Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2013.

Artikel 10 Circulaire Aanpassing vergoedingen gezagdragers Sint Eustatius

Uitgebreide informatie
10. Aanspraken waarnemend gezaghebber
Als een gezaghebber tijdelijk zijn ambt niet kan vervullen, treedt de vervangingsregeling van artikel 90 WolBES in werking. Bij korte afwezigheid vervangt een eilandgedeputeerde die als zodanig is aangewezen de gezaghebber; een lid van de eilandsraad vervangt de gezaghebber als voorzitter van de eilandsraad. Er is dan geen financiële vergoeding voor de duur van de vervanging.
Bij vervanging langer dan 30 dagen treedt het Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES in werking.
Naast deze reguliere wijze van vervanging kan de Rijksvertegenwoordiger op grond van artikel 91 WolBES een externe waarnemer benoemen. Beoogd was dat die situatie zich zou voordoen bij langdurige verhindering van de gezaghebber, bijvoorbeeld wegens ziekte, of wanneer het ambt vacant is (ontstentenis); vergelijk de benoeming van een waarnemend burgemeester door de commissaris van de Koningin.
De openbare lichamen gaan echter uit van een permanent benoemde waarnemer die van tijd tot tijd de gezaghebber vervangt.
Met de waarneming van de gezaghebber op basis van artikel 91 WolBES is weliswaar een andere situatie beoogd, maar de letter van de wet verzet zich niet tegen een dergelijke toepassing van een permanent benoemde waarnemend gezaghebber. Reden voor de toenmalige waarnemend Rijksvertegenwoordiger om eind vorig jaar op verzoek van de eilanden voor elk openbaar lichaam een waarnemend gezaghebber aan te wijzen.
In het Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES was echter geen rekening gehouden met een permanente waarnemer en het besluit is daarom thans aangepast.
De aanpassing is geënt op artikel 76 van de voormalige Eilandenregeling Nederlandse Antillen (ERNA) waarin wel werd uitgegaan van een permanente waarneming van de gezaghebber.
Op grond van de gewijzigde formulering van het derde en vierde lid van artikel 4a van het Rechtspositiebesluit gezaghebbers BES ontvangt de waarnemend gezaghebber die ook daadwerkelijk met de waarneming is belast voor de tijd van de waarneming de bezoldiging van de gezaghebber met inbegrip van de toelagen:
? indien de waarneming dertig dagen of langer onafgebroken heeft geduurd of
? in een tijdvak van zes maanden in totaal dertig dagen of langer heeft geduurd, dan wel
? in een tijdvak van twaalf maanden in totaal zestig dagen of langer heeft geduurd.
? Op de waarnemend gezaghebber die voor een periode van naar verwachting een jaar of langer met de waarneming zal zijn belast, is het Rechtspositiebesluit gezagdragers BES van overeenkomstige toepassing.
De
minister
Directeur Arbeidszaken Publieke Sector.
Inhoudsopgave
1. Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Caribisch Nederland
2. Salarisaanpassing gezaghebbers
3. Salarisaanpassing eilandgedeputeerden
4. Aanpassing vergoeding voor de werkzaamheden eilandsraadsleden
5. Aanpassing onkostenvergoeding eilandsraadsleden
6. Commissieleden
7. Vakantie-uitkering
8. Eindejaarsuitkering
9. Wijziging in het Pensioenbesluit politieke gezagdragers BES
10. Aanspraken waarnemend gezaghebber
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht