Briefwisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa (SHAPE) inzake het functioneren in Nederland van het Hoofdkwartier van de Geallieerde Strijdkrachten in Centraal-Europa (AFCENT)
(authentiek: en)
Brussels, May 26, 1969.
My dear General,
I have the honour to refer to the Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) on the special conditions applicable to the establishment and operation of International Military Headquarters within the European territory of the Kingdom of the Netherlands, signed at Paris on 25th May, 1964. Considering that the Headquarters of the Allied Forces in Central Europe (AFCENT) are being located within the Netherlands in accordance with Article II of the said Agreement, and considering that my Government is prepared to grant privileges and immunities to AFCENT on conditions no less favourable than those granted by the French Government, my Government deems it desirable to formulate, together with SHAPE, certain provisions with respect to AFCENT as a supplement to the Agreement of May 25th, 1964. To this end, I have the honour to propose the following provisions:
1) AFCENT and its assets, income and other property shall be exempt from all direct taxes: however, they shall be liable to rates, taxes or dues which are no more than charges for public utility services.
2) AFCENT shall be exempt from all taxes levied on goods sold, or on services rendered, in the messes, bars and canteens operated by it, provided that access thereto is regulated by provisions having received the prior approval of the competent Netherlands authorities and that they are run on a non-commercial basis.
3) The military and civilian personnel attached to AFCENT who are not Netherlands nationals shall be exempt from Netherlands motorvehicle tax in respect of not more than two privately owned motorvehicles each.
4) Military and civilian personnel of AFCENT shall be exempt from the obligation to take out an insurance policy as required by the provisions laid down by and in virtue of the Motor Vehicle Third Party Liability Act, until 1 April, 1969.
5) General officers attached to AFCENT holding positions of high responsibility shall be authorized to use CD plates, which will be delivered to them, it being understood that the registration mark shall consist of the letters CD and a number of two digits preceded by the letter A.
The list of general officers benefiting from this privilege shall be agreed between the Netherlands Government and SHAPE.
6) The authorizations to operate vehicles registered by AFCENT, to be issued by AFCENT in accordance with standards to be agreed upon with the competent Netherlands authorities shall also be regarded as valid driving licenses as described in Section 9 of the “Wegenverkeerswet” (Road Traffic Act, 13th September, 1935, Bulletin of Acts, Orders and Decrees No. 554).
7) The present provisions shall enter into force, with retroactive effect as from 15th March, 1967, on the date on which SHAPE has been notified by the Netherlands Government that the conditions constitutionally required in the Netherlands for their entry into force have been complied with.
8) The present provisions shall remain in force during the time that the Agreement of May 25th, 1964 is in vigour and that AFCENT is located within the Netherlands. The date on which any one of these two conditions is no longer fulfilled shall also be the date of the termination of the present provisions.
I have the honour to propose, that, if the provisions set forth above are acceptable to SHAPE, the present Note and your affirmative reply constitute a supplementary agreement between the Netherlands Government and SHAPE, and that the foregoing provisions be applied provisionally as from the date of the said reply.
Please accept, my dear General, the assurances of my highest consideration.
(sd.) H. N. BOON
Permanent Representative
of the Netherlands
to the North Atlantic Council.
To:
General Lyman L. Lemnitzer
Supreme Allied Commander Europe
Casteau
Belgium
SUPREME ALLIED COMMANDER EUROPE
17 June 1969.
Dear Mr. Ambassador,
I have the honor to acknowledge receipt of your Note of 26 May 1969, reading as follows:
[Red: (zoals in Nr. I)]
I have the honor to inform you that the provisions set forth in the above mentioned Note are acceptable to SHAPE, so that the said Note and the present reply constitute a supplementary agreement between SHAPE and the Netherlands Government and that the foregoing provisions shall be applied provisionally as from the date of the present reply.
Sincerely,
(sd.) L. L. LEMNITZER
General, U. S. Army
Supreme Allied Commander.
His Excellency Dr. H. N. Boon
Netherlands Permanent Representative
to the North Atlantic Council
Boulevard Leopold III
Brussels 39
(vertaling: nl)
Brussel, 26 mei 1969.
Hooggeachte Generaal,
Ik heb de eer te verwijzen naar de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa (SHAPE) inzake de bijzondere voorwaarden die toepasselijk zijn op de vestiging en het functioneren van internationale militaire hoofdkwartieren binnen het Europese grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Parijs op 25 mei 1964. Overwegend dat overeenkomstig artikel II van genoemde Overeenkomst het Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Centraal-Europa (AFCENT) in Nederland zal worden gevestigd en overwegend dat mijn Regering bereid is AFCENT voorrechten en immuniteiten toe te kennen op niet minder gunstige voorwaarden dan die welke door de Franse Regering zijn toegekend, acht mijn Regering het wenselijk, te zamen met SHAPE zekere bepalingen ten aanzien van AFCENT vast te leggen als aanvulling op de Overeenkomst van 25 mei 1964. Te dien einde heb ik de eer de onderstaande bepalingen voor te stellen:
1) AFCENT en zijn bezittingen, inkomsten en andere eigendommen zijn vrijgesteld van alle directe belastingen; zij zijn evenwel onderworpen aan heffingen, belastingen of rechten die niet anders zijn dan vergoedingen voor diensten van openbaar nut.
2) AFCENT is vrijgesteld van alle belastingen geheven op goederen verkocht of diensten verleend in de messes, bars en kantines die het onderhoudt, mits de toegang daartoe geregeld is door vooraf door de bevoegde Nederlandse autoriteiten goedgekeurde bepalingen en mits zij op niet-commerciële grondslag worden beheerd.
3) De aan AFCENT verbonden militaire en burgerlijke personeelsleden die geen Nederlands onderdaan zijn, zijn vrijgesteld van de Nederlandse motorrijtuigenbelasting ten aanzien van niet meer dan twee particuliere auto's per personeelslid.
4) De militaire en burgerlijke personeelsleden van AFCENT zijn tot 1 april 1969 vrijgesteld van de verplichting een verzekeringsovereenkomst te sluiten zoals vereist in de voorschriften uitgevaardigd in en uit hoofde van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
5) Aan AFCENT verbonden officieren, die functies met hoge verantwoordelijkheid bekleden, zijn gemachtigd CD-nummerborden te voeren, die hun zullen worden verstrekt, met dien verstande dat het registratienummer bestaat uit de letters CD en een getal van twee cijfers voorafgegaan door de letter A.
De lijst van officieren, die functies met hoge verantwoordelijkheid bekleden, die dit voorrecht genieten wordt vastgesteld in overleg tussen de Nederlandse Regering en SHAPE.
6) De door AFCENT volgens met de bevoegde Nederlandse autoriteiten nader overeen te komen maatstaven af te geven gebruiksmachtigingen voor door AFCENT geregistreerde voertuigen, worden tevens aangemerkt als geldig rijbewijs in de zin van artikel 9 van de Wegenverkeerswet (13 september 1935, Staatsblad 554).
7) Deze bepalingen treden in werking, met terugwerkende kracht tot 15 maart 1967, op de datum waarop aan SHAPE door de Nederlandse Regering is medegedeeld dat aan de voor hun inwerkingtreding in Nederland constitutioneel voorgeschreven voorwaarden is voldaan.
8) Deze bepalingen blijven van kracht gedurende de tijd waarin de Overeenkomst van 25 mei 1964 geldig is en AFCENT in Nederland is gevestigd. De datum waarop niet langer aan een van deze beide voorwaarden wordt voldaan is tevens de datum van beëindiging van deze bepalingen.
Ik heb de eer voor te stellen dat, indien de hierboven aangegeven bepalingen voor SHAPE aanvaardbaar zijn, deze brief en Uw bevestigend antwoord een aanvullende overeenkomst vormen tussen de Nederlandse Regering en SHAPE en dat de bovenstaande bepalingen voorlopig zullen worden toegepast vanaf de datum van genoemd antwoord.
Gelief, hooggeachte Generaal, de gevoelens van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.
(w.g.) H. N. BOON
Permanent Vertegenwoordiger
van Nederland bij
de Noordatlantische Raad
Generaal Lyman L. Lemnitzer
Geallieerde Opperbevelhebber
in Europa
Casteau
België
GEALLIEERDE OPPERBEVELHEBBER IN EUROPA
17 juni 1969.
Mijnheer de Ambassadeur,
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van Uw brief van 26 mei 1969, die als volgt luidt:
[Red: (zoals in Nr. I)]
Ik heb de eer U mede te delen dat de bepalingen neergelegd in de bovengenoemde brief voor SHAPE aanvaardbaar zijn, zodat genoemde brief en het onderhavige antwoord een aanvullende overeenkomst vormen tussen SHAPE en de Nederlandse Regering en dat de bovenstaande bepalingen voorlopig zullen worden toegepast vanaf de datum van het onderhavige antwoord.
Hoogachtend,
(w.g.) L. L. LEMNITZER
Generaal, Leger V.S.
Geallieerde Opperbevelhebber
Zijner Excellentie Dr. H. N. Boon
Permanent Vertegenwoordiger van Nederland bij de
Noordatlantische Raad
Boulevard Leopold III
Brussel 39
Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II
Nr. I
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht