Aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie
(authentiek: nl)
Het Koninkrijk België,
de Republiek Bulgarije,
de Tsjechische Republiek,
het Koninkrijk Denemarken,
de Bondsrepubliek Duitsland,
de Republiek Estland,
Ierland,
de Helleense Republiek,
het Koninkrijk Spanje,
de Franse Republiek,
de Republiek Kroatië
de Italiaanse Republiek,
de Republiek Cyprus,
de Republiek Letland,
de Republiek Litouwen,
het Groothertogdom Luxemburg,
Hongarije,
de Republiek Malta,
het Koninkrijk der Nederlanden,
de Republiek Oostenrijk,
de Republiek Polen,
de Portugese Republiek,
Roemenië,
de Republiek Slovenië,
de Slowaakse Republiek,
de Republiek Finland,
het Koninkrijk Zweden,
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,
Verdragsluitende partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, hierna de „lidstaten van de Europese Unie” genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie,
en
de Europese Unie,
enerzijds, en
de Republiek Zuid-Afrika, hierna „Zuid-Afrika” genoemd,
anderzijds,
hierna gezamenlijk „de overeenkomstsluitende partijen” genoemd,
Overwegende dat de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds (hierna de „Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking” genoemd), op 11 oktober 1999 te Pretoria is ondertekend en op 1 mei 2004 in werking is getreden,
Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie op 9 december 2011 is ondertekend en op 1 juli 2013 in werking is getreden,
Zijn het volgende overeengekomen:
Artikel 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
De Republiek Kroatië wordt partij bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking en op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Europese Unie keurt zij de teksten van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, met inbegrip van de daaraan gehechte bijlagen en protocollen, alsmede de aan de slotakte gehechte verklaringen goed en neemt zij er nota van.
Artikel 2. Talen en aantal originelen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds; Pretoria, 11 oktober 1999.]
Artikel 3. Oorsprongsregels [Wordt voorlopig toegepast per 01-07-2013]
[Wijzigt de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds; Pretoria, 11 oktober 1999.]
1.
De bepalingen van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking worden toegepast op goederen die uit Zuid-Afrika naar de Republiek Kroatië of uit de Republiek Kroatië naar Zuid-Afrika worden geëxporteerd, die voldoen aan de bepalingen van Protocol nr. 1 bij de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking en die op 1 juli 2013 ofwel onderweg waren ofwel in tijdelijke opslag waren in een douane-entrepot of een vrije zone in Zuid-Afrika of in Kroatië.
2.
In dergelijke gevallen wordt preferentiële behandeling verleend, mits binnen vier maanden na de datum van inwerkingtreding van het protocol bij de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt ingediend dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer.
Artikel 5 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit protocol vormt een integrerend onderdeel van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking .
1.
Dit protocol wordt door de Europese Unie en haar lidstaten en door de Republiek Zuid-Afrika volgens hun eigen procedures goedgekeurd.
2.
De overeenkomstsluitende partijen geven elkaar kennis van de voltooiing van de in lid 1 bedoelde procedures. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.
3.
In afwachting van de inwerkingtreding van het protocol komen de overeenkomstsluitende partijen overeen dit protocol voorlopig toe te passen met ingang van tien dagen na de datum van ontvangst van de kennisgeving van voorlopige toepassing van de Europese Unie of bekrachtiging door de Republiek Zuid-Afrika. Van de voorlopige toepassing wordt kennis gegeven aan de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie en de minister van Handel en Industrie van de Republiek Zuid-Afrika, of de opvolger daarvan.
4.
Per de voorlopige toepassing ervan worden alle verwijzingen naar de inwerkingtreding van dit protocol geacht te verwijzen naar de datum waarop het protocol voorlopig van toepassing wordt.
1.
Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand na de datum van neerlegging van de laatste akte van goedkeuring.
2.
Onverminderd lid 1 komen de overeenkomstsluitende partijen overeen de artikelen 3 en 4 van dit protocol voorlopig toe te passen met ingang van 1 juli 2013.
Artikel 8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Dit protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal en in de officiële talen van Zuid-Afrika andere dan het Engels, namelijk het Sepedi, het Sesotho, het Setswana, het siSwati, het Tshivenda, het Xitsonga, het Afrikaans, het isiNdebele, het isiXhosa en het isiZulu, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.
GEDAAN te Kaapstad, de twaalfde maart, en te Riga, de zevenentwintigste maart tweeduizend vijftien.
Inhoudsopgave
+ Artikel 1
Artikel 2. Talen en aantal originelen
+ Artikel 3. Oorsprongsregels
+ Artikel 4. Goederen die onderweg zijn of zich in voorlopige opslag bevinden
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht