit protocol voor die datum zijn neergelegd.
2.
Indien niet alle akten van goedkeuring van dit protocol voor die datum zijn neergelegd, treedt dit protocol in werking op de eerste dag van de eerste maand na de datum van de nederlegging van de laatste akte van goedkeuring.
3.
Indien niet alle akten van goedkeuring van dit protocol voor 1 mei 2004 zijn neergelegd, is dit protocol voorlopig van toepassing met ingang van 1 mei 2004.
Artikel 17
Dit protocol is opgesteld in tweevoud in elk van de officiële talen van de partijen, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
Artikel 18
De tekst van de SAO, met inbegrip van de bijlagen en de protocollen die daarvan een integrerend onderdeel vormen, de slotakte en de daaraan gehechte verklaringen worden opgemaakt in de Estse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Sloveense, de Slowaakse en de Tsjechische taal, zijnde die teksten evenzeer authentiek als de oorspronkelijke teksten. De Stabilisatie- en Associatieraad stelt deze teksten vast. 1)
[Red: De Bijlagen zijn niet opgenomen: deze liggen ter inzage bij de Directie Juridische Zaken, Afdeling Verdragen, van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. III
+ AFDELING I. VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN
+ AFDELING II. LANDBOUWPRODUCTEN
+ AFDELING III. REGELS VAN OORSPRONG
+ AFDELING IV. OVERGANGSBEPALINGEN
+ AFDELING V. ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht