Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, in verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Gemeenschap
(authentiek: nl)
Het Koninkrijk België,
het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland,
de Helleense Republiek,
het Koninkrijk Spanje,
de Franse Republiek,
Ierland,
de Italiaanse Republiek,
het Groothertogdom Luxemburg,
het Koninkrijk der Nederlanden,
de Portugese Republiek,
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en
het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds,
Gelet op de op 14 mei 1973 te Brussel ondertekende Overeenkomst tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, hierna „overeenkomst” te noemen,
Gezien de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschappen op 1 januari 1986,
Overwegende dat de Lid-Staten van de Gemeenschap en de Gemeenschap, enerzijds, en het Koninkrijk Noorwegen, anderzijds, op 19 december 1985 tot een overeenkomst zijn gekomen over de regeling die van 1 januari tot en met 28 februari 1986 van toepassing is op het handelsverkeer tussen Noorwegen, enerzijds, en Spanje en Portugal, anderzijds,
Hebben besloten in onderling overleg de aanpassingen en overgangsmaatregelen die in verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in de overeenkomst moeten worden aangebracht, vast te stellen, en
Het onderhavige Protocol te sluiten:
Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Bij dit protocol treden het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek toe tot de overeenkomst.
1.
De overeenkomst, de bijlage en de protocollen die daarvan een integrerend deel uitmaken, alsmede de Slotakte en de daaraan gehechte verklaring worden opgesteld in de Portugese en de Spaanse taal; deze teksten zijn evenzeer authentiek als de oorspronkelijke teksten. Het Gemengd Comité keurt de Portugese en de Spaanse tekst goed.
2.
Voor onder de overeenkomst vallende produkten van oorsprong uit Noorwegen geldt, bij invoer in de Canarische eilanden, of in Ceuta en Melilla, in ieder opzicht dezelfde douaneregeling als die welke wordt toegepast op de produkten van oorsprong uit het douanegebied van de Gemeenschap, met inbegrip van de „arbitrio insular", een belasting die op de Canarische eilanden wordt toegepast.
3.
Het Koninkrijk Noorwegen past op de invoer van onder de overeenkomst vallende produkten van oorsprong uit de Canarische eilanden en uit Ceuta en Melilla, dezelfde douaneregeling toe als die welke wordt toegepast op de produkten die worden ingevoerd en van oorsprong zijn uit Spanje.
1.
Voor onder de overeenkomst vallende produkten worden de invoerrechten tussen Noorwegen en Spanje, van toepassing op de produkten van oorsprong uit deze landen, geleidelijk afgeschaft volgens het onderstaande tijdschema:
- op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot 90,0% van het basisrecht;
- op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot 77,5% van het basisrecht;
- op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd tot 62,5% van het basisrecht;
- op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd tot 47,5% van het basisrecht;
- op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd tot 35,0% van het basisrecht;
- op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tot 22,5% van het basisrecht;
- op 1 januari 1992 wordt elk recht verlaagd tot 10,0% van het basisrecht;
- de laatste verlaging met 10% vindt plaats op 1 januari 1993.
2.
Voor onder de overeenkomst vallende produkten schaft de Portugese Republiek de douanerechten, van toepassing op de produkten van oorsprong uit Noorwegen geleidelijk af, volgens het onderstaande tijdschema:
- op 1 maart 1986 wordt elk recht verlaagd tot 90% van het basisrecht;
- op 1 januari 1987 wordt elk recht verlaagd tot 80% van het basisrecht;
- op 1 januari 1988 wordt elk recht verlaagd tot 65% van het basisrecht;
- op 1 januari 1989 wordt elk recht verlaagd tot 50% van het basisrecht;
- op 1 januari 1990 wordt elk recht verlaagd tot 40% van het basisrecht;
- op 1 januari 1991 wordt elk recht verlaagd tot 30% van het basisrecht;
- de twee overige verlagingen met 15% vinden plaats op 1 januari 1992 respectievelijk 1 januari 1993.
3.
De overeenkomstig de leden 1 en 2 berekende rechten worden toegepast met afronding op de eerste decimaal en weglating van de tweede decimaal.
Artikel 4 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Nr. van het gemeenschappelijk douanetarief Omschrijving
73.13 Plaatijzer en plaatstaal, warm of koudgewalst:
  B. ander plaatijzer en plaatstaal: IV. geplateerd, bekleed of op andere wijze aan het oppervlak bewerkt: ex d) ander (verkoperd, kunstmatig geoxydeerd, gelakt, vernikkeld, gevernist, geplateerd, geparkeriseerd, bedrukt, enz.) (EGKS): - bekleed met polyvinylchloride
1.
Behoudens de leden 2 en 3, is het basisrecht waarop de in artikel 3 vastgestelde achtereenvolgende verlagingen dienen te worden toegepast, voor elk produkt het recht dat op 1 januari 1985 in het handelsverkeer tussen Noorwegen, enerzijds, en Portugal en Spanje, anderzijds, werkelijk werd toegepast.
2.
Indien evenwel na deze datum en vóór de toetreding een tariefverlaging is toegepast, wordt het aldus verlaagde recht beschouwd als basisrecht.
3.
Voor het hieronder vermelde produkt bedraagt het door de Portugese Republiek toegepaste basisrecht 20%:
Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
De volgende door de Portugese Republiek in het handelsverkeer met Noorwegen toegepaste heffingen worden geleidelijk afgeschaft volgens het onderstaande tempo:
a) de heffing van 0,4% ad valorem, toegepast op tijdelijk ingevoerde goederen, wederingevoerde goederen (met uitzondering van containers), en goederen die worden ingevoerd onder het stelsel van actieve veredeling, gekenmerkt door de teruggave, na uitvoer van de verkregen produkten, van de rechten die zijn geheven bij de invoer van de verwerkte goederen („draw-back”), wordt op 1 januari 1987 verlaagd tot 0,2%, en op 1 januari 1988 afgeschaft;
b) de heffing van 0,9% ad valorem, die wordt toegepast op goederen die ter verbruik worden ingevoerd, wordt op 1 januari 1989 verlaagd tot 0,6%, op 1 januari 1990 verlaagd tot 0,3%, en op 1 januari 1991 afgeschaft.
Artikel 6 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Indien het Koninkrijk Spanje en/of de Portugese Republiek de inning van douanerechten en/of de in artikel 5 vermelde heffingen, van toepassing op produkten die uit de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985 worden ingevoerd, geheel of gedeeltelijk schorsen, schorsen of verlagen zij eveneens en met hetzelfde percentage de rechten en/of heffingen van toepassing op produkten van oorsprong uit Noorwegen.
1.
Indien het Koninkrijk Spanje ten opzichte van derde landen tariefcontingenten opent die op 1 januari 1985 werkelijk worden toegepast, komen uit Noorwegen ingevoerde produkten, gedurende de periode van opening van deze contingenten, voor dezelfde behandeling in aanmerking als uit de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 1985 ingevoerde produkten.
2.
Indien dergelijke contingenten niet worden geopend, past het Koninkrijk Spanje op uit Noorwegen ingevoerde produkten de rechten toe die in geval van opening van deze contingenten zouden zijn toegepast. De hoeveelheden of waarden waarvoor deze rechten gelden worden beperkt tot de hoeveelheden die werkelijk uit Noorwegen zijn ingevoerd in het kader van deze op 1 januari 1985 geopende contingenten.
Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Het Gemengd Comité brengt in de regels van oorsprong de wijziging aan die in verband met de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschappen eventueel nodig zijn.
Artikel 9 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit protocol maakt een integrerend deel uit van de overeenkomst.
Artikel 10 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit protocol wordt door de overeenkomstsluitende partijen overeenkomstig hun eigen procedures goedgekeurd. Het treedt in werking op 1 maart 1986, mits de overeenkomstsluitende partijen elkaar vóór die datum in kennis gesteld hebben van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures. Na deze datum treedt het protocol in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op deze kennisgeving.
Artikel 11 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit protocol is opgesteld in twee exemplaren, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Noorse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
GEDAAN te Brussel, de veertiende juli negentienhonderd zesentachtig.
Inhoudsopgave
+ Artikel 1
+ Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
+ Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht