(authentiek: nl)
De regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en het Koninkrijk Spanje, geleid door de wens een overeenkomst te sluiten die het mogelijk maakt dat inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling die in een van de overeenkomstsluitende staten worden verricht aan uiteindelijk gerechtigden die een natuurlijke persoon zijn en hun woonplaats in de andere overeenkomstsluitende staat hebben, effectief worden belast overeenkomstig het recht van laatstgenoemde overeenkomstsluitende staat, in overeenstemming met Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en met de hierboven door de overeenkomstsluitende staten geuite voornemens, zijn het volgende overeengekomen:
1.
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt, tenzij de context anders vereist, verstaan onder:
a. „een overeenkomstsluitende staat" en „de andere overeenkomstsluitende staat": het Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van Aruba of het Koninkrijk Spanje, naargelang de context;
b. „Aruba": het gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden dat in het Caribische gebied is gelegen en bestaat uit het eiland Aruba;
c. de overeenkomstsluitende staat zijnde lidstaat van de Europese Unie is: het Koninkrijk Spanje;
d. „richtlijn": Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, zoals van toepassing op de datum van ondertekening van deze overeenkomst;
e. „uiteindelijk gerechtigde": uiteindelijk gerechtigde in de zin van artikel 2 van de richtlijn;
f. „uitbetalende instantie": uitbetalende instantie in de zin van artikel 4 van de richtlijn;
g. „bevoegde autoriteit":
i. in het geval van Aruba: de minister van Financiën of zijn bevoegde vertegenwoordiger;
ii. in het geval van het Koninkrijk Spanje: de bevoegde autoriteit van die staat in de zin van artikel 5 van de richtlijn;
h. „rentebetaling": rentebetaling in de zin van artikel 6 van de richtlijn, met inachtneming van artikel 15 van de richtlijn;
i. aan niet anderszins omschreven termen wordt de betekenis gehecht die in de richtlijn daaraan wordt gegeven.
2.
Voor de toepassing van de overeenkomst wordt in de bepalingen van de richtlijn waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen in plaats van „lidstaten" gelezen: overeenkomstsluitende staten.
Inhoudsopgave
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan
Artikel 1. Toepassingsgebied
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Identiteit en woonplaats van de uiteindelijk gerechtigde
Artikel 4. Automatische gegevensuitwisseling
Artikel 5. Omzetting
Artikel 6. Bijlage
Artikel 7. Inwerkingtreding
Artikel 8. Beëindiging
Bijlage
Artikel 7. Geheimhouding
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht