Akkoord inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging, ter uitvoering van het op 29 augustus 1947 te 's-Gravenhage ondertekende Verdrag tussen Nederland en België betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering
(authentiek: nl)
De ondergetekenden:
De Nederlandse Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
enerzijds,
De Belgische Minister van Sociale Voorzorg
anderzijds,
zijn ter uitvoering van de artikelen 12 en 16, eerste lid, van het 29 augustus 1947 te 's-Gravenhage tussen Nederland en België ondertekende Verdrag betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering, mede gelet op de Europese Interimovereenkomst betreffende de sociale zekerheid met uitsluiting van de regelingen betreffende ouderdom, invaliditeit en overlijden, het navolgende overeengekomen:
Artikel 1
Op de werknemers en gepensioneerden en hun gezinsleden die rechten op verstrekkingen verwerven bij toepassing van het Verdrag van 29 augustus 1947 tussen Nederland en België betreffende de toepassing der wederzijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering worden voor zoveel mogelijk op overeenkomstige wijze toegepast:
1. de bepalingen inzake verstrekkingen van Verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen en loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van Verordening (E.E.G.) nr. 574/72;
2. het Akkoord van 24 december 1980 inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging.
1.
Dit Akkoord treedt in werking op het ogenblik van de ondertekening met terugwerkende kracht tot 1 januari 1981.
2.
Dit Akkoord wordt gesloten voor de duur van één jaar en wordt van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd, behoudens opzegging, waarvan drie maanden vóór het verstrijken van de termijn kennis moet worden gegeven.
GEDAAN in tweevoud te Leidschendam en Brussel op 6 april 1981 in de Nederlandse en Franse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.
De Nederlandse Staatssecretaris
van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne
(w.g.) E. VEDER-SMIT
(E. Veder-Smit)
De Belgische Minister
van Sociale Voorzorg
L. DHOORE
(L. Dhoore)
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht